የቅጥር ክፍያ | GOALGOOLE | Because you need Information for your goals !
7023 Bole Kifle Ketema, Addis Ababa, Ethiopia
0116616179/85 mcc@ethionet.et

የቅጥር ክፍያ

 

ክፍያዎች

 

ጉዳዩ ወይም የክፍያው ምክንያት

የክፍያው መጠን

በአሜሪካ ዶላር*

ቅጽ

ግለሰቦች

ድርጅቶች

. ፓተንትናየግልጋሎትሞዴልሰርተፊኬት

የፓተንት ማመልከቻ

(የአዋጁ አንቀጽ ፱ እና የደንቡ አንቀጽ ፲)

ለእያንዳንዱ የፓተንት ክፋይ ማመልከቻ (የደንቡ አንቀጽ ፲፰)

የግልጋሎት ሞዴል ምስክር

ወረቀት ማመልከቻ (የአዋጁ አንቀጾች ፱ እና ፵፭ የደንቡ አንቀጾች ፲ እና ፵)

በእያንዳንዱ ክፋይ የግልጋሎት ሞዴል ምስክር

ወረቀት ማመልከቻ (የደንቡ አንቀጾች ፲፰ እና ፵)

በኮሚሽኑ ጥያቄ የማመልከቻ ማስተካከያ (የደንቡ አንቀጽ ፳፯()

በአመልካቹ ወይም በኮሚሽኑ ጥያቄ ለተደረገ የማምልከቻ ማሻሻያ (የደንቡ አንቀጽ ፳፰()እና()

በኮሚሽኑ ወይም ምርመራ በሚያካሂድ ባለስልጣን ለሚከናወን የፍለጋና ምርመራ አገልግሎት ክፍያ (የአዋጁ አንቀጽ ፲፫() እና የደንቡ አንቀጽ ፳፰()

የፓተንት መስጠትና መታተም ክፍያ (የደንቡ አንቀጽ ፴() የግልጋሎት ሞዴል ሰርተፊኬት መስጠትና መታተም ክፍያ (የደንቡ አንቀጽ ፴ እና ፵)

የፓተንት ዓመታዊ ክፍያ (የአዋጁ አንቀጽ ፲፯()

ሁለተኛ ዓመት

ሦስተኛ ዓመት

አራተኛ ዓመት

፲፯.

፲፯.

.፸፭

.፸፭

.

.

፶፮.፳፭

፶፮.፳፭

፲፰.፸፭

፲፰.፸፭

፲፰.

፴፭

፴፭

፪፻

፪፳፭

፪፳፭

፸፭

፸፭

፸፭

.

.

.

.

.

 

 

 

ጉዳዩ ወይም የክፍያው ምክንያት

የክፍያው መጠን

በአሜሪካ ዶላር*

ቅጽ

ግለሰቦች

ድርጅቶች

አምስተኛ ዓመት

ስድስተኛ ዓመት

ሰባተኛ ዓመት

ስምንተኛ ዓመት

ዘጠነኛ ዓመት

አስረኛ ዓመት

አስራ አንደኛ ዓመት

አስራ ሁለተኛ ዓመት

አስራ ሶስተኛ ዓመት

አስራ አራተኛ ዓመት

አስራ አምስተኛ ዓመት

የፓተንት መብቱ በተራዘመ ጊዜ በየዓመቱ

የግልጋሎት ሞዴል ምስክር

ወረቀት ዓመታዊ ክፍያ (የ አዋጁ አንቀጾች ፲፯()፣፵፭)

ሁለተኛ ዓመት

ሶስተኛ ዓመት

አራተኛ ዓመት

አምስተኛ ዓመት

የግልግሎት ሞዴል ሰርተፊኬት በተራዘመ ጊዜ በየዓመቱ

የፓተንት ዓመታዊ ክፍያ

ዘግይቶ ሲከፈል የሚደረግ

ተጨማሪ ክፍያ (የአዋጁ አንቀጽ ፲፯()

የግልጋሎት ሞዴል ዓመታዊ

ክፍያ ዘግይቶ ሲከፈል

የሚደረግ ተጨማሪ (የአዋጁ አንቀጽ ፲፯()፣፵፭)

የፓተንት መብት እንዲራዘም

የሚቀርብ ጥያቄ (የአዋጁ አንቀጽ ፲፮)

፲፰.፸፭

፲፰.፸፭

፲፰.፸፭

፲፰.፸፭

፲፰.፸፭

፲፰.፸፭

፲፰.፸፭

፵፫.፩፸፭

፵፫.፩፸፭

፵፫.፩፸፭

፵፫.፩፸፭

.

.

.

.

፲፪.

%

መቀጫ

%

መቀጫ

፸፭

፸፭

፸፭

፸፭

፸፭

፸፭

፸፭

፩፻፸፭

፩፻፸፭

፩፻፸፭

፩፻፸፭

፪፻

%

መቀጫ

%

መቀጫ

፪፻

 

 

 

ጉዳዩ ወይም የክፍያው ምክንያት

የክፍያው መጠን

ቅጽ

ግለሰቦች

ድርጅቶች

የግልጋሎት ሞዴል ምስክር ወረቀት መብት እንዲራዘም የሚቀርብ ጥያቄ (የአዋጁ አንቀጾች ፲፮፣፵፭)

የግዴታ ፈቃድ ጥያቄ (የአዋጁ አንቀጽ ፳፱ እና የደንቡ አንቀጽ ፴፭)

የአስገቢ ፓተንት ጥያቄ (የአዋጁ አንቀጽ ፲፰)

የአስገቢ ፓተንት አመታዊ ክፍያ በየዓመቱ

የፓተንት ማመልከቻና የግልጋሎት ሞዴል ማመልከቻን ለማለዋወጥ የሚቀርብ ጥያቄ (የአዋጁ አንቀጽ ፵፫)

. የኢንዱስትሪያዊንድፍ

የኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ማመልከቻ ክፍያ (የአዋጁ አንቀጽ ፵፯()

በኮሚሽኑ ጥያቄ ለሚደረግ የማመልከቻ ማስተካከያ (የደንቡ አንቀጽ ፵፫()

የምዝገባና የህትመት ክፍያ (የደንቡ አንቀጽ ፵፮()

የጥበቃ ጊዜ እንዲራዘም ለሚቀርብ ጥያቄ (የአዋጁ አንቀጽ ፶()

የእድሳት ክፍያ (የአዋጁ አንቀጽ ፶() እና የደንቡ አንቀጽ ፵፯()

የማራዘሚያ ክፍያ ዘግይቶ

በመክፈሉ የሚደረግ ተጨማሪ ክፍያ የአዋጁ አንቀጾች ፲፯()፣ ፶፩ እና የደንቡ አንቀጽ ፵፯()

. አጠቃላይ

የባለቤትነት ለውጥ እንዲመዘገብ የሚቀርብ ጥያቄ የደንቡ አንቀጽ ፵፰()

የተረጋገጠ የሰነድ ቅጅዎች በገጽ (የደንቡ አንቀጽ(፶፪)

፲፪.

፲፰.፸፭

፲፰.፸፭

፲፪.

.፸፭

.፳፭

.

፶፮.፳፭

.

.፸፭

% መቀጫ

0.

፸፭

፸፭

፳፭

፪፳፭

፴፭

% መቀጫ

፪፻

0.

.

.

.

.