የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፳ /፲፱፻፺ ዓ.ም. የአትዮጵያ የንግድ ማስተባበሪያና የመረጃ ልውውጥ ማዕከል ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ | GOALGOOLE | Because you need Information for your goals !
7023 Bole Kifle Ketema, Addis Ababa, Ethiopia
0116616179/85 mcc@ethionet.et

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፳ /፲፱፻፺ ዓ.ም. የአትዮጵያ የንግድ ማስተባበሪያና የመረጃ ልውውጥ ማዕከል ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፳/፲፱፻፺
የኢትዮጵያ የንግድ ማስተልውውጥ ማዕከልን
ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፬/፲፱፻፹፯ አንቀጽ ፭ መሠረት ይህን ደንብ አውጥቷል፡፡

፩. አጭር ርዕስ
ይህ ደንብ “የኢትየጵያ የንግድ ማስተባበሪያና የመረጃ ልውውጥ ማዕከል ማቋቋሚያ የሣኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፳/፲፱፻፺” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪. ትርጓሜ
የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካለሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፤
፩. “ሚኒስቴር” ወይም “ሚኒስትር” ማለት እንደ ቅደም ተከተሉ የነግድና ኢንዱስትሪ ሚኒቴር ወይም ሚኒስትር ነው፤
፪. “የማዕከል ተሳታፊዎች” ማለት የውጭ ንግዱን እንቅስቃሴ በማመቻቸት ረገድ ከፍተኛ ሚና የሚጫወቱ መንግሥታዊና የግል ድርጅቶች ማለት ነው፡፡

፫. መቋቋም
፩. የኢትዮጵያ የንግድ ማስተባበሪያና የመረጃ ልውውጥ ማዕከል (ከዚህ በኋላ “ማዕከሉ” እየተባለ የሚጠራ) የሕግ ሰውነት ያለው ራሱን የቻለ የመንግሠት መሥሪያ ቤት ሆኖ በዚህ ደንብ ተቋቁሟል፡፡
፪. የማዕከሉ ተጠሪነት ለሚኒስትሩ የሆናል፡፡

፬. ዓላማ
ማዕከሉ የሚከተሉት ዓላማዎች የኖሩታል፤
፩. የሀገሪቱን የውጭ ንግድ ለማበረታታት ንግድ ነክ የሆኑ መረጃዎችን የመሰብሰብ፤ የማጠናቀር፤ የማዘጋጀት እና በአግባቡ የማሠራጨት፤
፪. የማዕከሉ ተሳታፊዎች የተቀናጀ አገልግሎት የሚሰጡበትን ሁኔታ በማመቻቸት የውጭ ንግድ ሥርዓቶች የተቀላጠፉ እንዲሆኑ የማድረግ፤
፫. በዓለም አቀፍ ደረጃዎች ላይ በተመሠረተ የኤሌክትሮኒክ ግንኙነት ዘዴ ንግድ የሚከናወንበትን ሁኔታ የማመቻቸት፡፡

፭. የማዕከሉ ሥልጣንና ተግባር
ለሌሎች የመንግሥት መ/ቤቶች በሕግ ተለይተው የተሰጡት ሥልጣንና ተግባሮች እንደተጠበቁ ሆነው ማዕከሉ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል፤
፩. የዓለም አቀፍ የንግድ መረጃ መረብ አካል በመሆንና ዘመናዊ የግንኙነት ዘዴዎችን በመጠቀም ንግድ ነክ የሆኑ መረጃዎችን የመቀበል፣ የመሰብሰብ፣ የማጠናቀርና ለተጠቃሚዎች የማሰራጨት፤
፪. ለውጭ ንግድ ሥራ አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን ከውጭም ሆነ ከአገር ውስጥ ከሚገኙ ምንጮች በመግዛትና በመሰብሰብ መረጃዎቹን የማጠናቀር፣ የማዘጋጀትና ለተጠቃሚዎች የማሰራጨት፤
፫. በውጭ ንግድ ፖሊሲና ስትራቴጂ ላይ ለሚኒስትሩ ሃሳብ የማቅረብ፤
፬. በሌሎች አገሮች ከሚኙ ተመሳሳይ ማዕከሎች ጋር የተጠናከረ ትብብር እና ግንኙነት እንዲፈጠር የማድረግ፣ የሌሎች አገሮችን የውጭ ንግድ ሕጎች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና የቴክኒክ መስፈርቶች የመሰብሰብና፣ የማሰራጨት፣
፭ የማዕከሉን መገናኛ በመጠቀም የአገር ውስጥ ምርቶችን በዓለም አቀፍ ገበያዎች የማስተዋወቅ፣
፮ ለውጭ ንግድ ሥራ አግባብ ያላቸው ተቋሞች የሚሰጧቸው አገልግሎቶች ቅንጅት እንዲኖራቸው ሁኔታዎችን የማመቻቸት፣
፯ ለሚሰጣቸው አገልግለቶች ዋጋ የማስከፈል፤
፰ በዚህ ደንብ የተሰጡትን ተግባራት ለማከናወን አግባብ ካላቸው የአር ውስጥም ሆነ የውጭ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት የማድረግ፣
፱ የንብረት ባለቤት የመሆን፣ ውል የመዋዋል፣ በራሱ ስም የመክሰስ እና የመከሰስ፣
፲ ዓላማዎችን ከግብ ለማድረስ የሚያስፈልጉ ሌሎች ተግባራትን የማከናወን፡፡

፮ የማዕከሉ ጽሕፈት ቤት
የማዕከሉ ጽሕፈት ቤት በዲስ አበባ ውስጥ የሆናል፡፡

፯ የማዕከሉ አቋም
ማዕከሉ፤
፩. የሥራ አመራር ቦርድ (ከዚህ ተኋላ “ቦርዱ” እየተባለ የሚጠራ)፣
፪. በቦርድ አቅራቢነት በሚኒስትሩ የሚሾም አንድ ዲሬክተር፣ እና
፫. አስፈላጊው ሠራተኞች ይኖሩታል፡፡

፰. የቦርዱ አባላት
፩. ቦርዱ ከግሉ ዘርፍ እና ከመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የተውጣጡ በመንግሥት የሚሰየሙ አባላት ይኖሩታል፡፡
፪. የቦርዱ ሰብሳቢ ከአባላቱ መካከል በመንግሥት ይመደባል፡፡

፱. የቦርዱ ስልጣንና ተግባር
ቦርዱ የሚከተሉት ሥልጣንኖሩታል፤
፩. የማዕከሉን ሥራዎች በበላይነት የመቆጣጠር፣ የመከታተል እና ማዕከሉ በዓላማው መሠረት ተግባራዊ እንቅስቃሴ ማድረጉን የማረጋገጥ፤
፪. የማዕከሉን ድርጅታዊ መዋቅር የመወሰን፣ ማዕከሉ የማሰጣቸውን አገልግሎቶች ለማቀላጠፍ የሚረዱ መመሪያዎችን የማውጣት ተግባራዊ ወሆናቸውን የማረጋገጥ፣
፫. የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ሕግን መሠረታዊ መርሆዎችን በመከተል የማዕከሉ ሠራተኞች የሚቀጠሩበትንና የሚተዳደሩበትን ረቂቅ መመሪያ አዘጋጅቶ ለሚኒስቴሩ የማቅረብና ሲፈቀድም ተግባራዊነቱን የማረጋገጥ፤
፬. ለዲሬክተሩ በቀጥታ ተጠሪ የሆኑ ኃላፊዎችን ቅጥር፣ ምደባና ስንብት የማፅደቅ፤
፭. በውጭ ንግድ ፖሊሲና ስትራቴጂ ላይ የመምከርና ለሚኒስቴሩ ሃሣብ የማቅረብ፤
፮. ማዕከሉ ለሚሰጣቸው አገልግሎቶች የሚያስከፍለውን የክፍያ ተመኖች የመወሰን፤
፯. ማዕከሉ ከአገር ውስጥ ወይም ከውጭ አገር ተቋማት ጋር የሚያደርጋቸውን ስምምነቶች ገምግሞ የማፅደቅ፤
፰. የማዕከሉን የሥራ ፕሮግራምና በጀት ለሚኒስቴሩ የማቅረብ ሲፈቀድም ተግባራዊነቱን የመቆጣጠር፤
፱. ይህንን ደንብ መሠረት በማድረግ የሚዘጋጁ የማዕከሉን የውስጥ ደንቦች የማፅደቅ፣ ተግባራዊነታቸውንም የመከታተል፤
፲. በማዕከሉ ዳይሬክተር በሚቀርቡ ሌሎች የፖሊሲ ጉዳዮች ላይ የመምከር፣ የመወሰን፤
፲፩. ለማዕከሉ ዲሬክተር አጠቃላይ የሥራ መመሪያ የመስጠት፤
፲፪. የማዕከሉን የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት በየሩብ ዓመቱ ገምግሞ ከአስተያየት ጋር ለሚኒስቴሩ የማቅረብ፡፡

፲. የቦርዱ ስብሰባ
፩. ቦርዱ በወር አንድ ጊዜ መደበኛ ስብሰባ ይናረዋል፤ ሆኖም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በማናቸውም ጊዜ አስቸኳይ ስብሰባ ሊጠራ ይችላል፡፡
፪. በቦርዱ ስብሰባ ላይ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት አባላት ከተገኙ ምልዓተ ጉባዔ ይሆናል፡፡
፫. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) እንደተጠበቀ ሆኖ ቦርዱ ውሳኔ የሚሰጠው በድምጽ ብልጫ ይሆናል፤ ሆኖም ድምጹ እኩል ለእኩል የተከፈለ ከሆነ ሰብሳቢው ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል፡፡
፬. የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው ቦርዱ የራሱን የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት ደንብ ሊያወጣ ይችላል፡፡

፲፩. የዲሬክተሩ ሥልጣንና ተግባር
፩. ዲሬክተሩ የማዕከሉ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሆኖ ከቦርዱ በሚሰጠው አጠቃላይ መመሪያ መሠረት የማዕከሉን ሥራዎች ይመራል፣ ያስተዳድራል፡፡
፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተመለከተው አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ ዲሬክተሩ፤
ሀ. በዚህ ደንብ አንቀጽ ፭ የተመለከቱትን የማዕከሉን ሥልጣንና ተግባሮች ሥራ ላይ ያውላል፡፡
ለ.  የማዕከሉን ሠራተኞች በዚህ ደንብ አንቀጽ ፱ ንዑስ አንቀጽ (፫) በተደነገገው ሁኔታ በሚጸድቀው መመሪያ መሠረት ይቀጥራል፣ ያስተደድራል፣ ያሰናብታል፤
ሐ. የማዕከሉን የሥራ ፕሮግራምና በጀት አዘጋጅቶ ለቦርዱ ያቀርባል፣ ሲፈቀድም ሥራ ላይ ያውላል፤
መ. ለማዕከሉ በተፈቀደለት በጀትና የሥራ ፕሮግራም መሠረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፤
ሠ. ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚደረጉ ግንኙነቶች ማዕከሉን የወክላል፤
ረ. የማዕከሉን የሥራ አፈጻጸምና የሂሳብ ሪፖርት አዘጋጅቶ ለቦርዱ ያቀርባል፤
፫. ዲሬክተሩ ለማዕከሉ የሥራ ቅልጥፍና ባስፈለገ መጠን ከሥልጣንና ተግባሩ በከፊል ለማዕከሉ ሌሎች ኃላፊዎችና ሠራተኞች በውክልና ሊጠ ይችላል፡፡

፲፪. በጀት
፩. የማዕከሉ በጀት ከሚከተሉት ምንጮች የተውጣጣ የሆናል፤
ሀ. በፌዴራሉ መንግሥት ከሚመደብለት በጀት፤
ለ. ከሚሰበሰበው የአገልግሎት ክፍያ፣ እና
ሐ. ከዕርዳታ ከስጦታ እና ከማቸውም ሌሎች ምንጮች ከሚያገኘው ገቢ፡፡
፪. ለማዕከሉ የመንግሥት በጀት የሚመደብለት ሙሉ በሙሉ በራሱ ገቢ መተዳደር እስኪችል ድረስ ብቻ ይሆናል፡፡
፫. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) (ለ) እና (ሐ) የተመለከተው ገንዘብ በማዕከሉ ስም በሚከፈት የባንክ ሂሣብ ተቀማጭ ሆኖ የማዕከሉን ዓላማዎች ለማስፈፀም ወጪ ይሆናል፡፡

፲፫. የሂሣብ መዛግብት
፩. ማዕከሉ የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሂሣብ መዛግብት ይይዛል፡፡
፪. የማዕከሉ የሂሣብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ ሰነዶች በዋናው ኦዲተር ወይም እርሱ በሚሰይመው የውጭ ኦዲተር በየዓመቱ ይመረመራሉ፡፡

፲፬. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ
ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና የሆናል፡፡

አዲስ አበባ ጥቅምት ፲ ቀን ፲፱፻፺ ዓ.ም.
መለስ ዜናዊ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ጠቅላይ ሚኒስትር