አዋጅ ቁጥር ፪፻፲፪/፲፱፻፺፪ ዓ.ም. የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ፈንድ ማቋቋሚያ አዋጅ | GOALGOOLE | Because you need Information for your goals !
7023 Bole Kifle Ketema, Addis Ababa, Ethiopia
0116616179/85 mcc@ethionet.et

አዋጅ ቁጥር ፪፻፲፪/፲፱፻፺፪ ዓ.ም. የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ፈንድ ማቋቋሚያ አዋጅ

አዋጅ ቁጥር ፪፻፲፪/፲፱፻፺፪ ዓ.ም.
የብሔራዊ የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ፈንድን ለማቋቋምና አስተዳደሩን ለመወሰን የወጣ አዋጅ

በድንገተኛና ባልታሰበ አደጋ ጊዜ ፈጥኖ ለመድረስ እንዲያስችል የተዘረጋውን ሥርዓት ለማጠናከር አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤
በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፶፭ (፩) መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡፡

፩. አጭር ርዕስ
ይህ አዋጅ “የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ፈንድ ማቋቋሚያ አዋጅ  ፪፻፲፪/፲፱፻፺፪” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪. ትርጓሜ
በዚህ አዋጅ ውስጥ፣
፩. “ዕርዳታ” የሚለው ቃልና ”የዕርዳታ ፕሮግራም” የሚለው ሐረግ በአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፲/፲፱፻፹፯ አንቀጽ ፪(፩) እና (፪) የተሰጣቸው ትርጉም ይኖራቸዋል፤
፪. “ብሔራዊ ኮሚቴ” ማለት በአዋጅ ቁጥር ፲/፲፱፻፹፯ አንቀጽ ፯(፩) የተመለተው የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ብሔራዊ ኮሚቴ ነው፡፡

ክፍል አንድ
ስለፈንድ መቋቋም
፫. ስለፈንድ መቋቋም
፩. ብሔራዊ አደጋ መከላከልና ዝግጁነት ፈንድ (ከዚህ በኋላ “ፈንዱ” እየተባለ የሚጠራ) በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል፡፡
፪. ፈንዱ የገንዘብ ሚኒስቴር ከሚያስተዳድረው የተጠቃቀለ ፈንድ ውጪ ይሆናል፡፡
፫. የፈንዱ ባለቤት የፌዴራሉ መንግሥት ይሆናል፡፡

፬. የፈንዱ ዓላማ
የፈንዱ ዓላማ፤
፩. በአደጋ ወቅት የሚያስፈልግ ዕርዳታ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገር እስከሚሰበሰብ ድረስ አፋጣኝ ምላሽ በመሰጠት የሰውን የእንስሳትን ሕይወት ለማዳንና አደጋን ለመከላከል የሚያስችል አቅም መገንባት፤ እና
፪. የሀገሪቱን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ የሚያግዙና የሥራ ዕድል የሚፈጥሩ ፕሮጀክቶችን ማስፈጸሚያ መጠባበቂያ ጥሬ ገግዘብ በመያዝ አስፈላጊውን ድጋፍ መስጠት ነው፡፡

፭. የፈንዱ ምንጭ
ፈንዱ ከሚከተሉት ምንጮች የተውጣጣ ይሆናል፤
፩. በፌዴራሉ መንግሥት የሚደረግ ድጎማ፤
፪. ከሀገር ውስጥና ከውጪ ከሚገኝ ዕርዳታ፤
፫. ከሌሎች ምንጮች ከሚገኝ ገቢ፡፡

፮. በፈንዱ የመጠቀም መመዘኛ
በፈንዱ ለመጠቀም ከሚከተሉት መመዘኛዎች ቢያንስ አንዱ መሟላት ይኖርበታል፤
፩. አደጋ ተከስቶ የማስፈጸሚያ የበጀት ክፍተት መኖሩ ሲረጋገግጥና ክፍተቱን በአፋጣኝ መሙላት አስፈላጊ ሲሆን፤
፪.  አስቸኳይ አደጋ ሲፈጠርና የተከሰተውን አደጋ ለመከላከል ቅድሚያ መሰጠቱ ሲታመንበት፤
፫. የአደጋ መከሰትን በመደበኛነት የሚከላከሉ ፕሮጀክቶች መኖራቸው ሲረጋገጥ፤
፬. በነፃ ገንዘብ እንዲሰጠው የሚጠይቀው አካል በራሱ በኩል የሚያደርገው የገንዘብ አስተዋጽኦ ሲኖርና ገንዘቡን ሥራ ላይ ለማዋል የሚያስችለው አስተማማኝ ሁኔታ መኖሩ ሲረጋገጥ፤
፭. በብድር መልክ የሚሰጥ ከሆነ ገንዘቡን ለመተካት ፍላጎት ካለው ለጋሽ ለብድሩ ክፍያ ዋስትና ማቅረብ ሲቻል፤
፮. የገንዘብ ልገሳ ለማድረግ የሚያበቃ ወይም የብድር ጥያቄ ለማቅረብ የሚያስችል አስቸኳይ ሁኔታ መኖሩ ሲረጋገጥ፡፡

ክፍል ሁለት
ስለፈንዱ አስተዳደር
፯. መቋቋም
፩. የፈንዱ አስተዳደር (ከዚህ በኋላ “አስተዳደሩ” እየተባለ የሚጠራ) ራሱን የቻለ የፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤት ሆኖ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል፡፡
፪. አስተዳደሩ ተጠሪነቱ ለብሔራዊ አደጋ መከላከልና ዝግጁነት ፈንድ ሥራ አመራር ቦርድ ይሆናል፡፡

፰.  ዋና መሥሪያ ቤት
የአስተዳደሩ ዋና መሥሪያ ቤት አዲስ አበባ ይሆናል፡፡

፱.  የአስተዳደሩ ዓላማ
የአስተዳደሩ ዓላማ ፈንዱ የተቋቋመበትን ዓላማ ለማሳካት የሚረዳ የገንዘብ አቅም መገንባት፣ ፈንዱን ማስተዳደርና በአግባቡ ጥቅም ላይ እንዲውል ማድረግ ይሆናል፡፡

፲.  የአስተዳደሩ ሥልጣንና ተግባር
አስተዳደሩ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል፤
፩. ፈንዱን ያስተዳድራል፤
፪. የፈንዱ ንብረትና ገንዘብ በሥርዓት መያዙን ያረጋግጣል፤
፫. ከሚመለከተው አካል ጋር በመመካከር ፈንዱን ያደራጃል፤
፬. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮ የተመለተው መመዘኛ መሟላቱ በሥራ አመራር ቦርዱ ወይም የሥልጣን ውክልና በተሰጠው ጊዜ በቴክኒክ ኮሚቴው ሲረጋገጥ ገንዘብ በብድር ወይም በልገሳ ወጪ ሆኖ የዕርዳታ ፕሮግራሞችን ለሚያስፈጽሙ አካላት እንዲሰጥ ያደርጋል፤
፭. ከለጋሾች በዓይነት የሚገኙ የዕርዳታ ቁሳቁሶችን በመንግሥት መመሪየ መሠረት ወደ ገነዘብ ለውጦ የመጠባበቂያ ፈንዱን ያጎለብታል፤
፮. የፈንዱ አቅም እንዲጎለብት አስፈላጊውን ጥረት ያደርጋል፤
፯. የንብረት ባለቤት ይሆናል፤ ውል ይዋዋላል፤ በስሙ ይከስሳል፣ ይከሰሳል፤
፰. የተቋቋመበትን ዓላማ ከግብ ለማድረስ የሚያስፈልጉ ተግባሮችን ሁሉ ያከናውናል፡፡

፲፩.  የአስተዳደሩ አቋም
አስተዳደሩ፤
፩. የሥራ አመራር ቦርድ (ከዚህ በኋላ “ቦርዱ” እየተባለ የሚጠራ)፤
፪. የቴክኒክ ኮሚቴ፤
፫. በቦርዱ ሰብሳቢ አቅራቢነት በመንግሥት የሚሾም አንድ ሥራ አስኪያጅ፤ እና
፬. አስፈላጊው ሠራተኞች፤
ይኖሩታል፡፡

፲፪.  የብሔራዊ ኮሚቴው ሥልጣንና ኃላፊነት
ብሔራዊ ኮሚቴው በብሔራዊ የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ፖሊስው መሠረት የፈንዱን አስተዳደር በበላይነት ይመራል፡፡

፲፫.  የሥራ አመራር ቦርድ
ቦርዱ ተጠሪነቱ ለብሔራዊ ኮሚቴው ሆኖ በመንግሥት የሚሰየሙ አባላት ይኖሩታል፡፡

፲፬.  የቦርዱ ሥልጣንና ተግባር
ቦርዱ የሚከተሉት ሥለጣንና ተግባሮች ይኖሩታል፤
፩. ከፈንዱ አስተዳደርና አጠቃቀም ጋር የተያያዚ ፖሊሲ ነክ ጉዳዮች ላይ ውሣኔ የመስጠት፤
፪. ለፈንዱ አስተዳደርና ዕድገት እገዛ የሚያደርግና ከሚመለከታቸው አካላት የተውጣጡ አባላት ያሉበት የቴክኒክ ኮሚቴ የመሰየም፤
፫. የቴክኒክ ኮሚቴው የሚያቀርበውን የውሣኔ ሐሳብ በመመርመር ፈንዱን ለማሳደግ የሚያስችሉ እርምጃዎችን የመውሰድ፤
፬. አስቸኳይ የሆነ የምግብ እጥረት ወይም የተፈጥሮና ሰው ሠራሽ አደጋ ሲከሰት ከቴክኒክ ኮሚቴው የሚቀርብለትን የውሣኔ ሐሳብ በመመርመር ከፈንዱ ለዕርዳታ ፕሮግራሞች ማስፈጸሚያ በብድር ወይም በነፃ የሚሰጠውን የገንዘብ መጠን የመፍቀድ፤
፭. አስቸኳይ ለሆኑ የዕርዳታ ፕሮግራሞች ማስፈጸሚያ የሚሆን ገንዘብ ከፈንዱ በተቀላጠፈ መንገድ ማሠራጨት የሚቻልበትን ሁኔታ በማጥናት ለቴክኒክ ኮሚቴው ወይም ለሥራ አስኪያጁ እንደአግባቡ የገንዘብ ጣሪያ በመወሰን በብድር ወይም በነፃ ለመስጠት የሚያስችላቸው የሥልጣን ውክልና የመስጠት፤
፮. በብድር ለሚሰጠው ገንዘብ የሚጠየቀውን የዋስትና ዓይነትና ብድሩ ተመላሽ የሚሆንበትን የጊዜ ገደብ የመወሰን፤
፯. ተበዳሪ ድርጅቶች የወሰዱትን ገንዘብ በተሰጣቸው የጊዜ ገደብ ባይመልሱ የሚወሰደውን እርምጃ የመወሰን፤
፰. የፈንዱን ዕድገት የሚያፋጥኑ ስልቶችን የመቀየስና ተግባራዊነታቸውን የማረጋገጥ፡፡

፲፭.  የቦርዱ ስብሰባ
፩. ቦርዱ ቢያንስ በወር አንድ ጊዜ መበኛ ስብሰባ ያደርጋል፤ እንደአስፈላጊነቱ አስቸኳይ ስብሰባዎችን ሊጠራ ይችላል፤
፪. ከአባላቱ ከግማሽ በላይ ከተገኙ ምለዐተ ጉባዔ ይሆናል፤
፫. የቦርዱ ውሳኔ የሚተላለፈው በስብሰባው ላይ በተገኙ አባላት ድምፃ ብልጫ ሆኖ ድምፁ እኩል ለእኩል ከተከፈለ ሰብሳቢው ያለበት ወገን ወሳኝ ድምፅ ይኖረዋል፤
፬. የዚህ አንቀጽ ሌሎች ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው፣ ቦርዱ የራሱን የስብሰባ ሥነ ሥርዓት የሚመለከት የውስጥ ደንብ ሊያወጣ ይችላል፡፡
፲፮.  የቴክኒክ ኮሜቴው ሥልጣንና ተግባር
የቴክኒክ ኮሚቴው ተጠሪነቱ ለቦርዱ ሆኖ፣ የሚተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፤
፩. በብድርና በነፃ ሊሰጥ የሚችል በቂ ገንዘብ በፈንዱ መያዙን ያረጋግጣል፤
፪. የፈንዱን የገንዘብ መቅም ገምግሞ ለዕርዳታ ርሮግራሞች ማስፈጸሚያ ለለዩ ልዩ የዕርዳታ ድርጅቶች በብድር ወይም በነፃ ወይም በሁለቱም መንገድ ሊሰጥ የሚገባውን የገንዘብ ጣሪያ አስመልክቶ ለቦርዱ የውሳኔ ሀሳብ ያቀርባል፤
፫. በራሱ ለመወሰን በቦርዱ የሥራልጣን ውክልና ካልተሰጠው በስተቀር በብድርና በነፃ ገንዘብ እንዲሰጥ የሚቀርቡሉትን ጥያቄዎች መርምሮ የውሳኔ ሀሳብ ለቦርዱ ያቀርባል፤
፬. የፈንዱን መጠን ከፍ ለማድረግ ይቻል ዘንድ በጎ አድራጊዎችንና ለጋሽ መንግሥታትን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በማስተባበር ይሠራል፤
፭. ስለፈንዱ አተካክና ዕድገት ከአስተዳደሩ ጋር በቅርብ ሆኖ ይሠራል፤
፮. በብድር ወይም በነፃ የተሰጠው ገንዘብ በትክክል ሥራ ላይ መዋሉን የሚቆጣጠርና ሪፖርት የሚያቀርብ አካል እንደአስፈላጊነቱ ሊሰይም ይችላል፤
፯. የቴክኒክ ምክር ለቦርዱና ለአስተዳደሩ ይሰጣል፡፡

፲፯.  የቴክኒክ ኮሜቴው ስብሰባ
፩. የቴክኒክ ኮሚቴው በወር አንድ ጊዜ መደበኛ ስብሰባ ያደርጋል፤ እንደአስፈላጊነቱም አስቸኳይ ስብስባዎችን ሊጠራ ይችላል፤
፪. ከአባላቱ ከግማሽ በላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባዔ ይሆናል፤
፫. ውሳኔዎች ወይም የውሳኔ ሐሳቦች በድምፅ ብልጫ ይተላለፋሉ፤
፬. የስብሰባው ውሳኔ ወይም የውሳኔ ሐሳብ ድምፅ እኩል ለእኩል የተከፈለ እንደሆነ ጉዳዮ ለቦርዱ ውሳኔ ይቀርባል፡፡

፲፰.  የአስተዳደሩ ሥራ አስኪያጅ ሥልጣንና ተግባር
፩. ሥራ አስኪያጁ የአስተዳደሩ ሥራ አስፈጻሚ ሆኖ ቦርዱ በሚሰጠው አጠቃላይ መመሪያ መሠረት የአስተዳደሩን ዕለታዊ ሥራዎች ለማከናወን የበላይ ኃላፊ ይሆናል፡፡
፪. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ሥራ አስኪያጁ፤
ሀ/ አስተዳደሩን ያደራጃ፣ በፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ሕግ መሠረት ሠራተኞችን ያስተዳድራል፤
ለ/ የአስተዳደሩን የውስጥ ደንብ በማዘጋጀት እንዲፀድቅ ለቦርዱ ያቀርባል፤
ሐ/ ለእያንዳንዱ የበጀት ዓመት ከመጀመሩ በፊት የአስተዳደሩን ዓመታዊ በጀትና የሥራ ዕቅድ በማዘጋጀት ለቦርዱ ያቀርባል፤
መ/ ተጠሪነታቸው ለራሱ የሆኑትን የአስተዳደሩን የሥራ ኃላፊዎች በመምረጥ ለቦርዱ አቅርቦ ያስመድባል፤
ሠ/ ፈንዱን ለማሳደግ ይቻል ዘንድ የሚሰጠውን ዕርዳታ ሊቀበል ይችላል፤
ረ/ ቦርዱ በሚወሰነው መሠረት ከፈንዱ በብድርና በነፃ ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፤
ሰ/ በብድር የሰጠውን ገንዘብ በወቅቱ ማስመለስ ካልቻለ ለቴክኒክ ኮሚቴው በጽሑፍ ሪፖርት ያደርጋል፤
ሸ/ የቴክኒክ ኮሚቴውን ሪፖርት ለቦርዱ ሰብሳቢ ያቀርባል፡፡

፲፱.  የበጀት ምንጭ
የአስተዳደሩ በጀት ከሚከተሉት የተውጣጣ ይሆናል፤
፩. መንግሥት ከሚመደብለት ዓመታዊ በጀት፤ እና
፪. ከዕርዳታና ከሌሎች ምንጮች ከሚገኙ ገቢዎች፡፡

፳.  ስለሂሣብ መዛግብት አያያዝና ስለበጀት ዓመት
፩. አስተዳደሩ የሂሣብ መዛግብቶችን ከደጋፊ ሰነዶች ጋር በተሟላ መልኩ ይይዛል፡፡
፪. የአስተዳደሩ የበጀት ዓመት ከሐምሌ አንድ ቀን እስከ ሰኔ ሠላሳ ቀን ድረስ ይሆናል፡፡

፳፩.  ስለምርመራና ቁጥጥር
፩. የአስተዳደሩ የሂሣብ መዛግብትና የገንዘብ ነክ ጉዳዮች ቢያንስ በዓመት አንድ ጊዜ በዋናው ኦዲተር ወይም እርሱ በሚወክለው ሰው ይመረመራሉ፡፡
፪. የኦዲተሩ የምርመራ ውጤት የበጀት ዓመቱ ባለቀ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ለቦርዱ ይቀርባል፡፡
፫. ለጋሾች በተናጠል ወይም በጋራ በለገሱት ገንዘብ የሚካሄዱ ፕሮጀክቶችን አፈጻጸም መከታተልና መቆጣጠር ይችላሉ፡፡

ክፍል ሦስት
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች
፳፪.  ከሌሎች ሕጎች ጋር ስላለው ግንኙነት
ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረኑ ሕጎች ተፈጻሚነት አይኖራቸውም፡፡

፳፫. አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ
ይህ አዋጅ ከሰኔ ፳፯ ቀን ፲፱፻፺፪ ዓ.ም. ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡
አዲስ አበባ ሰኔ ፳፯ ቀን ፲፱፻፺፪ ዓ.ም.
ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት
የኢትየጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ
ስድስተኛ ዓመት ቁጥር ፵፮ አዲስ አበባ ሰኔ ፳፱ ቀን ፲፱፻፺፪
በኢትየጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ