የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፵/፲፱፻፺ ዓ.ም. የጤና አጠባበቅ ትምህርት ማዕከል ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ | GOALGOOLE | Because you need Information for your goals !
7023 Bole Kifle Ketema, Addis Ababa, Ethiopia
0116616179/85 mcc@ethionet.et

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፵/፲፱፻፺ ዓ.ም. የጤና አጠባበቅ ትምህርት ማዕከል ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፵/፲፱፻፺
የጤና አጠባበቅ ትምህርት ማዕከልን ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፬/፲፱፻፹፯ አንቀጽ ፭ መሠረት ይህን ደንብ አውጥቷል፡፡

፩. አጭር ርዕስ
ይህ ደንብ “የጤና አጠባበቅ ትምህርት ማዕከል ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፵/፲፱፻፺” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪. ትርጓሜ
በዚህ ደንብ ውስጥ፤
፩. “የጤና አጠባበቅ ትምህርት” ማለት የሰዎችን ባሕሪይና አኗኗር ለጤናማነት አመቺ ወደሆነ መልኩ በትምህርት መቀየር፤ ባሕሪይውም ቀጣይነት እንዲኖረው ማድረግ፤ ሰዎች እራሳቸውንና የአካባቢያቸውን ነዋሪዎች ጤንነት ለመጠበቅ ኃላፊነት እንዲሰማቸው በማድረግ ጠቃሚና ትርጉም ባለው ሥራ የመሳተፍ ብቃታቸውን ማጎልበት ነው፤
፪. “ሚኒስቴር” ወይም “ሚኒስትር” ማለት እንደቅደም ተከተሉ የጤና ጥበቃ ሚኒሰቴር ወይም ሚኒስትር ነው፡፡

፫. መቋቋም
፩. የጤና አጠባበቅ ትምህርት ማዕከል (ከዚህ በኋላ “ማዕከሉ” እየተባለ የሚጠራ) የሕግ ሰውነት ያለው ራሱን የቻለ የፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤት ሆኖ በዚህ ደንብ ተቋቁሟል፡፡
፪. የማዕከሉ ተጠሪነት ለሚኒስቴሩ ይሆናል፡፡

፬. ዋና መሥሪያ ቤት
የማዕከሉ ዋና መሥሪያ ቤት አዲስ አበባ ይሆናል፡፡ እንደ አስፈላጊነቱም በማናቸውም ሥፍራ ቅርንጫፍ መሥሪያ ቤት ሊኖረው ይችላል፡፡

፭. ዓላማ
ማዕከሉ የሚከተለት ዓላማዎች ይኖሩታል፤
፩. በአገር አቀፍ ደረጃ የጤና አጠባበቅ ትምህርት እንቅስቃሴን ማስተባበር፤
፪. በአገሪቱ የጤና ፖሊሲ መሠረት የኅብረተሰቡን የጤና ግንዛቤና አመለካከት በማሳደግ ኅብረተሰቡ በፈቃደኝነት ላይ የተመሠረተ የባህሪይ ለውጥ አምጥቶ ራሱን ከበሽታ ጠንቆች እንዲከላከል፤ ጤናውን እንዲያዳብር በተዘረጉለት የጤና አገልግለቶችና ፕሮግራሞች እንዲሳተፍና ተጠቃሚ እንዲሆን ማገዝ፡፡

፮. ሥልጣንና ተግባር
ማዕከሉ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል፤
፩. በአገሪቱ የጤና ፖሊሲ ላይ በመመሥረት የጤና አጠባበቅ ትምህርት ሀገር አቀፍ መመዘኛ የማዘጋጀትና ተግባራዊነቱን የመከታተል፤
፪. በአገሪቱ ዋና ዋና የጤናና ተዛማጅ ችግሮች ላይ ያተኮሩ ትምህርታዊ መልእክቶችን አግባብ ባላቸው የመገናኛ ብዙሃን እንዲሰራጩ የማድረግ፤
፫. የጤና አጠባበቅ ትምህርትን በተመለከተ ለፌዴራልና ለክልል መንግሥታዊ እንዲሁም መንግሥታዊ ላልሆኑ አካላት እገዛ የመስጠት፤
፬. አግባብ ካላቸው አካላት ጋር በመተባበር ለትምህርት ቤቶችና ለማሠልጠኛ ተቋማት መሠረታዊ የጤና አጠባበቅ ትምህርት እንዲሰጥና እንዳስፈላጊነቱም በሥርዓተ ትምህርት እንዲካተት የማድረግ፤
፭. የጤና አጠባበቅ ትምህርትን በተመለከተ ጥናትና ምርምር የማካሄድ፤ በጥናትና ምርምር ውቴቶች ላይ በመመስረት የማስተማሪያ መሣሪያዎችን የማዘጋጀትና የማሠራጨት፤ ቀጣይ ጥናቶችና ግምገማዎች በማድረግ የማሻሻል፤
፮. እንደአስፈላጊነቱ የሙያ ምክር የመስጠት፤ አጫጭር ሥልጠናዎች አውደጥናቶችና ሲምፖዚየሞች የማካሄድ፤
፯. ለሚሰጠው አገልግሎት መንግሥት በሚያወጣው መመሪያ መሠት ተመጣጣኝ ዋጋ የማስከፈል፤
፰. የንብረት ባለቤት የመሆን፤ ውል የመዋዋል፤ በስሙ የመክሰስና የመከሰስ፤
፱. ለሚሰጠው የጤና አጠባበቅ ትምህርት አጫጭር ሥልጠናዎች የምስክር ወረቀት የመስጠት፤
፲. ዓላማውን ለማስፈጸም የሚረዱ ሌሎች ተግባሮችን የማከናወን፤

፯. የማዕከሉ አቋም
ማዕከሉ፤
፩. ቦርድ፤
፪. በሚኒስትሩ አቅራቢነት በመንግሥት የሚሾሙ አንድ ዋና ሥራ አሰኪያጅ እና አንድ ምክትል ዋና ሥራ አሰኪያጅ እና
፫. አስፈላጊው ሠራተኞች፤ ይኖሩታል፡፡

፰. የቦርዱ አባላት
ቦርዱ በመንግሥት የሚሰየሙ ሰባት አባላት ይኖሩታል፡፡

፱. ሥልጣንና ተግባር
ቦርዱ የሚከተሉትን ሥልጣንንና ተግባሮች ይኖሩታል፤
፩. የማዕከሉን ሥራዎች በበላይነት ይመራል፤ ይቆጣጠራል፤
፪. የማዕከሉን የአጭርና የረጅም ጊዜ ዕቅድ እንዲሁም ዓመታዊ የሥራ ፕሮግራምና በጀት መርምሮ ለሚኒስትሩ ያቀርባል፣ ሲፀድቅም ተግባራዊነቱን ያረጋግጣል፤
፫. የማዕከሉን የሥራ ፕሮግራም መርምሮ ያፀድቃል፤ በሥራ መተርጎሙንም ይከታተላል፤
፬. በዋናው ሥራ አስኪያጅ በሚቀርቡ የማዕከሉን አስተዳደርና አመራር በሚመለከቱ ሌሎች ጉዳዮች ላይ ይወስናል፡፡

፲. የቦርዱ ስብሰባ
፩. ቦርዱ በዓመት ሦስት ጊዜ ይሰበሰባል፣ ሆኖም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በሰብሳቢው ጥሪ በማናቸውም ጊዜ ሊሰበሰብ ይችላል፡፡
፪. በቦርዱ ሰብሰባ ላይ ከግማሽ በላይ አባላት ከተገኙ ምልአተ ጉባኤ ይሆናል፡፡
፫. የቦርዱ ውሣኔ የሚተላለፈው በስብሰባው በተገኙ አባላት በአብዛኛው ድምጽ ሲደገፍ ይሆናል፤ ሰብሳቢው ወሣኝ ድምጽ ይኖረዋል፡፡
፬. የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው ቦርዱ የራሱን የስብሰባ ሥነ ሥርዓት ደንብ ሊያወጣ ይችላል፡፡

፲፩. የዋናው ሥራ አስኪያጅ ሥልጣንና ተግባር
፩. ዋናው ሥራ አስኪያጅ የማዕከሉ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሆኖ ቦርዱ በሚሰጠው አጠቃላይ መመሪያ መሠት የማዕከሉን ሥራዎች ይመራል፤ ያስተዳድራል፡፡
፪. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ዋናው ሥራ አስኪያጅ፤
ሀ. በዚህ ደንብ አንቀጽ ፮ የተመለከተውን የማዕከሉን ሥልጣንና ተግባር ሥራ ላይ ያውላል፡፡
ለ. የማዕከሉን ዓመታዊ ዕቅድ፣ የሥራ ፕሮግራም እና በጀት አዘጋጅቶ ለቦርዱ ያቀርባል፤ ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል፤
ሐ. ለማዕከሉ በተፈቀደለት በጀትና የሥራ ፕሮግራም መሠረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፤
መ. የማዕከሉን የሥራ እንቅስቃሴና የሂሣብ ሪፖርት አዘጋጅቶ ለቦርዱ ያቀርባል፤
ሠ. በፌዴራል ሲቪለ ሰርቪስ ሕግ መሠረት የማዕከሉን ሠራተኞች ይቀጥራል ያስተዳድራል፤
ረ. ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚደረጉ ግንኙነቶች ሁሉ ማዕከሉን ይወክላል፡፡
፫. ዋናው ሥራ አስኪያጅ ለማዕከሉ ሥራ ቅልጥፍና በሚያስፈልግ መጠን ሥልጣንና ተግባሩን በከፊል ለምክትል ዋና ሥራ አስኪያጁ ወይም ለሌሎች የማዕከሉ ኃላፊዎችና ሠራተኞች በውክልና ሊያስተላልፍ ይችላል፡፡

፲፪. የምትክል ዋና ሥራ አስኪያጁ ሥልጣንና ተግባር
ምክትል ዋና ሥራ አስኪያጁ፤
፩. ዋናው ሥራ አስኪያጅ በማይኖርበት ጊዜ ለዋናው ሥራ አስኪያጅ የተሰጡትን ተግባሮች ያከናውናል፤
፪. በዋናው ሥራ አስኪያጅ የሚሰጡትን ሥራዎች ያከናውናል፡፡

፲፫. በጀት
፩. የማዕከሉ በጀት ከሚከተሉት ምንጮች የተውጣጣ ይሆናል፤
ሀ. በፌዴራል መንግሥት ከሚመደብለት በጀት፤
ለ. ከሚሰበሰበው የአገልግሎት ክፍያ፤ እና
ሐ. ከሌሎች ምንጮች፡፡
፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተመለከተው ገንዘብ በማዕከሉ ስም በሚከፈት የባንከ ሂሣብ ተቀማጭ ሆኖ የማዕከሉን ሥራዎች ለማስፈጸም ወጪ ይሆናል፡፡

፲፬. የሂሣብ መዛግብት
፩. ማዕከሉ የተሟላና ትክክለኛ የሆኑ የሂሣብ መዛግብት ይይዛል፡፡
፪. የማዕከሉ የሂሣብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ ሰነዶች በዋናው ኦዲተር ወይም እርሱ በሚሰይመው ኦዲተር በየዓመቱ ይመረመራሉ፡፡

፲፬. ደንቡ የሚጸናበት ጊዜ
ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል፡፡
አዲስ አበባ ሰኔ ፴ ቀን ፲፱፻፺ ዓ.ም.
መለስ ዜናዊ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር