አዋጅ ቁጥር ፻፬/፲፱፻፺ የግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ አዋጅ | GOALGOOLE | Because you need Information for your goals !
7023 Bole Kifle Ketema, Addis Ababa, Ethiopia
0116616179/85 mcc@ethionet.et

አዋጅ ቁጥር ፻፬/፲፱፻፺ የግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ አዋጅ

አዋጅ ቁጥር ፻፬/፲፱፻፺
ስለግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ የወጣ አዋጅ

ሥራና ሠራተኛን በማገናኘት ሥራ ግለሰቦችንና የግል ድርጅቶችን ማሳተፍ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፡፡
በተለይ ወደውጭ አገር ለሥራ የሚላኩ ኢትዮጵያውያን ሠራተኞች መብታቸው ደህንነታቸውና ከብራቸው ተጠብቆላቸው የሚሰሩበትን ሁኔታ ማመቻቸት በማስፈሉገ፣
በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገመንግሥት አንቀጽ ፶፭(፩) መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡፡

፩. አጭር ርዕስ
ይህ አዋጅ “የግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ አዋጅ ቁጥር ፻፬/፲፱፻፺ ” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪. ትርጓሜ
የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፣
፩.  “የግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ” ማለት መንግሥታዊ አካል ያልሆነና ከሚከተሉት አንዱን ወይመ ሁለቱን አገልግሎት በቀጥታም ሆነ በተሪዋዋሪ መንገድ ከሠራተኛው ገንዘብ ሳይቀበል ሥራና ሠራተኛን በማገናኘት ሥራ ላይ የሚሠማራ ሰው ነው፣
ሀ. የሥራ ውሉ ተዋዋይ ወገን ባለመሆን በአገር ውስጥ ሥራና ሠራናን የማገናኘት አገልግሎት መስጠት፣
ለ. ከሠራተኛው ጋር የሥራ ውል ስምምነት በማድረግ ሠራተኛውን በአገር ውስጥ ወይም በውጭ አገር ለሥራ ለሦስተኛው ሰው የማቅረብ አገልግሎት መስጠት፣
፪. “ፈቃድ” ማለት በግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝነት ሥራ ላይ ለመሠማራት የሚያስችል አግባብ ባለው ባለሥልጣን ለግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ የሚሰጥ የብቃት ማረጋገጫ የምሰክር ወረቀት ነው፣
፫. “ሠራተኛ” ማለት በአሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ አዋጅ ቁጥር ፵፪/፲፱፻፹፭ የተሰጠው ትርጉም ይኖረዋል፣
፬. “አግባብ ያለው ባለሥልጣን” ማለት ሚኒሰቴሩ ወይም በክልል የአሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ ሕጐችን የማስፈጸም ኃላፊነት የተሰጠው አካል ነው፣
፭. “ሚኒስትር” ወይም “ሚኒስቴር” ማለት እንደአግባቡ የሠራተኛና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ወይም ሚኒስቴር ነው፣
፮. “ሰው” ማለት ማንኛውም የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው፣
፯. በወንድ ጾታ የተደነገገው የሴትንም ጾታ ያባትታል፡፡

፫. የአፈጻጸም ወሰን
፩. የአሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ አዋጅ ቁጥር ፵፪/፲፱፻፹፭ አንቀጽ ፫(፪) (መ) ቢኖርም ለዚህ አዋጅ አፈጻጸም አዋጅ ቁጥር  ፵፪/፲፱፻፹፭ ለትርፍ በሊካሄድ ሥራ ላይ ላልተመሠረተ የግል አገልግለት ሥራ ተቀጥሮ በውጭ አገር በሚሰራ ኢትዮጵያዊ ላይ ተፈጻሚነት ይኖረዋል፡፡
፪. የአሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ አዋጅ ቁጥር ፵፪/፲፱፻፹፭ አንቀጽ ፻፸፪ እንደተጠበቀ ሆኖ ሚኒስቴሩ አንድን አሠሪ ቀጥታ ቅጥር እንዲያከናውን ካልፈቀደ በስተቀር ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ለሥራ ወደውጭ አገር ሊሄድ የሚችለው በግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀን አማካኝነት ብዎ ነው፡፡
፫. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፫(፩)(ለ) የተመለከተውን አገልግሎት በሚሰጥ ኤጀንሲ እና በሠራተኛው መካከል ማንኛውም የአሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ እና በዚህ አዋጅ በአንቀጽ ፲፭ የተጠቀሰው መበት በመጣሱ ምክንያት የሚነሳ ክርክር በአዋጅ ቁጥር ፵፪/፲፱፻፹፭ መሠረት ሊታይ ይችላል፡፡
፬. ይህ አዋጅ ማንኛውም የግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ በሌሎች ሕጐች ያሉብትን ግዴታዎች የሚያግድ አይሆንም፡፡
፬. ፈቃድ ስለማስፈለጉ
የግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ ሆኖ ለመሥሪት የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ከሚከተሉት አካላት ፈቃድ ማውጣት ይኖርበታል፣
፩. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፫) እንደተጠበቀ ሆኖ የሥራና ሠራተኛ አገናኝነቱን አገልግሎት በአንድ ክልል ውስጥ የሚሰጥ ከሆነ ይህንኑ አገልግለት በሚሰጥበት ክልል ውስጥ የአሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ ሕጎችን ለማስፈጸም ኃላፊነት ከተሰጠው አካል፣
፪. የሥራ ሠራተኛ አገናኝነቱን አገልግሎት በሁለትና ከሁለት በላይ በሆኑ ክልሎች ውስጥ የሚሰጥ ከሆነ ከሚኒስቴሩ፣
፫. የሥራና ሠራተኛ አገናኝ አገልግሎቱ ኢትዮጵያ ሠራተኛን ቀጥሮ ከኢትዮጵያ ውጪ ለሦስተኛ ሰው ለሥራ ለማሰማራት ከሆነ ከሚኒስቴሩ፡፡

፭. ፈቃድ ለማግኘት መሟላት ስላለባቸው ሁኔታዎች
በዚህ አዋጅ መሠረት በግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲነት ለመሥራት የሚያመለክት ማንኛውም ሰው የሚከተሉትን ማሟላት ይኖርበታል፡፡
፩. በኤጀንሲነት ሥራ ላይ ለመሰማራት የሚያስችለው የንግድ ምዝገባ ያለው መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ የማቅረብ፣
፪. በዚህ አዋጅ መሠረት ሠራተኛን ለሥራ ወደውጭ አገር በመላክ አገልግለት የሚሰጥ ከሆነ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፬ መሠረት የተመለከተውን የዋስትና ግዴታ መሟላቱን የሚያሳይ ማስረጃ የማቅረብ፣
፫. ይህን አዋጅ መሠረት አድርጎ በሚወጣው ደንብ የተወሰነውን የፈቃድ ክፍያ አግባብ ላለው ባለሥልጣን የመክፈል፣
፬. የአደረጃጀት መዋቅሩን የሚያሳይ ቻርትና በግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝነት ሥራውን የሚካፈሉ አባሎቹን ዝርዝር የማቅረብ፣
፭. የሥራውን እና የወኪሉን አድራሻ የማሳወቅ፣
፮. ሌሎች አስፈላጊ የሆኑ አግባብ ባለው ባልሥልጣን የሚጠየቁ መረጃዎችን የማቅረብ፡፡

፮. ፈቃድ ስለመስጠት
በዚህ አዋጅ መሠረት ፈቃድ ለማግኘት የሚያበቁ ሁኔታዎች ማሟላታቸው እንደተረጋገጠ አግባብ ያለው ባለሥልጣን ለአመልካቹ ፈቃድ ይሰጣል፡፡

፯. ለፈቃድ ብቁ ስላለመሆን
በሕገወጥ ሥራና ሠራተኛ ማገናኘት ሥራ ምክንያት በወንጀል የተቀጣ ሰው ለግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲነት ፈቃድ ብቁ አይሆንም፡፡

፰. ፈቃዱ ጸንቶ ስለሚቆይበት ጊዜ
በዚህ አዋጅ መሠረት የሚሰጥ ፈቃድ በየዓመቱ የሚታደስ ሆኖ ለ ዓመት ጊዜ የጸና ይሆናል፡፡

፱. ቢሮ መክፈት አስፈላጊ ስለመሆኑ
፩. ማንኛውም የግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ ለሥራው ማስኬጃ ቢሮ መክፈት ይኖርበታል፡፡
፪. ኢትዮጵያውያንን በሥራ ቅጥር ወደውጭ አገር የሚልክ የግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ ሠራተኛውን በሚልክበት አገር ቀርንጫፍ ቢሮ ወይም ተወካይ ሊኖረው ይገባል፡፡

፲. ፈቃድን በግልጽ ቦታ ስለማስቀመጥ
ማንኛውም የግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ በዚህ አዋጅ መሠረት የተሰጠውን ፈቃድ በከፈተው ቢሮ ለሌሎች ሰዎች ግል ሆኖ እንዲታይ ማድረግ ይኖርበታል፡፡

፲፪. ስለግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲው ግዴታዎች
፩. በዚህ አዋጅና በሌሎች ሕጎች ከተመለከቱት ግዴታዎች በተጨማሪ ማንኛውም የግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ፣
ሀ. እንደአስፈላጊነቱ የሥራ ፈላጊዎችን አመላመልና ምዝገባ ሥነ ሥርዓት አዘጋጅቶ አግባብ ላለው ባለሥልጣን አቅርቦ የማጽደቅ፣
ለ. ፈቃድ ሲያወጣ፣ ሲይሳድስና ሲተካ በዚህ አዋጅ መሠረት በሚወጣው ደንብ የሚፈለግበትን የፈቃድ ክፍያ አግባብ ላለው ባለሥልጣን የመክፈል፣
ሐ. ቢሮውን ለመዝጋት ሲፈልግ በቅድሚያ አግባብ ያለውን ባለሥልጣን የማሳወቅ፣
መ. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፪(፩)(ለ) በተመለከተው መሠረት ሥራና ሠራተኛን የማገናኘት ግልጋሎት የሚሰጥ ከሆነ የሥራ ውሉን አግባብ ባለው ባለሥልጣን የማጽደቅ እና የዚሁኑም ትክክለኛ ቅጂ ለዚሁ አካል አቅርቦ የማስመዝገብ ግዴታ አለበት፣
፪. በዚሀ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ከተመለከቱት ግዴታዎች በተጨማሪ ሠራተኛን ወደውጭ አገር ለሥራ የሚያሰማራ የግል ሥራና ሠራተኛ ኤጀንሲ የሚከተሉት ግዴታዎች ይኖሩታል፣
ሀ. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፱(፪) መሠረት በውጭ አገር የሚገኘው ቅርንጫፈ ቢሮ የተቋቋመበት ወይም ወኪል የተሰየመበትን ሕጋዊ ሠነድ የማቅረብና የቅርንጫፈ መሠሪያ ቤቱን ወይም የወኪሉን ሙሉ አድራሻ የማሳወቅ፣
ለ. ሠራተኛው የሥራ ውሉን ከመፈረሙ በፊት ስለሚቀጠርበት ሥራና አገር በቂ ግንዛቤ እንዳኖረው አስፈላጊ የሆነ መግለጫ የመስጠት፣
ሐ. ሠራተኛው ደመወዙን እንደአግባቡ በከፊል ወይመ በሙሉ ወደአገሩ ለመላክ ሲፈልግ በዚያው አገር ሕግ መሠት አስፈላጊውን ሁኔታዎች የማመቻቸት፣
መ. ሠራተኛው በሄደበት አገር  ስለሚገኝበት ሁኔታ በየዓመቱ ወይም እንደአስፈላጊነቱ በሚኒስትሩ ሲጠየቅ ሪፖርት የማድረግ፣
ሠ. ሥራውን በሚሠራበት ጊዜ የኅብረተሰቡን ሞራልና ባህል የመጠበቅ፣
ረ. የሥራ ውሉን ለማራዘም ወይም ለማሻሻለ ሲፈልግ በቅድሚያ ለሚኒሰቴሩ አቅርቦ የማጸደቅ እንዲሁም የሥራ ውሉ ሲቋረጥ ሚኒሰቴሩን የማሳወቅ፣
ሰ. የሥራ ውሉ በሚቋረጥበት ወይም ሠራተኛው በሚጠይቅበት በማንኛውም ጊዜ ሲሠራ የነበረውን የሥራ ዓይነት የአገልግለት ዘመንና ሲከፈለው የነበረውን ደመወዝ የሚያሳይ የምስክር ወረቀት በነጻ እንዲሰጠው የማድረግ፣
ሸ. ወደውጭ አገር ለሥራ የላካቸውን ሠራተኞች ስም ዕድሜ የትምህርት ደረጀ ሙያ የተቀጠሩበትን የሥራ ዓይነት ደረጃ የደመወዝ መጠን ውሉ ጸንቶ የሚቆይበትን ጊዜና ሌሎች በሚኒስቴሩ የሢጠየቁ መረጃዎችን በመዝገብ የመያዝና ሚኒስቴሩ በጠየቀ ጊዜ የማሳወቅ፣
ቀ. ወደውጭ ለሥራ የላካቸውን ሠራተኞች በሚሰሩበት አገር አቅራቢያ ላለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አሳውቆ የማስመዝገብ፡፡

፲፫. ፈቃድን ስለማገድ ወይም ስለመሠረዝ
የዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፰(፪) እና (፫) እንደተጠበቀ ሆኖ አግባብ ያለው ባለሥልጣን በሚከተሉት ሁኔታዎች ፈቃድን ሊያግድ ወይም ሊሠርዝ ይችላል፡፡
፩. ፈቃዱ በተሳሳሳተ መረጃ ላይ ተመሥርቶ ለግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲው የተሰጠ ሆኖ ሲገኝ፣
፪. የግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲው ወይም ወኪሉ ከሠራተኛ በዓይነትም ሆነ በገንዘብ ክፍያ ተቀብሎ ሲገኝ፣ ወይም
፫. የግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲው ሌሎች የአዋጁን ድንጋጌዎች ወይም አዋጁን መሠረት አድርገው የወጡ ደንቦትና መመሪያዎች እንዲሁም ሌሎች ሕጎችን ተላልፎ ሲገኝ፣

፲፬. ስለዋስትና ገንዘብ አስፈላጊነት
፩. በዚህ አዋጅ መሠረት ሠራተኛን ወደ ውጭ አገር ለሥራ የሚልክ ማንኛውም የግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ ለሠራተኛው መብት ዋስትና ማስከበሪያ የሚውል ከዚህ በታች የተመለከተውን የገንዘብ መጠን በጥሬ ወይም ከታወቀ የገንዘብ ድርጅት የተረጋገጠና የማይሻር ተመጣጣኝ የዋስትና ወረቀት ማስቀመጥ ይኖርበታል፡፡
ሀ. እስከ አምስት መቶ ለሚደርሱ ሠራተኞች ፴ ሺ የአሜሪካን ዶላር ወይም ተመጣጣኙን የኢትዮጵያ ብር፣
ለ. ከአምስት መቶ አንድ እስከ አንድ ሺህ ለሚደርሱ ሠራተኞች ፵ ሺ የአሜሪካን ዶላር ወይም ተመጣጣኙን የኢትዮጵያ ብር፣
ሐ. ከአንድ ሺህ አንድ በላይ ሠራተኞች ፶ ሺህ የአሜሪካን ዶላር ወይም ተመጣጣኙን የኢትዮጵያ ብር፡፡
፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት ተቀማጭ የሆነው የዋስትና ገንዘብ መጠን ለሠራተኛው መበት ዋስትና ማስከበሪያ ከዋለ ወይም ተቀናሽ ከሆነ የግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲው የዋሰትናውን ገንዘብ በአሥር ቀን ጊዜ ውስጥ ማሟላት ይኖርበታል፡፡
፫. ከሠራተኛው መብትና ጥቅም ጋር የተያያዘ ጥያቄ ሥጭጣን በተሰጠው አካል በመታየት ላይ ካልሆነ በስተቀር ሚኒስቴሩ ዋስትናውን የሊቀው በግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንጺው አማካኝነት ለሥራ የወጡ ሠራተኞች አገናኝ ኤጀንሲው አማካኝነት ለሥራ የወጡ ሠራተኞች የሥራ ውላቸው ተቋርጦ ሕጋዊ መብታቸው መከበሩ በተረጋገጠ በ፫ ወር ይሆናል፡፡

፲፭. የሠራተኛውን መብት ስለመጠበቅ
፩. በዚህ አዋጅ መሠረት ሠራተኛን ወደውጭ አገር ለሥራ በሚልክ የግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲና በሠራተኛው መካከል የሚደረግ የሥራ ውል ቢያንስ በኢትዮጵያ ሕግ የተመለከቱትን መሠረታዊ የሥራ ሁኔታዎች ለሠራተኛው የሚያስጠብቅ ሆኖ በማናቸውም ሁኔታ ለኢትዮጵያዊው ሠራተኛ በተመሳሳይ የሥራ ዓይነትና ደረጃ ላይ ከሚገኙ አገልግሎቱ ከሚሰጥበት ሀገር ሠራተኞች ያነሰ መብት ወይም ጥቅም የሚሰጥ አይሆንም፡፡
፪. የግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ከተመለከቱት መብትና ጥቅሞች በተጨማሪ የሠራተኛው መብት፣ ደህንነትና ክብር መጠበቁን የማረጋገጠ ኃላፊነት አለበት፡፡

፲፮. ስለቁጥጥር
፩. አግባብ ያለው ባለሥልጣን በማናቸውም የሥራ ሰዓት በቅድሚያ ሳያሳውቅ በማንኛውም የግለ ሥሪና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ ቢሮ ለመግባት አግባብነት ያላቸው ሠነዶችን ለመመርመር ወይም ጥያቄ ለማቅረብ ይችላል፡፡
፪.በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፪(፩) የተመለከተውን አገልግሎት የሚሰጥ ኤጀንሲ ጊዘው ከማለቁ በፊት የተሰጠውን ፈቃድ ሲመልስ ለሥራ ያሰማራው ሠራተኛ መብቱ እንዳይጓደል አግባብ ያለው ባለሥልጣን ቁጥጥርና ክትትል የማድረግ ኃላፊነት አለበት፡፡

፲፯. ስለተጠያቂነት
በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፪(፩) (ለ) የተመለከተውን አገልግለት ለመስጠት ከሠራተኛ ጋር የተደረገ የሥራ ውል ቢጣስ የግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲውና ሦስተኛው ሰው ለሠራተኛው መብት በጋራ እና በተናጠል ተጠያቂ ወይም ኃላፊ ይሆናል፡፡

፲፰. ቅጣት
በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ የበለጠ ቅጣት የሚያስቀጣ ካልሆነ በስተቀር ማንኛውም ሰው፣
፩. በዚህ አዋጅ መሠረት ፈቃድ ሳያወጣ፣
ሀ. በኢትዮጵያ ውስጥ ሥራና ሠራተኛን ያገናኘ እንደሆ ከሦስት ዓመት ባላነሰ ከአምሰት ዓመት ባልበለጠ እሥራትና ብር ፲ ሺ (አሥር ሺህ ብር) መቀጫ ይቀጣል፡፡
ለ. ኢትዮጵያዊ ዜጋን ለሥራ ወደ ውጭ አገር የላከ እንደሆነ ከአምሰት ዓመት ባላነሰ ከአሥር ዓመት ባልበለጠ እስራትና ብር ፳፭ ሺ (ሃያ አምስት ሺህ ብር) መቀጫ ይቀጣል፡፡
፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ከተመለከተው ውጭ ይህን አዋጅና በዚህ አወጅ መሠረት የወጣውን ደንብ ወይም መመሪያ ተላልፎ የተገኘ እንደሆነ በዚህ አዋጅ በአንቀጽ ፲፫ የተመለከተው እንደተጠበቀ ሆኖ እስከ ሁለት ዓመት በሚደርስ እስራት ወይም እስከ ብር ፲ ሺ (አሥር ሺህ ብር) መቀጫ ይቀጣል፡፡
፫. ወደውጭ አገር ለሥራ የተላከው ኢትዮጵያዊ ሰብአው መብቱና አካላዊ ደህንነቱ ላይ ጉዳት የደረሰበት እንደሆነ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩)(ለ) የተመለከተው ቅጣት ከ፭ እስከ ፳ ዓመት ጽኑ እስራትና እስከ ብር ፶ ሺ (ሃምሣ ሺህ ብር) መሰጮ ሊደርስ ይችላል፡፡

፲፱. ስለፈቃድ ክፍያ
በዚህ አዋጅ መሠት ለሚሰጥ ፈቃድ የሚጠየቅ ክፍያ በሚኒስትሮች ምከር ቤት በሚወጣ ደንብ ይወሰናል፡፡

፳. ማሻሻያ
የአሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ አዋጅ ቁጥር ፵፪/፲፱፻፹፭ አንቀጽ ፻፸፮ ተሽሮ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፻፸፮ተተክቷል፣
“፻፸፮” ክልከላ ማንኛውም ሰው ወይም ድርጅት ከሠራተኛ ገንዘብ በማስከፈል ሥራና ሠራተኛን የማገናኘት ተግባር ሊያከናውን አይችልም፡፡”

፳፩. መመሪያ የማውጣት ሥልጣን
ሚኒስትሩ ለዚህ አዋጅ አፈጻጸም አስፈላጊውን መመሪያ ሊያወጣ ይችላል፡፡

፳፪. አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ
ይህ አዋጅ ከየካቲት ፳፰ቀን ፲፱፻፺ ዓ.ም. ጀምሮ የጸና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ የካቲት ፳፰ ቀን ፲፱፻፺ ዓ.ም.
ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ፕሬዚዳንት