የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፸/፲፱፻፺፫ የኢትዮጵያ ፈንጂ አምካኝ ጽሕፈት ቤትን ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ | GOALGOOLE | Because you need Information for your goals !
7023 Bole Kifle Ketema, Addis Ababa, Ethiopia
0116616179/85 mcc@ethionet.et

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፸/፲፱፻፺፫ የኢትዮጵያ ፈንጂ አምካኝ ጽሕፈት ቤትን ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፸/፲፱፻፺፫
የኢትዮጵያ ፈንጂ አምካኝ ጽሕፈት ቤትን ለማቋቋም
የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፬/፲፱፻፹፯ አንቀጽ ፭ መሠረት ይህን ደንብ አውጥቷል፡፡

፩. አጭር ርዕስ
ይህ ደንብ ‹‹የኢትዮጵያ ፈንጂ አምካኝ ጽሕፈት ቤት ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፸/፲፱፻፺፫ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪. መቋቋም
፩. የኢትዮጵያ ፈንጂ አምካኝ ጽሕፈት ቤት (ከዚህ በኋላ ‹‹ጽሕፈት ቤቱ›› ተብሎ የሚጠራ) ራሱን የቻለ የሕግ ሰውነት ያለው ሆኖ በዚህ ደንብ ተቋቁሟል፡፡
፪. ጽሕፈት ቤቱ ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሆናል፡፡

፫. ትርጓሜ
በዚህ ደንብ ውስጥ ‹‹ፈንጂ›› ማለት የተጣሉና የተቀበሩ ቦምቦች አረሮች፣ ሼሎች እና ቁምቡላዎች ሲሆኑ በአጠቃላይ ሊፈነዱ የሚችሉ የጦርነት ቅሪቶችን ይጨምራል፡፡

፬. ዓላማ
ጽሕፈቱ ቤቱ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፤
፩. የተቀበሩ እና የተጣሉ ፈንጂዎች በሰው ሕይወት አካል እና ንብረት ላይ ጉዳት እንዲያደርሱ ማድረግ፤
፪. የተቀበሩ እና የተጣሉ ፈንጂዎች ለሁለተኛ ጊዜ በሥራ ላይ ሊውሉ በማይችሉበት ሁኔታ ማምከን፤
፫. ኅብረተሰቡ የተቀበሩና የተጣሉ ፈንጂዎች የሚያስከትሉትን ጉዳት ተገንዝቦ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ትምህርት መስጠት፡፡

፭. የጽሕፈት ቤቱ ሥልጣንና ተግባር
ጽሕፈት ቤቱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፤
፩. የተቀበሩ እና የተጣሉ ፈንጂዎች የሚገኙባቸውን ቦታዎች ለይቶ ለማወቅ ጥናት ያካሂዳል፤
፪. በፈንጂ ማምከን ተግባር የሚሰማሩ ባለሙያዎችን ያሰለጥናል በሥራ ያሠማራል፤
፫. የተጣሉና የተቀበሩ ፈንጂዎችን በማምከንና በማጽዳት ተግባር ይሠማራል፤
፬. ኅብረተሰቡ የተቀበሩና የተጣሉ ፈንጂዎች ስለሚያስከትሉት ጉዳት ተገንዝቦ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ትምህርት ይሰጣል፤
፭. በአገሪቱ በማናቸውም ሥፍራ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶችን ሊያቋቁም ይችላል፤
፮. በአገር ውስጥና በሌሎች አገሮች ከሚገኙ አቻ ተቋማትና ተመሳሳይ ዓላማ ካላቸው አካላት ጋር የሥራ ግንኙነት ይመሠርታል፤
፯. ፈንጂ ተቀብሮባቸው እና ተጥሎባቸው የነበሩ አካባቢዎች ከእነዚህ መሣሪያዎች የፀዱ ስለመሆናቸው ከሚያረጋግጡ አካላት ጋር ይተባበራል፤
፰. የንብረት ባለቤት ይሆናል ውል ይዋዋላል በስሙ ይከሳል፣ ይከሰሳል፤
፱. ለሚሰጠው አገልግሎት ክፍያ ሊጠይቅ ይችላል፤
፲. ዓላማውን ከግብ ለማድረስ የሚያስችሉ ሌሎች ተግባሮችን ያከናውናል፡፡

፮. የጽሕፈት ቤቱ አቋም
ጽሕፈት ቤቱ፤
፩. ቦርድ፤
፪. ዳይሬክተር፤
፫. አስፈላጊ ሠራተኞች ይኖሩታል፡፡

፯. የቦርዱ አባላት
ጽሕፈት ቤቱ በመንግሥት የሚሰየሙ አግባብ ካላቸው ተቋሞችና የመንግሥት መ/ቤቶች የተውጣጡ ሰባት አባላት ያሉት ቦርድ ይኖረዋል፡፡

፰. የቦርዱ ሥልጣንና ተግባር
ቦርዱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል፤
፩. ጽሕፈት ቤቱ በዓላማው መሠረት ተግባራዊ እንቅስቃሴ ማድረጉን ያረጋግጣል፤
፪. ጽሕፈት ቤቱ የሚተዳደርበትን መመሪያ ያወጣል፤
፫. የጽሕፈት ቤቱን አደረጃጀት ይወስናል ጽ/ቤቱ የሚስፋፋበትን የሚጠናከርበትንና አሠራሩ የሚሻሻልበትን መንገድ ይቀይሳል፤
፬. የጽሕፈት ቤቱን ዳይሬክተር ይሾማል፤
፭. ጽሕፈት ቤቱ የሚያስከፍላቸውን ክፍያዎች ይወስናል፤
፮. የጽሕፈት ቤቱን ፕሮግራምና በጀት መርምሮ ያፀድቃል፡፡

፱. የቦርዱ ስብሰባ
፩. ቦርዱ በወር አንድ ጊዜ መደበኛ ስብሰባ ያደርጋል፡፡
፪. አስቸኳይ ሁኔታ ሲያጋጥም በቦርዱ ሰብሳቢ ጥሪ ወይም ከቦርዱ አባላት መካከል ቢያንስ ሁለቱ ሲጠየቁ በማናቸው ጊዜ ሊሰበሰብ ይችላል፡፡
፫. በስብሰባው ላይ ከግማሽ በላይ አባላት ከተገኙ ምልዓተ ጉባዔ ይሆናል፡፡
፬. ቦርዱ ውሣኔ የሚያሳልፈው በድምጽ ብልጫ ይሆናል፤ ድምጽ እኩል በእኩል የተከፈለ እንደሆነ ሰብሳቢው ያለበት ወገን ሀሳብ የቦርዱ ውሣኔ ይሆናል፡፡
፭. ከዚህ በላይ የተመለከቱት ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው ቦርዱ ዝርዝር የስብሰባ ሥነ ሥርዓት ደንብ ለማውጣት ይቻላል፡፡

፲. የጽሕፈት ቤቱ ዳይሬክተር ሥልጣንና ተግባር
፩. ዳይሬክተሩ የጽሕፈት ቤቱ ዋና ሥራ አስፈፃሚ በመሆን ከቦርዱ በሚሰጠው አጠቃላይ መመሪያ መሠረት የጽሕፈት ቤቱን ሥራ ይመራል፣ ያስተዳድራል፡፡
፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተመለከተው አጠቃላይ አገላለጽ እንደተጠበቀ ሆኖ ዳይሬክተሩ
ሀ) ለጽሕፈት ቤቱ የተሰጡትን ሥልጣንና ተግባሮች ሥራ ላይ ያውላል፤
ለ) የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ሕግ መርሆዎችን ተከትሎ ቦርዱ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት የጽሕፈት ቤቱን ሠራተኞች ይቀጥራል ያስተዳድራል ያሰናብታል፤
ሐ) የጽሕፈት ቤቱን ዓመታዊ የሥራ ፕሮግራምና በጀት ለቦርዱ ያቀርባል፣ ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል፤
መ) በጽሕፈት ቤቱ ስም ውል ይዋዋላል፡፡

፲፩. በጀት
የጽሕፈት ቤቱ በጀት ከሚከተሉት ምንጮች የተውጣጣ ይሆናል፤
፩. በፌዴራል መንግሥት ከሚመደብለት በጀት፤
፪. ጽሕፈት ቤቱ ከሚያገኛቸው የአገልግሎት ክፍያዎች፤
፫. ከአገር ውስጥና ከውጭ አገር ከሚያገኘው ዕርዳታ፡፡

፲፪. የሂሣብ መዛግብትና ኦዲት
፩. ጽሕፈት ቤቱ የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሂሣብ መዛግብትና ሰነዶችን ይይዛል፡፡
፪. የጽሕፈት ቤቱ የሂሣብ መዛግብትና ሰነዶች በዋናው ኦዲተር ወይም እርሱ በሚሰይማቸው ሌሎች ኦዲተሮች በየዓመቱ ይመረመራሉ፡፡

፲፫. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ
ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ጥር ፳፰ ቀን ፲፱፻፺፫ ዓ.ም
መለስ ዜናዊ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ጠቅላይ ሚኒስትር