የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፴፰/፲፱፻፺ ዓ.ም. የአዲስ ሜታል ፕሬሲንግስ ድርጅት ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ | GOALGOOLE | Because you need Information for your goals !
7023 Bole Kifle Ketema, Addis Ababa, Ethiopia
0116616179/85 mcc@ethionet.et

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፴፰/፲፱፻፺ ዓ.ም. የአዲስ ሜታል ፕሬሲንግስ ድርጅት ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፴፰/፲፱፻፺
የአዲስ ሜታል ፕሬሲንግስ ድርጅትን ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ
የሚኒሰትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን ባወጣው አዋጅ ቁጥር ፬/፲፱፻፹፯ አንቀጽ ፭ እና በመንግሥት የልማት ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር ፳፭/፲፱፻፹፬ አንቀጽ ፵፯ (፩) (ሀ) መሠረት ይህን ደንብ አውጥቷል፡፡

፩. አጭር ርዕስ
ይህ ደንብ “የአዲስ ሜታል ፕሬሲንግስ ድርጅት ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፴፰/፲፱፻፺” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪. መቋቋም
፩. የአዲስ ሜታል ፕሬሲንግስ ድርጅት (ከዚህ በኋላ “ድርጅቱ” እየተባለ የሚጠራ) የመንግሥት የልማት ድርጅት ሆኖ በዚህ ደንብ ተቋቁሟል፡፡
፪. ድርጅቱ በመንግሥት የልማት ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር ፳፭/፲፱፻፹፬ መሠረት ይተዳደራል፡፡

፫. ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን
በመንግሥት የሚሰየም አካል የድርጅቱ ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን ይሆናል፡፡

፬. ዋና መሥሪያ ቤት
የድርጅቱ ዋና መሥሪያ ቤት አዲስ አበባ ይሆናል፡፡ እንዳስፈላጊነቱም በማናቸውም ሥፍራ ቅርንጫፍ ሊኖረው ይችላል፡፡

፭. ዓላማ
ድርጅቱ የተቋቋመባቸው ዓላማዎች የሚከተሉት ናቸው፡፡
፩. የተለያዩ በፕሬስ የሚሠሩ የብረት ውጤቶችን ማምረት፣
፪. የተጓዳኝ የማምረቻ ክፍሎችን አቅም በመጠቀም ሌሎች የገበያ ምርቶችን ማምረት፣
፫. የሂት ትሪትመንት፣ የጥገና የፕሌቲንግና የመሳሰሉን የወርክሾፕ አገልግሎቶች መስጠት፤
፬. ዓላማዎቹን ከግብ ለማድረስ የሚረዱ ሌሎች ተዛማጅ የሆኑ ሥራዎች ማካሄድ፡፡
፮. ካፒታል
ለድርጅቱ የተፈቀደ ካፒታል ብር ፻፲፩ ሚሊዮን ፪፻፲፮ ሺህ (አንድ መቶ አሥራ አንድ ሚሊዮን ሁለት መቶ አሥራ ስድስት ሺህ ብር) ሲሆን ከዚህ ውስጥ ብር ፸፮ ሚሊዮን ፪፻፲፮ ሺህ (ሰባስድስት ሚሊዮን ሁለት መቶ አሥራ ስድሰት ሺህ ብር) በጥሬ ገንዘብና በዓይነት ተከፍሏል፡፡

፯. ኃላፊነት
ድርጅቱ ካለው ጠቅላላ ንብረት በላይ በዕዳ ተጠያቂ አይሆንም፡፡

፰. ድርጅቱ የሚቆይበት ጊዜ
ድርጅቱ ላልተወሰነ ጊዜ ይቆያል፡፡

፱. ስለመብትና ግዴታ መተላለፍ
የአዲስ ማሺን ቱልስ ፋብሪካን የሚመለከቱ  የመሠረታዊ ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ኤጀንሲ መብትና ግዴታዎች በዚህ ደንብ ለድርጅቱ ተላልፈዋል፡፡

፲. ደንቡ የሚጸናበት ጊዜ
ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ሰኔ ፲፭ ቀን ፲፱፻፺ ዓ.ም.
መለስ ዜናዊ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር