የንግድና ኢንደስትሪ ሚንስቴር የንግድ ፈቃድ ማመልከቻ ሰንጠረዥ ሐ | GOALGOOLE | Because you need Information for your goals !
7023 Bole Kifle Ketema, Addis Ababa, Ethiopia
0116616179/85 mcc@ethionet.et

የንግድና ኢንደስትሪ ሚንስቴር የንግድ ፈቃድ ማመልከቻ ሰንጠረዥ ሐ

ቅጽ ፩

ሠንጠረዥ ‹‹ሐ››
በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የአዲስ አበባ ድሬዳዋ አስተዳደር
የንግድ ሥራ ፈቃድ ለመጠየቅ የሚቀርብ ማመልከቻ

ማሳሰቢያ

፩. በዚህ ማመልከቻ የተሰጠው መግለጫና መረጃ ሀሰት ከተገኘበት በአዋጁ መሠረት አስተዳደራዊ እርምጃዎችንና ከሰባት እስከ አስር ዓመት የሚደርስ የእስራት ቅጣት ያስከትላል፡፡
፪. ይህ ቅጽ የንግድ ድርጅት ለሚተላለፍለት ሰው ማመልከቻ እና ለዓመታዊ የንግድ ሥራ ፈቃድ ዕድሣት ጥያቄ ያገለግላል፡፡
፫. ለንግድ ሥራ ፈቃዱ ሊሟሉ የሚገባቸውን መስፈርቶች እንደአግባቡ ከማመልከቻ ቅጹ ጋር በክፍያ ለማግኘት ይቻላል፡፡
፬. የማመልከቻውን ዝርዝሮች ለመሙላት በቅጹ ላይ የተሰጠው ቦታ በቂ ሆኖ ካልተገኘ የዝርዝሩን ተራ ቁጥር በመጥቀስ ሌላ ወረቀት መጠቀምና ከቅጹ ጋር ማያያዝ ይቻላል፡፡
፭. በእያንዳንዱ የማመልከቻው ቅጽ ገጽ እና በተጨማሪም በሚያያዙ ገጾች በስተግርጌ አመልካቹ መፈረም አለበት፡፡

 

የማመልከቻው ዝርዝሮች
፩. የአመልካቹ ስም ______________________
፪. ዜግነት _________________________
፫. ሕጋዊ አቋም ________________________
ግለሰብ ነጋዴ _____________________
ሌላ ________________                  ዓይነቱ ይገለፅ ___________________

፬. የድርጅቱ አድራሻ፣
ክልል ____________________             ዞን _________________
ወረዳ ____________________              ከተማ _______________
ቀበሌ ____________________              የቤት ቁጥር _______________
የስልክ ቁ. _________________          የፖ.ሣ.ቁ. ___________________
ፋክስ _________________
፭. ካለ፣ የቅርንጫፍ አድራሻ፣
•    በኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ
ክልል _____________________          ዞን _______________________
ወረዳ _____________________          ከተማ _____________________
ቀበሌ _____________________          የቤት ቁ. ___________________
የስልክ ቁ. __________________          የፖ.ሣ.ቁ. ___________________
ፋክስ _____________________
ከኢትዮጵያ ውጭ ከሆነ

________________________

_________________________

_________________________

፮. የንግድ ሥራ ፈቃድ ዘርፍ ____________________________
፯. የንግድ ሥራ መስክ ________________________________
፰. የድርጅቱ ጠቅላላ ካፒታል ___________________________
•    የተፈረመ ካፒታል ______________
•    የተከፈለ ካፒታል ______________
•    የተፈቀደ ካፒታል ______________
•    ሥራ ላይ ከዋለው ጠቅላላ ካፒታል ውስጥ፤
•    የኢትዮጵያውያን ድርሻ ___________
•    የውጭ ዜጎች ድርሻ ______________
የድርጅቱ ሥራ አስኪያጅ፤
ስም ______________              ዜግነት _______________
አድራሻ፣
ክልል ________              ዞን ______
ወረዳ ________              ከተማ _____
ቀበሌ ________              የቤት ቁ. _____
የስልክ ቁ. ________          የፖ.ሣ.ቁ. ______
ለተጠየቀው የ _________  የንግድ ሥራ ፈቃድ ሊሟሉ የሚገባቸውን መስፈርቶች መሠረት በማድረግ በአመልካቹ ከዚህ ማመልከቻ ጋር ተያይዞ የቀረቡ የማስረጃዎች ዓይነትና ማስረጃውን የሰጡት መሥሪያ ቤቶች ስም ዝርዝር፤
• _________________________
• _________________________
• _________________________
• _________________________
• _________________________

ማረጋገጫ
፩. በዚህ የማመልከቻ ቅጽ እና በአባሪነት ባያያዝኩት ተጨማሪ ______ ገጽ ውስጥ የሰጠሁት መግለጫ በሙሉ ትክክለኛ መሆኑን አረጋግጣለሁ፡፡
ሀ) የአመልካች ስም __________ ፊርማ _________
ለ) ___________ ቀን _________ ዓ.ም.
፪. ፈቃድ ሰጪው መሥሪያ ቤት ማመልከቻውን ስለመቀበሉ የሚሰጠው ማረጋገጫ (ለአመልካቹ ቀሪ በሚሆነው ቅጂም ላይ ይደረጋል)
ሀ) ማመልከቻው ገቢ የተደረገበት ቀን _______________
ለ) በአባሪነት የተያያዙት ተጨማሪ ገጸች ቁጥር ______________

ሐ) የተቀባዩ ሠራተኛ ስም ___________ ፊርማ ____________


ለመሥሪያ ቤቱ አገልግሎት ብቻ
የፈቃድ ኃላፊው መግለጫ
ሀ) የንግድ ሥራ ፈቃድ ጥያቄው ተቀባይነት
አላገኘም ___                   አግኝቷል ____
ለ) ተቀባይነት ያላገኘ ከሆነ፤
ምክንያት ____________________

•    ውሳኔው ለአመልካቹ የተገለፀበት ደብዳቤ፤
ቁጥር __________      ቀን __________

ሐ) ተቀባይነት ያገኘ ከሆነ
ውሳኔ የተሰጠበት ቀን _____________
የተመዘገበበት ቀን ______________
የንግድ ሥራ ፈቃድ ቁጥር _________________
መ) የፈቃድ ኃላፊ ስም ___________  ፊርማ __________
ቀን _____________
ያፀደቀው ኃላፊ ስም _________  ፊርማ ____________
ቀን ______________

ቅጽ – ፪

(ሠንጠረዥ ‹‹ሐ››)

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የአዲስ አበባ/ድሬዳዋ አስተዳደር በኢንዱስትሪ፤ በሆቴል፤
በትምህርት ተቋም በጤና አገልግሎትና በግብርና ልማት
በተደረገ የማስፋፋት/የማሻሻል ሥራ ምርት ለማምረት
ወይም አገልግሎት ለመስጠት የሚቀርብ ማመልከቻ
ማሳሰቢያ

፩. በዚህ ማመልከቻ የተሰጠው መግለጫና መረጃ ሐሰት ከተገኘበት በአዋጁ መሠረት አስተዳደራዊ እርጃዎችንና ከሰባት እስከ አስር ዓመት የሚደርስ የእስራት ቅጣት ያስከትላል፡፡
፪. ለንግድ ሥራ ፈቃድ ሊሟሉ የሚገባቸውን መስፈርቶች እንደአግባቡ ከማመልከቻ ቅጹ ጋር በክፍያ ለማግኘት ይቻላል፡፡
፫. የማመልከቻውን ዝርዝሮች ለመሙላት በቅጹ ላይ የተሰጠው ቦታ በቂ ሆኖ ካልተገኘ የዝርዝሩን ተራ ቁጥር በመጥቀስ ሌላ ወረቀት መጠቀምና ከቅጹ ጋር ማያያዝ ይቻላል፡፡
፬. ከእያንዳንዱ የማመልከቻው ቅጽ ገጽ እና በተጨማሪም በሚያያዙ ገጾች በስተግርጌ አመልካቹ መፈረም አለበት፡፡

የማመልከቻው ዝርዝሮች
፩. የአመልካቹ ስም _____________
፪. ዜግነት ______________
፫. ሕጋዊ አቋም፣
ግለሰብ____    ነጋዴ ____
ሌላ ___   ዓይነቱ ይገለፅ __________
፬. የድርጅቱ አድራሻ፣
ክልል _________              ዞን ______________
ወረዳ ____________          ከተማ __________
ቀበሌ ____________           የቤት ቁጥር ________
የስልክ ቁጥር _________          የፖ.ሣ.ቁ __________
ፋክስ ____________
፭. የተቋቋመው የንግድ ሥራ መስክ _______________
፮. የማስፋፋቱ/የማሻሻሉ ዓላማ፣ (ለውጡ በዓይነትና በመጠን ይገለፅ)
አዲስ ምርት ለማምረት ___
አዲስ አገልግሎት ለመስጠት ____
ነባሩን ለማሳደግ ___
ሌላ ___
፯. ተጨማሪ የማምረቻ ወይም አገልግሎት መስጫ ቦታ፣
•    የቦታ ስፋት ___________
•    የቤት/የሕንፃ ወለል ስፋት __________
፰. ተጨማሪ የሰው ኃይል፣
•    ወንድ _______
•    ሴት _______
፱. ለማስፋፋት ወይም ለማሻሻል ያስፈለገው ተጨማሪ ካፒታል

፲. ለተጠየቀው የ _______ ማስፋፋት/ማሻሻል ፈቃድ መሟላት የሚገባቸውን መስፈርቶች መሠረት በማድረግ በአመልካቹ ከዚህ ማመልከቻ ጋር ተያይዘው የቀረቡ የማስረጃዎች ዓይነትና ማስረጃውን የሰጡት መሥሪያ ቤቶች ስም ዝርዝር፣
• _______________________
• _______________________
• _______________________
• _______________________
• _______________________
• _______________________
ማረጋገጫ፣
፩. በዚህ ማመልከቻ ቅጽ እና በአባሪነት ባያያዝኩት ተጨማሪ _____ ገጽ ውስጥ የሰጠሁት መግለጫ በሙሉ ትክክለኛ መሆኑን አረጋግጣለሁ፡፡
ሀ) የአመልካች ስም _________  ፊርማ _______
ለ) ______ ቀን _______ ዓ.ም. ________
፪. ፈቃድ ሰጪው መሥሪያ ቤት ማመልከቻውን ስለመቀበሉ የሚሰጠው ማረጋገጫ (ለአመልካቹ ቀሪ በሚሆነው ቅጂም ላይ ይደረጋል)
ሀ) ማመልከቻው ገቢ የተደረገበት ቀን ____________
ለ) በአባሪነት የተያያዙ ተጨማሪ ገጾች ቁጥር _____________-
ሐ) የተቀባይ ሠራተኛ ስም _________ ፊርማ ________
ለመሥሪያ ቤቱ አገልግሎት ብቻ
፩. የፈቃድ ኃላፊው መግለጫ
ሀ) የማምረት/አገልግሎት የመስጠት ጥያቄው ተቀባይነት
• አግኝቷል ____   • አላገኘም ____
ለ) ተቀባይነት ያላገኘ ከሆነ፣
•    ምክንያት ___________________

•    ውሳኔው ለአመልካቹ የተገለፀበት ደብዳቤ
ቁጥር ___________             ቀን _____________
ሐ) ተቀባይነት ያገኘ ከሆነ፣
•    ውሳኔ የተሰጠበት ቀን ________________
•    የተመዘገበበት ቀን __________________
•    የተፈቀደበት ደብዳቤ ቁጥር ______________
መ) የፈቃድ ኃላፊው ስም _____________         ፊርማ ___________
ቀን __________________
፪. ያፀደቀው ኃላፊ ስም _____________         ፊርማ ____________
ቀን ___________________

ቅጽ ፫

ሠንጠረዥ ‹‹ሐ››
በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የአዲስ አበባ/ድሬዳዋ አስተዳደር
በኢንዱስትሪ፣ በሆቴል፣ በትምህርት ተቋም፣ በጤና አገልግሎትና
በግብርና ልማት መስክ አዲስ የንግድ ሥራ ለማቋቋም
ወይም የተቋቋመውን ለማስፋፋት ወይም ለማሻሻል

ጊዜያዊ ፈቃድ መጠየቂያ
ማሳሰቢያ፣
፩. በዚህ ማመልከቻ የተሰጠው መግለጫና መረጃ ሀሰት ከተገኘበት በአዋጁ መሠረት አስተዳደራዊ እርምጃዎችንና ከሰባት እስከ አሥር ዓመት የሚደርስ የእስራት ቅጣት ያስከትላል፡፡
፪. ለጊዜያዊ ፈቃድ ሊሟሉ የሚገባቸው በደንቡ እና እንደአግባቡ ከማመልከቻ ቅጹ ጋር በክፍያ ለማግኘት ይቻላል፡፡
፫. የማመልከቻውን ዝርዝሮች ለመሙላት በቅጹ ላይ የተሰጠው ቦታ በቂ ሆኖ ካልተገኘ የዝርዝሩን ተራ ቁጥር በመጥቀስ ሌላ ወረቀት መጠቀምና ከቅጹ ጋር ማያያዝ ይቻላል፡፡
፬. ከእያንዳንዱ የማመልከቻው ቅጽ ገጽ እና በተጨማሪም በሚያያዙ ገጾች በስተግርጌ አመልካቹ መፈረም አለበት፡፡
የማመልከቻው ዝርዝሮች፤
፩. የአመልካች ስም __________________
፪. ዜግነት _____________________
፫. ሕጋዊ አቋም __________________
•    ግለሰብ ________ ነጋዴ ________
•    ሌላ __________  • ዓይነቱ ይገለፅ _________
፬. የአመልካቹ አድራሻ፣
ክልል ___________              ዞን ___________
ወረዳ __________          ከተማ ___________
ቀበሌ __________          የቤት ቁጥር __________
ስልክ ቁጥር ____________          የፖ.ሣ.ቁ. __________
ፋክስ _______________
፭. የውጭ አገር ዜጋ ከሆነ የመኖሪያ ፈቃድ ቁጥር
•    የታደሰበት ዓመት _________          የፓስፖርት ቁጥር __________
•    የተሰጠበት ዓመት _____________
፮. የንግድ ሥራውን ለማቋቋም የታቀደበት ቦታ __________
፯. የሚያመርተው ምርት/የሚሰጠው አገልግሎት ዓይነት ____________
፰. በሥራ ላይ ለማዋል የታቀደ ካፒታል መጠን ________________

፱. ለተጠየቀው የ _________ ጊዜያዊ ፈቃድ መሟላት የሚገባቸውን መስፈርቶች መሠረት በማድረግ በአመልካቹ ከዚህ ማመልከቻ ጋር ተያይዘው የቀረቡ የማስረጃዎች ዓይነትና ማስረጃውን የሰጡት መሥሪያ ቤቶች ስም ዝርዝር፣
•  ___________________________________
•  ___________________________________
•  ___________________________________

•  ___________________________________
•  ___________________________________
ማረጋገጫ
፩. በዚህ ማመልከቻ ቅጽ እና በአባሪነት በተያያዙት ተጨማሪ _________ ገጽ ውስጥ የሰጠሁት መግለጫ በሙሉ ትክክለኛ መሆኑን አረጋግጣለሁ፡፡
ሀ) የአመልካች ስም ___________              ፊርማ ___________
ለ) ቀን _____________             ዓ.ም. ___________
፪. ፈቃድ ሰጪው መሥሪያ ቤት ማመልከቻውን ስለመቀበሉ የሚሰጠው ማረጋገጫ (ለአመልካቹ ቀሪ በሚሆነው ቅጂም ላይ ይደረጋል፡፡)
ሀ) ማመልከቻው ገቢ የተደረገበት ቀን ____________
ለ) በአባሪነት የተያያዙት ተጨማሪ ገጾች ቁጥር ___________
ሐ) የተቀባዩ ሠራተኛ ስም ___________         ፊርማ ___________


ለመሥሪያ ቤቱ አገልግሎት ብቻ
፩. የፈቃድ ኃላፊው መግለጫ፣
ሀ) የጊዜያዊ ፈቃድ ጥያቄው ተቀባይነት  • አግኝቷል ___________ • አላገኘም
ለ) ተቀባይነት ያላገኘ ከሆነ፣
•    ምክንያቱ _______________

•    ውሳኔው ለአመልካቹ የተገለፀበት ደብዳቤ
ቁጥር ___________           ቀን ____________
ሐ) ተቀባይነት ያገኘ ከሆነ፣
•    ውሳኔ የተሰጠበት ቀን ________________
•    የተመዘገበበት ቀን _________________
•    የጊዜያዊ ፈቃዱ ቁጥር _________________
መ) የፈቃድ ኃላፊ ስም __________         ፊርማ _____________
ቀን __________________
፪. ያፀደቀው ኃላፊው ስም ______________          ፊርማ _____________
ቀን _________________

ቅጽ ፬
ሠንጠረዥ ‹‹ሐ››
በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የአዲስ አበባ/ድሬዳዋ አስተዳደር
የመዝገብ ቁጥር ________________
የንግድ ሥራ ፈቃድ ቁጥር __________________
ፈቃድ የተሰጠበት ቀን ________________
የ ____________ ንግድ ሥራ ፈቃድ
፩. የባለፈቃዱ ስም _____________
፪. ዜግነት ________________
፫. የንግድ ስም /ካለ/  _____________
፬. የድርጅቱ አድራሻ፡-

ክልል ___________
ዞን ___________            ወረዳ __________
ከተማ ___________              ቀበሌ __________
የቤት ቁጥር __________           ፖ.ሣ.ቁ. __________
ስልክ ____________
፭. የንግድ ሥራ መስክ ____________
፮. ካፒታል _______________
የኃላፊው ስም _______________
ፊርማ _______________
ማኅተም

ለ _____
ታድሷል
ፊርማ ______
ማህተም
ለ _____
ታድሷል
ፊርማ ______
ማህተም
ለ _____
ታድሷል
ፊርማ ______
ማህተም
ለ _____
ታድሷል
ፊርማ ______
ማህተም

ማሳሰቢያ፣ ይህ ፈቃድ በሕጉ መሠረት በየበጀት ዓመቱ መታደስ አለበት፡፡

ቅጽ ፭
ሠንጠረዥ ‹‹ሐ››
በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የአዲስ አበባ ድሬዳዋ አስተዳደር
የመዝገብ ቁጥር __________
የጊዜያዊ ፈቃድ ቁጥር _________
የተሰጠበት ቀን ____________
ጊዜያዊ የንግድ ሥራ ፈቃድ
፩. የባለፈቃዱ ስም __________
አድራሻ፡- ከተማ _______  ወረዳ ________
ቀበሌ _______                የቤት ቁጥር _________
ስልክ _______             ፖ.ሣ.ቁ. ___________
፪. የንግድ ሥራው ዘርፍ _________
፫. የንግድ ሥራው መስክ _________
፬. የሚቋቋምበት ቦታ፣
አድራሻ፣
ከተማ __________              ወረዳ _________
ቀበሌ ___________         የቤት ቁጥር _________
ስልክ ____________            ፖ.ሣ.ቁ. __________
ፋክስ ___________

፭. የተሰጠበት ዓላማ፤ ፈቃዱ የተሰጠው የንግድ ሥራ ግንባታ ለማካሄድና ለማጠናቀቅ ሲሆን በዚህ ፈቃድ ለገበያ የሚሆን ምርተ ማምረትና አገልግሎት መስጠት የተከለከለ ነው፡፡
የኃላፊው ስም __________________
ፊርማ _________________

ማሳሰቢያ፤ ግንባታው ተጠናቆ ምርት ማምረት ወይም አገልግሎት መስጠት በሚያስችል ሁኔታ ሲደርስ ቋሚ የንግድ ሥራ ፈቃድ ማውጣት ያስፈልጋል፡፡-