አዋጅ ቁጥር አዋጅ ቁጥር ፺፱/፲፱፻፺ ወደ ውጭ አገር በሚላክ ቡና ላይ ስለሚከፈል ታክስ አዋጅ | GOALGOOLE | Because you need Information for your goals !
7023 Bole Kifle Ketema, Addis Ababa, Ethiopia
0116616179/85 mcc@ethionet.et

አዋጅ ቁጥር አዋጅ ቁጥር ፺፱/፲፱፻፺ ወደ ውጭ አገር በሚላክ ቡና ላይ ስለሚከፈል ታክስ አዋጅ

አዋጅ ቁጥር ፺፱/፲፱፻፺
ወደ ውጭ አገር በሚላክ ቡና ላይ ስለሚከፈል ታክስ
የወጣ አዋጅ

አዋጅ ሲል በአዋጅና በተለያዩ ደንቦች ወደ ውጭ አገር በሚላክ ቡና ላይ ተጥለው የነበሩትን የተለያዩ የታክስና የቀረጥ ዓይነቶች ማሰባሰብና አንድ ወጥ ማድረግ ለአፈጻጸም አመቺ መሆኑ ስለታመነበት፡፡
በቁጥር ተጥለው የነበሩትን ቀረጦች ወደ ዋጋ መቶኛ መለወጥ የታክሱን ፍትሐዊነት የሚጠብቅ ስለሆነ፣
በዋጋ መለዋወጥ ምክንያት በገቢ ላይ የሚደርሰውን መዋዠቅ ለመከላከል ገበያውን ተከትሎ የምጣኔ ማስተካከያ ማድረግ የሚቻልበትን አሠራር መዘርጋት አስፈላጊ በመሆኑ፣
በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ሪፐብሊክ ሕገመንግሥት አንቀጽ ፶፭(፩) መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡፡

፩. አጭር ርዕስ
ይህ አዋጅ “ወደ ውጭ አገር በሚላክ ቡና ላይ ስለሚከፈል ታክስ የወጣ አወጅ ቁጥር ፺፱/፲፱፻፺”  ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪. ትርጓሜ
በዚህ አዋጅ ውስጥ፣
፩. “ዕቃ በሚጫንበት ጊዜ ውስጥ የሚሰጥ ዋጋ” ማለት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የፀደቀ ቡና ላኪዎች ከውጭ አገር ደንበኞቻቸው ጋር በሚፈጽሙት ውል የተስማሙበት የማጓጓዝና የመድን ወጪዎች ያልተካተቱበት ቡናው ወደ ውጭ አገር ለመላክ በተጫነበት ጊዜ የተሰጠ ዋጋ ነው፣
፪. “ታክስ” ማለት ወደ ውጭ አገር በሚላክ ቡና ላይ በዚህ አዋጅ መሠረት የሚከፈል ታክስ ነው፡፡

፫. የታክሱ ስሌት መሠረት
ታክሱ የሚሰላበት ዋጋ ዕቃው በሚጫንበት ጊዜ የሚሰጥ ዋጋ ነው፡፡

፬. የታክሱ ማስከፈያ ልክ
የታክሱ ማስከፈያ ልክ ዕቃው በሚጫንበት ጊዜ የሚሰጥ ዋጋ ፮.፭% (ስድስት ነጥብ አምስት በመቶ) ይሆናል፡፡

፭. የታክሱ አሰባሰብ
ወደ ውጭ በሚላክ ቡና ላይ የሚከፈለው ታክስ በጉመሩክ ባለሥልጣን እየተሰላ ይሰበሰባል፡፡

፮. የታክሱ አከፋፈል
፩. ታክሱ ቡናን ወደ ውጭ አገር ለመላክ ዲክላራሲዮን በሚቀርብበት የጉምሩክ ጣቢያ የከፈላል፡፡
፪. ቡናው ይላካለ ተብሎ በታሰበው ጊዜ ውስጥ ሳይላክ ቀርቶ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዚህ አዋጅ በተሰጠው ሥልጣን መሠረት የታክሱን ልክ ከፍ ያደረገ እንደሆነ ላኪው ከዚህ ቀደም ከፍሎት በነበረው ታክስና አሁን መክፈል በሚኖርበት መካከለ ያለውን ልዩነት የመክፈለ ግዴታ አለበት፡፡

፯. የተፈለ ታክስ የማይመለስ ስለመሆኑ
ታክሱ አንድ ጊዜ ከተከፈለ ተመላሽ አይሆንም፡፡

፰. ደንብ የማውጣት ሥልጣን
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ወደ ውጭ አገር የሣላከው ቡና መጠን እና/ወይም የቡና ዋጋ ሲዋዥቅ ሁኔታውን በቅርብ እየተከታተለ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፬ የተመለከተውን የታክሱን ማስከፈያ ልክ ለማሻሻል የሚያስችል የሚያስችል ደንብ የማውጣት ሥልጣን ተሰጥቶታል፡፡

፱. የመተባበር ግዴታ
፩. ማንኛውም ሰው ወይም ድርጅት ይህን አዋጅ በማስፈፈጸሙ ረገድ ከጉምሩክ ባለሥልጣን ጋር የመተባበር ግዴታ አለበት፡፡
፪. የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ቡናው የተሸጠበትን ቀን የውል ቁጥር የላኪውን ስምና አድራሻ የቡናውን መጠንና ዋጋ በሚመለከት ለጉምሩክ ባለሥልጣን አስፈላጊውን መረጃ በመስጠት የመተባበር ግዴታ አለበት፡፡

፲. የአፈጻጸም ድንጋጌዎች
የጉምሩክ ባለሥልጣንን እንደገና ለማቋቋምና አሠራሩን ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፷/፲፱፻፺ ወደ ውጭ አገር ስለሚላኩ ዕቃዎች የተደነገጉት በዚህ አዋጅ መሠረት ለሚከፈለው ታክስ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

፲፩. የተሻሩ ሕጐች
ከዚህ በታች የተዘረሪሩት ሕጐች ተሽረዋል፣
፩. የትራንስዛክሽን ታክስ አዋጅ ቁጥር ፪፻፭/፲፱፻፶፭
፪. ከጉምሩክ ቀረጥ ደንብ ቁጥር ፵፪/፲፱፻፷፰ ጋር የተያያዘው ሦስተኛ መደብ (የወጪ ዕቃዎች ቀረጥ)፡
፫. የቡና ተጨማሪ (ሱርታክስ) ቀረጥ ደንብ ቁጥር ፪፻፹/፲፱፻፶፮ ከነማሻሻዎቹ፡
፬. ወደ ውጭ አገር በሚላክ ቡና ላየ የተጣለ ቀረጥ ደንብ ቁጥር ፵፯/፲፱፻፷፰፡

፲፪. የመሸጋገሪያ ድንጋጌ
ይህ አዋጅ ከመጽናቱ በፊት በሥራ ላይ በነበሩ ሕጐች ሳይከፈል የቀረ በቡና ላይ የተጣለ የጉምሩክ ቀረጥ፣ የትራንዛክሽን ታክስ የሱር ታክስ እና ሴስ አከ
አከፋፈል ቀድሞ ሥራ ላይ በነበሩ ሕጐች መሠረት ይፈጸማል፡፡

፲፫. አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ
ይህ አዋጅ ከየካቲት ፲፪ ቀን ፲፱፻፺ ዓ.ም. ጀምሮ የጸና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ የካቲት ፲፪ ቀን ፲፱፻፺ ዓ.ም.
ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ፕሬዚዳንት