የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፳፩/፲፱፻፺ ዓ.ም. ዕለት ደራሽ የእርዳታ ትራንስፖርት ድርጅት ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ | GOALGOOLE | Because you need Information for your goals !
7023 Bole Kifle Ketema, Addis Ababa, Ethiopia
0116616179/85 mcc@ethionet.et

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፳፩/፲፱፻፺ ዓ.ም. ዕለት ደራሽ የእርዳታ ትራንስፖርት ድርጅት ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፳፩/፲፱፻፺
ዕለት ደራሽ የዕርዳታ ትራንስፖርት ድርጅት ለማቋቋም የወጣ
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፬/፲፱፻፹፯ አንቀጽ ፭ እና በመንግሥት የልማት ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር ፳፭/፲፱፻፹፬ አንቀጽ ፵፯/፩/ሀ መሠረት ይህን ደንብ አውጥቷል፡፡

፩. አጭር ርእስ
ይህ ደንብ “ዕለት ደራሽ የእርዳታ ትራንስፖርት ድርጅት ማቋቋሚያ የሢኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፳፩/፲፱፻፺” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪. መቋቋም
፩. ዕለት ደራሽ የእርዳታ ትራንስፖርት ድርጅት (ከዚህ በኋላ “ድርጅቱ” እየተባለ የሚጠራ) የመንግሥት የልማት ድርጅት ሆኖ በዚህ ደንብ ተቋቁሟል፡፡
፪. ድርጅቱ በመንግሥት የልማት ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር ፳፭/፲፱፻፹፬ መሠረት ይተዳደራል፡፡

፫. ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን
በመንግሥት የሚሰየም አካል የድትጅቱ ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን ይሆናል፡፡

፬. ዓላማ
የድርጅቱ ዓላማዎች የሚከተሉት ናቸው፡፡
፩. የዕርዳታ ቁሳቁስ ማጓጓዝ አገለግለት በክፍያ መስጠት፣
፪. የዕርዳታ ቁሳቁስ ማጓጓዝ ሥራ በማይኖርበት ጊዜ ማንኛውንም የልማትና የንግድ ጭነትን በክፍያ ማጓጓዝ፣
፫. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተመለከተውን ዓላማ በማያደናቅፍ ሁኔታ ማንኛውንም የማጓጓዝ አገልግለት በመስጠት ተግባር መሠማራት፣
፬. ዓላማዎቹን ከግብ ለማድረስ የሚረዱ ሌሎች ተዛማጅ ሥራዎችን ማካሄድ፡፡

፭. ካፒታል
ለድርጅቱ የተፈቀደው ካፒታል ብር ፵፮ ሚሊዮን ፶፩ ሺ ፵ (አርባ ስድስት ሚሊዮን ሃምሣ አንድ ሺ አርባ ብር) ሲሆን ከዚህ ውስጥ ብር ፵ ሚሊዮን ፺፳፭ ሺ ፲፯ (አርባ ሚሊዮን ዘጠኝ መቶ ሃያ አምስት ሺ አሥራ ሰባት ብር) በዓይነት ተከፍሏል፡፡

፮. ዋና መሥሪያ ቤት
የድርጅቱ ዋና መሥሪያ ቤት በአዲስ አበባ ይሆናል፡፡ እንደአስፈላጊነቱም በማናቸውም ሥፍራ ቅርንጫፍ ሊኖረው ይችላል፡፡

፯. ኃላፊነት
ድርጅቱ ካለው ጠቅላላ ንብረት በላይ በዕዳ ተጠያቂ አይሆንም፡፡

፰. ድርጅቱ የሚቆይበት ጊዜ
ድርጅቱ ላልተወሰነ ጊዜ ይቆያል፡፡

፱. ደንቡ የሚጸናበት ጊዜ
ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታታሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ጥቅምት ፳ ቀን ፲፱፻፺ ዓ.ም.
መለስ ዜናዊ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ጠቅላይ ሚኒስትር