የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፸፭/፲፱፻፺፫ ከተከፋይ ሂሣብ ላይ ግብር ቀንሶ ገቢ የማድረግን ሥርዓት ተፈፃሚነት ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ | GOALGOOLE | Because you need Information for your goals !
7023 Bole Kifle Ketema, Addis Ababa, Ethiopia
0116616179/85 mcc@ethionet.et

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፸፭/፲፱፻፺፫ ከተከፋይ ሂሣብ ላይ ግብር ቀንሶ ገቢ የማድረግን ሥርዓት ተፈፃሚነት ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፸፭/፲፱፻፺፫
ከተከፋይ ሂሣብ ላይ ግብር ቀንሶ ገቢ የማድረግን ሥርዓት
ተፈፃሚነት ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፬/፲፱፻፹፯ አንቀጽ ፭ እና ከማናቸውም ገቢ ግብር ለማስከፈል በወጣው (ማሻሻያ) አዋጅ ቁጥር ፪፻፳፯/፲፱፻፺፫ አንቀጽ ፵ (ሐ) መሠረት ይህን ደንብ አውጥቷል፡፡

፩. አጭር ርዕስ
ይህ ደንብ ‹‹ከተከፋይ ሂሣብ ላይ ግብር ቀንሶ ገቢ የማድረግን ሥርዓት ተፈጻሚነት ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ቁጥር ፸፭/፲፱፻፺፫›› ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪. ግብር ቀንሶ ገቢ የማድረግ ሥርዓት ተፈፃሚ የሚሆንባቸው ግብር ከፋዮች
ደረጃ ‹‹ሀ›› ግብር ከፋዮች የሕግ ሰውነት መብት የተሰጣቸው ድርጅቶች የመንግሥት መ/ቤቶች፤ ለትርፍ ያልተቋቋሙ የግል ድርጅቶች እና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን አገልግሎቶችና ዕቃዎች ለሚያቀርቡ ግብር ከፋዮች ከሚፈፅሙት ማናቸውም ክፍያ ላይ በአዋጁ አንቀጽ ፵(ሐ)  መሠረት ፭ ፐርሰንት (አምስት በመቶ) የንግድ ትርፍ ግብር ቀንሰው ያስቀራሉ፡፡
፩. ከምክር አገልግሎት፤
፪. ከዲዛይን ሥራዎች፣ ከፅሁፎች፣ ከትምህርት ገለፃዎች እና መረጃን ከማሠራጨት ሥራዎች፤
፫. ከጠበቆች፣ ከሂሣብ ባለሙያዎች፣ ከኦዲተሮች እና ሌሎች ተመሳሳይ አገልግሎቶችን ከሚሰጡ ሰዎችና ድርጅቶች፤
፬. ሽያጭ ከሚያከናውኑ ሠራተኞች የአገልግሎት ክፍያ ሰብሳቢዎች፣ ፕሮፌሽናል የኪነ ጥበብና የስፖርት ባለሙያዎች፣ የኢንሹራንስ ፖሊሲ ሻጮችን ጨምሮ ከማንኛውም ደላላ እና ሌሎችም የኮሚሽን ወኪሎች፤
፭. በቴሌቪዥንና በሬዲዮ ከሚተላለፉ ማስታወቂያዎች እና የመዝናኛ ዝግጅቶች፤
፮. ለሥራ ተቋራጮች ከሚከፈል የአገልግሎት ዋጋ፤
፯. ከማስታወቂያ አገልግሎት፤
፰. ከሣይንስ ግኝቶች እና የፈጠራ ውጤቶች ባለመብትነት፤
፱. ኮምፒውተሮችን ጨምሮ ከተለያዩ መሣሪያዎች፣ ሕንፃዎችና ሌሎች ዕቃዎች ኪራይ፤
፲. ከጥገና አገልግሎት፤
፲፩. በአንድ ጊዜ ግዥ ከብር ፲ ሺ በላይ ለሆነ የዕቃ አቅርቦት ከሚፈፀም ክፍያ፡፡

፫. ግብሩን ቀንሶ ገቢ ማድረግ ያለበት ሰው ወይም ድርጅት ግዴታ
ከዚህ በላይ በአንቀጽ ፪ ለተዘረዘሩት አገልግሎቶችና ዕቃዎች ከሚፈፀም ክፍያ ላይ ግብር ቀንሶ ገቢ ማድረግ ያለበት ሰው ወይም ድርጅት የሚከተሉት ግዴታዎች ይኖሩበታል፤
፩. ግብር ለተቀነሰበት ሰው ወይም ድርጅት ተከታታይ ቁጥር ያለው ሕጋዊ ደረሰኝ ይሰጣል፡፡
፪. ክፍያ የተፈፀመለትን የእያንዳንዱን ሰው ወይም ድርጅት ስም እና የሥራ አድራሻ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥሩን (የተሰጠ ከሆነ) በወሩ ውስጥ ለተጠቀሰው ሰው ወይም ድርጅት የተከፈለውን ገንዘብ አጠቃላይ ድምር ተቀናሽ የተደረገውን ግብር ልክ በየወሩ ከግብር አስገቢው ባለሥልጣን በሚሰጠው ቅጽ ሞልቶ ያቀርባል፡፡
፫. በወሩ ውስጥ ከተከፈሉ ሂሣቦች ላይ ተቀንሶ ቀሪ መደረግ የሚገባውን አጠቃላይ ሂሣብ ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ (፪) ከተመለከተው ቅጽ ጋር ለግብሩ ባለሥልጣን ገቢ ያደርጋል፡፡
፬. የፌዴራል አገር ውስጥ ገቢ ባለሥልጣን ግዴታ

የፌዴራል አገር ውስጥ ገቢ ባለሥልጣን
፩. በዚህ ደንብ አንቀጽ ፫ (፪) የተመለከተውን ቅጽ አዘጋጅቶ ያሠራጫል፡፡
፪. ከክልል የግብር አስገቢ ባለሥልጣኖች የሚደርሰውን መረጃ መሠረት በማድረግ ከተከፋይ ሂሣብ ላይ ግብር ተቀናሽ የሚደረግባቸውን የሥራ ዘርፎች ዝርዝር ያሻሽላል፡፡

፭. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ
ይህ ደንብ ከሐምሌ ፩ ቀን ፲፱፻፺፫ ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ሰኔ ፳፪ ቀን ፲፱፻፺፫  ዓ.ም
መለስ ዜናዊ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ጠቅላይ ሚኒስትር