አዋጅ ቁጥር ፩፻፺፬/፲፱፻፺፪ ዓ.ም. የኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ ማቋቋሚያ አዋጅ | GOALGOOLE | Because you need Information for your goals !
7023 Bole Kifle Ketema, Addis Ababa, Ethiopia
0116616179/85 mcc@ethionet.et

አዋጅ ቁጥር ፩፻፺፬/፲፱፻፺፪ ዓ.ም. የኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ ማቋቋሚያ አዋጅ

አዋጅ ቁጥር ፩፻፺፬/፲፱፻፺፪
የኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ሰርቬይን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ

ስለሀገሪቱ መልክዐ ምድርና ከመሬት በታች ስላለው ተፈጥሮ የሥነ ምድር መረጃዎችን መሰብሰብ ለኢንዱስትሪ፣ ለኢነርጂና ለእርሻ መስፋፋት መሠረትና ወሳኝ በመሆኑ፤
የማዕድን ሀብትን መፈለግ፣ መመርመር፣ ማጥናትና የጂኦሎጂ መረጃ መሰብሰብ ለሀገሪቱ የኢኮኖሚ ዕድገት ጠቃሚ በመሆኑ፤
ማናቸውንም የሀገሪቱን የሥነ ምድር መረጃዎች መሰብሰብ፣ ማስቀመጥና በባለቤትነት መያዝ አስፈላጊ በመሆኑ፤
ከላይ የተጠቀሱትን ዓላማዎች ተግባራዊ ለማድረግ የኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ሰርቬይን ማቋቋም በማስፈለጉ፤
በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ  ፶፭(፩) መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡፡

፩. አጭር ርዕስ
ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፩፻፺፬/፲፱፻፺፪” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪. ትርጓሜ
በዚህ አዋጅ ውስጥ፡
፩. “ሥነምድር” ማለት ምድርን፣ ምድር የተገነባባቸውን ነገሮች፣ በምድር ላይና በምድር ውስጥ የተከናወኑትን ወይም በመከናወን ላይ ያሉ ለውጦችንና ሌሎችን በመሬት ውስጥ የሚካሄዱ የተፈጥሮ ክስተቶችን የሚያጠና ሣይንስ ሆኖ በጂኦሎጂ፣ በጂኦፊዚክስ፣ በጂኦኬሚስትሪ፣ እንዲሁም በሌሎችም ዘዴዎች በመጠቀም ስለምድር የሚከናወኑ ጥናቶችን ይጨምራል፤
፪. “ምርመራ” ማለት ማዕድናትን ለማግኘት ልዩ ልዩ የሥነምድር መረጃዎችን ለመሰብሰብ በጂኦሎጂ፡ በጂኦፊዚክስ፣ በጂኦኬሚስትሪ፣ ወይም በሌሎች አመቺ የሥነምድር ሣይንስ ዘዴዎች በመጠቀም የሚካሄድ ሥራ ነው፡፡
፫. “ስባት” ማለት ክብደቱ ወይም ይዘቱ በታወቀና በተወሰነ የምድር አካል ውስጥ የሚገኝ የማዕድን መጠን ነው፤
፬. “መረጃ” ማለት ከጂኦሎጂካል፣ ከሀይድሮጂኦሎጂካል፣ ከጂኦተርማል፣ ከጂኦፊዚካል፣ ከጂኦኬሚካል፣ ከቁፋሮና ከላቦራቶሪ ጥናት የተገኙ ማናቸውንም መረጃዎችን የሚያጠቃልል ሆኖ ሪፖርቶችን፣ ፎቶግራፎችን፣ ፕላኖችን፣ ቻርቶችን፣ ግራፎችን፣ ሴክሽኖችን፣ ሎጐችን እንዲሁም የማዕድናት፣ የድንጋዮችንና የሌሎች ናሙናዎችን ሁሉ ይጨምራል፤
፭. “ማዕድን” ማለት ማናቸውም ዋጋ ያለው የምድር ክፍል ሆኖ በምድር ላይ ወይም በምድር ውስጥ በተፈጥሮ ተከማችቶ የሚገኝ ነው፤
፮. “የማዕድን ሀብት ክምችት” ማለት በአንድ በተወሰነ ሥፍራ በከርሰምድር ውስጥ በአካባቢው ከሚገኝ የማዕድን ስባትና መጠን በላይ በሆነ ሁኔታና ለምርት ብቁነት አለኝታ ያለው በተፈጥሮ ተሰብስቦ የሚገኝ የአንድ ማዕድን ወይም የስብስብ ማዕድናት ክምችት ነው፤
፯. “ሚኒስትር” እና “ሚኒስቴር” ማለት እንደቅደም ተከተላቸው የማዕድንና ኢነርጂ ሚኒስትርና ሚኒስቴር ነው፤
፰. “ሪሞት ሴንሲንግ” ማለት ለምርመራ የሚውል በአውሮፕላንና በሰው ሰራሽ የመሬት ሳተላይት አማካይነት መረጃ ለመሰብሰብ የሚያስችል የጥናት ዘዴ ነው፡፡

፫. መቋቋም
፩. የኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል (ከዚህ በኋላ “ሰርቬይ” እየተባለ የሚጠራ) ራሱን የቻለና የሕግ ሰውነት ያለው የፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤት ሆኖ በዚህ አዋጅ እንደገና ተቋቁሟል፡፡
፪. ሰርቬዩ ተጠሪነቱ ለሚኒስቴሩ ይሆናል፡፡

፬. ዋና መሥሪያ ቤት
የሰርቬዩ ዋና መሥሪያ ቤት በአዲስ አበባ ሆኖ እንደአስፈላጊነቱ ቅርንጫፍ መሥሪያ ቤቶች ሊኖሩት ይችላል፡፡

፭. የሰርቬዩ ዓላማ
የሰርቬዩ ዓላማ በሥነምድር ጥናት ዘዴዎች ስለምድርና በውስጧ ስለሚገኙ ማዕድናት ምርምር ማካሄድና ማናቸውንም የማዕድን ሀብት ክምችት መፈለግ፣ መመርመር፣ እንደአስፈላጊነቱም መገመትና ማዕድኑ የሚገኝበትን ድንበር ለይቶ ማመልከት ነው፡፡

፮. የሰርቬዩ ሥልጣንና ተግባር
ሰርቬዩ የሚከተለው ሥልጣንና ተግባር ይኖረዋል፤
፩. የጂኦሎጂ ካርታ ሥራ መሥራት፣ ማዘጋጀትና ማተም፤
፪. የአየርና የመሬት ጂኦፊዚካልና የሪሞት ሴንሲንግ ጥናት ማካሄድ፤
፫. የማዕድን፣ የነዳጅ ዘይትና የተፈጥሮ ጋዝ፣ የጂኦተርማል፣ የሀይድሮጂኦሎጂ እና የኢንጂነሪንግ ጂኦሎጂ መሠረታዊ መረጃዎችን ለመሰብሰብ በየብስና በውሃ አካላት ላይ ጥናትና ምርምር ማካሄድ፣ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የክምችቱን መጠን መገመትና ክምችቱ የሚገኝባቸውን ሥፍራዎች ድንበር ለይቶ ማመልከት፤
፬. ዓላማውን ለማሳካት ባስፈለገ መጠን የእሳተ ገሞራ፣ የመሬት መንቀጥቀጥ፣ የመሬት መደርመስ፣ የሚትዮራይት መውደቅና የመሳሰሉትን የተፈጥሮ ክስተቶችና ውጤቶችን የሚመለከት ጥናት ማካሄድ፣ ውጤቱንም እንደሁኔታው ለሚያስፈልጋቸው ማሳወቅ፤
፭. በሰርቬዩ የአጭርና የረጅም ጊዜ የሰው ኃይል ፍላጐት መሠረት ሠራተኞችን ማሠልጠን፤
፮. የሥነምድር ሳይንስ ጥናትን በሚመለከት መረጃ መሰብሰብ፣ በባለቤትነት መያዝ፣ እንደስፈላጊነቱ ዋጋ በማስከፈል ወይም ያለክፍያ ለተጠቃሚዎች ማቅረብ፣ እንዲሁም መጽሔቶችን ማዘጋጀትና ማሠራጨት፣
፯. ከሥራው ጋር አግባብ ያለውን መረጃ ሁሉ ከማንኛውም ምንጭ መጠየቅና ማግኘት፤
፰. የሥነምድር ምርምርና ጥናት በሚመለከት በማንኛውም ስብሰባ፣ ጉባዔና ሴሚናር ላይ መንግሥትን ወክሎ መሳተፍ፤
፱. ከመንግሥት በሚሰጠው አጠቃላይ መመሪያ መሠረት ለሚሰጠው አገልግሎት የአገልግሎት ዋጋ ማስከፈል፤
፲. የንብረት ባለቤት መሆን፣ ማስተላለፍ፣ ውል መዋዋል፣ በስሙ መክሰስና መከሰስ እና ዓላማውን ከግቡ ለማድረግ የሚያስፈልገውን ሌሎች ተመሳሳይ ተግባሮች ማከናወን፡፡

፯. የሰርቬዩ ድርጅታዊ አቋም
ሰርቬዩ፤
፩. አንድ ዋና ሥራ አስኪያጅ፤
፪. አንድ ዋና ጂኦሎጂስት፤ እና
፫. የሚያስፈልጉት ሠራተኞች ይኖሩታል፡፡

፰. ስለዋናው ሥራ አስኪያጅ መሾም
የሰርቬዩ ዋና ሥራ አስኪያጅ በሚኒስትሩ አቅራቢነት በመንግሥት ይሾማል፡፡

፱. ስለዋናው ሥራ አስኪያጅ ሥልጣንና ተግባር
፩. ዋናው ሥራ አስኪያጅ የሰርቬዩ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሆኖ ከሚኒስትሩ በሚሰጠው አጠቃላይ መመሪያ መሠረት የሰርቬዩ ሥራ በሚገባ ለመከናወኑ የበላይ ኃላፊ ይሆናል፡፡
፪. ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ (፩) የተጠቀሰው ጠቅላላ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ ዋናው ሥራ አስኪያጅ፤
ሀ/ በመንግሥት ሠራተኞች ሕግ መሠረት ሠራተኞችን ይቀጥራል፣ ያስተዳድራል፣ ያዛውራል፣ ያሳድጋል፣ ከሥራ ያሰናብታል፣ ሆኖም የሰርቬዩ ሠራተኞች የደመወዝ ስኬልና የአበል መጠን መንግሥት በሚያወጣው መመሪያ መሠረት የሚወሰን ይሆናል፤
ለ/ የሰርቬዩን የአጭር፣ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ ዕቅድ እያዘጋጀ ለሚኒስትሩ ያቀርባል፤
ሐ/ የሰርቬዩን ዓመታዊ በጀትና የሥራ ፕሮግራም አዘጋጅቶ ለሚኒስቴሩ ያቀርባል፤
መ/ ለሰርቬዩ በተፈቀደው በጀትና የሥራ ፕሮግራም መሠረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፤
ሠ/ የሰርቬዩን የሥራ ክንውንና የሥራ እንቅስቃሴ የሚገልጽ ሪፖርት ለሚኒስትሩ ያቀርባል፤
ረ/ የሰርቬዩን ዋና ጂኦሎጂስትና የመምሪያ ኃላፊዎችን በመምረጥ ለሚኒስትሩ አቅርቦ ያሾማል፤
ሰ/ ሰርቬዩ ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚያደርገው ግንኙነት ሁሉ ሰርቬዩን ይወክላል፡፡
፫. ዋናው ሥራ አስኪያጅ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮ የተመለከተውን የሰርቬዩን ሥልጣንና ተግባር በሥራ ላይ ያውላል፡፡
፬. ለሰርቬ የሥራ ቅልጥፍና በሚያስፈልግ መጠን ሥልጣኑንና ተግባሩን ለዋናው ጂኦሎጂስትና ለሰርቬዩ ሠራተኞች በውክልና ሊያስተላልፍ ይችላል፡፡

፲. የዋናው ጂኦሎጂስት ሥልጣንና ተግባር
፩. የሰርቬዩን የጂኦሳይንስ ጥናትና ተዛማጅ ሥራዎችን በበላይነት ይመራል፡፡
፪. ዋናው ሥራ አስኪያጅ በሌለበት ጊዜ እሱን ወክሎ ይሠራል፡፡

፲፩. የበጀት ምንጭ
የሰርቬዩ በጀት ከሚከተሉት ምንጮች የሚገኝ ይሆናል፤
፩. ከመንግሥት የሚሰጥ ድጐማ፣
፪. ሰርቬዩ የሚያስከፍለው የአገልግሎት ዋጋና ሌሎች ክፍያዎች፣ እና
፫. ከሌሎች ምንጮች የሚገኝ ገንዘብ፡፡

፲፪. የሂሣብ መዛግብት ስለመያዝ
፩. ሰርቬዩ የተሟላና ትክክለኛ የሆኑ የሂሣብ መዛግብትና ሌሎች ገንዘብ ነክ ሰነዶችን ይይዛል፤
፪. የሰርቬዩ የሂሣብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ ሠነዶች ዋናው ኦዲተር ወይም እሱ በሚሰይማቸው ኦዲተሮች በየዓመቱ ይመረመራሉ፡፡

፲፫. የተሻረ ሕግ
የኢትዮጵያ ጂኦሎጂ ጥናት ኢንስቲትዩትን ለማቋቋም የወጣው አዋጅ ቁጥር ፪፻፴/፲፱፻፸፭ በዚህ አዋጅ ተሽሯል፡፡

፲፬. ደንብ የማውጣት ሥልጣን
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ለማስፈጸም አስፈላጊ የሆኑትን ደንቦች ሊያወጣ ይችላል፡፡

፲፭. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ
ይህ አዋጅ ከየካቲት ፳፰ ቀን  ፲፱፻፺፪ ዓ.ም. ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ የካቲት ፳፰ ቀን ፲፱፻፺፪ ዓ.ም.
ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት
የኢትየጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ
ስድስተኛ ዓመት ቁጥር ፳፭ አዲስ አበባ የካቲት ፴ ቀን ፲፱፻፺፪
በኢትየጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ