የአጥቢያ ዳኞች በአጭር ሥነ ሥዐዓት የሚያዩት ዳኝነት፡፡ | GOALGOOLE | Because you need Information for your goals !
7023 Bole Kifle Ketema, Addis Ababa, Ethiopia
0116616179/85 mcc@ethionet.et

የአጥቢያ ዳኞች በአጭር ሥነ ሥዐዓት የሚያዩት ዳኝነት፡፡

ስምንተኛ መጽሐፍ፡፡
የአጥቢያ ዳኞች በአጭር ሥነ ሥዐዓት የሚያዩት ዳኝነት፡፡

ቍ ፪፻፳፫፡፡ ዳኝነቱ፡፡

(፩)     የአጥቢያ ዳኛ በሥልጣኑ ውስጥ በሚገኘው ስፍራ ንኡሳን ወንጀሎች የሆኑትን የስድብን፤ የእጅ እልፊትን፤ በሰው ንብረት ላይ የሚደረግ ጉዳትን ወይም የንብረቱ ዋጋ ከአምስት ብር በላይ የማይሆን ስርቆትን ነገሩ በዕርቅ እንዲያልቅ የተቻለውን ያደርጋል፡፡፡
(፪)     የአጥቢያው ዳኛ ነገሩን በዕርቅ ለመጨረስ ያልቻለ እንደ ሆነ፤ ከሁለት እማኞች ጋር ተቀምጦ እነዚህን ንኡሳን ወንጀሎችን አከራክሮ ውሳኔ ለመስጠት ይችላል፡፡ ከዐሥራ አምስት ብር በላይ ቅጣት መወሰን አይችልም፡፡ እማኞቹና የአጥቢያ ዳኛው በሚሰጠው ውሳኔ ባንድ ቃል ካልተስማሙ የአጥቢያው ዳኛው ውሳኔ የጸና ይሆናል፡፡
(፫)     የአጥቢያው ዳኛ በፍርድ መዝገብ ከዚህ በታች የተመለከቱት እንዲጻፉ ያደርጋል፡፡
(ሀ) የከሳሹ ስም፤
(ለ) ክስ የቀረበበት ወንጀል፤
(ሐ) ማስረጃው ባጭሩ፤
(መ) እማኞች የሰጡት አስተያየት፤
(ሠ) ተከሳሹ የተፈረደበት እንደ ሆነ፤ የተወሰነበት ቅጣት እንዲባል፡፡

ቍ ፪፻፳፬፡፡ ይግባኝ፡፡

የአጥቢያው  ዳኛ በቍ ፪፻፳፬ ንኡስ ቍ (፪) መሠረት በሰጠው ፍርድ ይግባኙ በዚያው ስፍራ ላለው የወረዳ ፍርድ ቤት ይቀርባል፡፡

አንደኛ ሠንጠረዥ

የወንጀለኛ መቅጫ  ሕግ ቍጥር—– ወንጀሉ፡፡————————————–ሰሚው ፍርድ፡፡ ቤት፡፡

፪፻፵፰    በንጉሠ ነገሥቱ በንጉሣዊያን ቤተሰቦቹ
ላይ አደጋ በመጣል ስለሚሠሩ ወንጀሎች፡፡                                                                  ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፵፱     በዙፋኑ፤ አወራረስ ላይ አደጋን በመጣል
ስለሚደረጉ ወንጀሎች፡፡                                                                                         ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፶      በሕገ መንግሥቱና በሕገ መንግሥት
በተቋቋመው ባለሥልጣኖች ላይ አደጋ
በመጣል ስለሚሠራ ወንጀል፡፡                                                                                 ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፶፩      በሕገ መንግስቱ የሥልጣን ሥራ
መልካም ዕርምጃ መሰናክል በመሆን
ስለሚሠራ ወንጀል፡፡                                                                                               ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፶፪    የጦር መሣሪያ ይዞ ሽብር በማድረግና
በአገር ውስጥ ጦርነት
በማንሣት ስለሚሰራ ወንጀል፡፡                                                                                   ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፶፫    የንጉሠ ነገሥቱን መንግሥት የፖለቲካ
ሥልጣን ወይም የግዛቱን ሙሉነት
በመንካት ስሚሠራ ወንጀል፡፡                                                                                    ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፶፬    የማነሣሣት ተግባሮችን ግዙፍ በሆነ
ዐይነት ማሰናዳት፡፡                                                                                                ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፶፭    የአገርን ወሰንና የፖለቲካን ሙሉ ሥልጣን
በመጣስ ስለሚሠራ ወንጀል፡፡                                                                                   ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፶፮    ንጉሠ ነገሥቱን ወይም የሕገ መንግሥቱን
ባለሥልጣኖች በመድፈር ስለሚሠራ ወንጀል፡፡                                                              ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፶፯    ያገር ምልክቶች የሆኑ ዓላማዎችን
በመድፈር ስለሚሠራ ወንጀል፡፡                                                                                ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፶፰    ግልጽ በሆኑ ምልክቶች ያለ አግባብ
ስለ መገልገል፡፡                                                                                                    ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፶፱    የመንግሥቱን ነጻነት፤ በመንካት
ስለሚሠራ ወንጀል፡፡                                                                                            ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፷     ያገሩን መከላከያ ኃይል በመንካት                                                                      ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡
ስለሚሠራ ወንጀል፡፡

፪፻፷፩    ከፍ ያለ ክዳት፡፡                                                                                          ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፷፪    የዲፕሎማቲክ ክዳት፡፡                                                                                  ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፷፫    የኢኮኖሚክ (የሀብት) ክዳት፡፡                                                                         ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፷፬    ከጠላት ጋራ አብሮ ስለ መሥራት                                                                     ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡
(ጠላትን ስለ መርዳት)፡፡

፪፻፷፭    ስለላ፡፡                                                                                                      ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፷፮    –                                                                                                              ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፷፯    በዘወርዋራ እንደ ተደረገ ስለሚቆጠር                                                                ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡
ማገዝና መርዳት፡፡

፪፻፷፲ በወንጀል ተካፋይነት ጊዜ ስለሚደረግ ሙከራ፡፡                                                      ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፷፱    ስለ ማነሣሣትና ስለ ማዘጋጀት፡፡                                                                     ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፸    ከባድ ሁኔታ                                                                                                 ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፸፩    –                                                                                                              ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፸፪    –                                                                                                              ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፸፫    በውጭ አገር መንግሥት ላይ                                                                           ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡
ስለሚደረግ የተቃዋሚነት ሥራ፡፡

፪፻፸፬    በውጭ አገር መንግሥታት መሪዎች
ላይ አደጋ መጣል ስሚሠራ ወንጀል፡፡                                                                       ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፸፭    የውጭ አገር መንግሥትን ግዛት                                                                      ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡
ሙሉ ሥልጣን ስለ መጣስ፡፡

፪፻፸፮    የውጭ አገር መንግሥትን ስለ ማዋረድ፡፡                                                           ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፸፯    ግልጽ     የሆኑ የውጭ     አገር መንግሥት
ምልክቶችን ስለማዋረድ፡፡                                                                                     ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፸፰ በመንግሥታት መካከል የተቋቋሙትን ሥራዎች                                                    ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡
ኢንስቲቱሲዮኖች ስለ ማዋረድ፡፡

፪፻፸፱    –                                –

፪፻፹    –                                –

፪፻፹፩    ዘርን ስለማጥፋት፤ በሰብዓዊ
ፍጥረት ላይ ስለሚደረግ ወንጀል፡፡                                                                         ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፹፪    በብሔራዊ፤ በሰላማዊ ሕዝብ ላይ በጦርነት
ጊዜ ስሚፈጸም የጦርነት ወንጀል፡፡                                                                        ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፹፫    በቊስለኞች፤ በሽተኞችና በስጥመት
አደጋ ላይ ባሉ ሰዎች ላይ ስሚሠራ
የጦርነት ወንጀል፡፡                                                                                           ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፹፬    በታሰሩና በተጋዙ የጦር ምርኮኞች
ላይ ስለሚፈጸሙ የጦርነት ወንጀሎች፡፡                                                                  ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፹፭    በጦርነት ጊዜ ስለሚደረግ የዘረፋ
የየብስና የባሕር ወንበዴነት፡፡                                                                            ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፹፮    ስለ ማነሣሣትና ስለ ማዘጋጀት፡፡                                                                 ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፹፯    ለጠላት ሊደረግ የሚገባውን
ተግባር ስለ መጣስ፡፡                                                                                         ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፹፰    ሕገ ወጥ በሆኑ የጦር መሣሪያዎች
ስለ መታገዝ፡፡                                                                                                 ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፹፱    የጦር ማቆም ውልን ወይም
የሰላም ስምምነትን ስለ ማፍረስ፡፡                                                                             ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፺    የፋኖ አለቃ መሆን በጦርነት
ጊዜ ስለ ሚሠራ ወንጀል፡፡                                                                                      ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፺፩    በቊስለኞች፤ በሽተኞችና በእስረኞች ላይ
ስለመጫንና የሚገባቸውን ስለ ማጓደል፡፡                                                                     ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡
፪፻፺፪    ፍትሕ ስለ መከልከል፡፡

፪፻፺፫    በኢንተርናሲዮናል የበጎ አድራጎት ሰብአዊ
ማኅበሮች ላይ ስለሚደረግ ተቃዋሚ ሥራ፡፡                                                                  ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፺፬    በኢንተርናሲዮናል አርማዎችና ምልክቶች
ያላገባብ ስለ መገልገል፡፡                                                                                    ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፺፭    በዕርቅ መልክተኛ ላይ ተቃዋሚ ተግባር
ስለ መፈጸም                                                                                                    ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፪፻፺፮    እስከ ፫፻፴፩፤ በጦር ኃይል ባልደረባዎች
ስለሚሩት ወንጀሎች፡፡ የፖሊስ ሠራዊት
ባልደረባዎች     ስለሚፈጽሟቸው ወታደራዊ ጠባይ
ያላቸው ወንጀሎች፡፡                                                                                                  የጦር ፍርድ ቤት፡፡

፫፻ የጦር ክፍሉን ትቶ ስለ መሄድ፤
ተራ ክስ (ንኡስ ቊ ፩)፡፡-                                                                                       አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

    ከባድ ሁኔታ (ንኡስ  ቊጥር ፪)፡፡                                                                         ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፩    ያለ ፈቃድ ስለ መቅረት፡፡                                                                                  ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፬    ስለሚፈጽመው የሥልጣን መተላለፍ፡፡                                                                   ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፭    በበታች ላይ ስለሚፈጸም ዛቻና የእጅ እልፊት፡፡                                                        ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፮    የፖሊስ ደንቦችን ስለ መጣስ፡፡                                                                             ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፯    ዐውቆ ያልተካከለ መረጃ ስለ መስጠት፡፡                                                                 ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፰    በሥራ ላይ ስለ መስከር፡፡                                                                                   ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፱    ከሥነ ሥርዐት (ዲስፕሊን) ውጭ ስለ መሆን፡፡                                                         ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፲    በበላይ አለቃ ላይ ስለሚደረግ የስድብ ዛቻና
የእጅ እልፊት ወንጀል፡፡                                                                                         ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፲፩    ለበላይ ባለሥልጣን ስለ አለመታዘዝ፤

     ተራ ክስ (ንኡስ ቊ ፩)፡፡                                                                                            ወረዳ ፍርድ ቤት

ከባድ ሁኔታ (ንኡስ ቊ ፪)፡፡                                                                                       ከፍተኛው ፍርድ ቤት

፫፻፲፪    አድማ፡፡                                                                                                     ከፍተኛው ፍርድ ቤት
፫፻፲፫    ግርግር ለማንሣት ስለሚደረግ አድማ
ወይም ስምምነት፡፡                                                                                               ከፍተኛው ፍርድ ቤት

፫፻፲፬    በተካፋይነት ስለሚደረግ ሙከራ፡፡                                                                     ከፍተኛው ፍርድ ቤት

፫፻፲፮    የዘብ ወንጀል
ተራ ክስ (ንኡስ ቊ ፩)፡፡                                                                                           ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

    ከባድ ሁኔታ (ንኡስ  ቊጥር ፪)
(መጀመሪያው ኃይለ ቃል)፡፡                                                                             አውራጃው ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፲፰    ምስጢራዊ ትእዛዝ ስለ መግለጽና ስለ መለዋወጥ፤
ተራ ክስ (ንኡስ ቊ ፩)፡፡                                                                                          ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡
ከባድ ሁኔታ፤ (ንኡስ ቊ፫)                                                                                  ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፲፱    በዕቃዎች ያላገባብ ስለ መጠቀምና ዕቃዎን ስለ ማባከን፤
ተራ ክስ (ንኡስ ቊ ፩)፡፡                                                                                          ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡
ከባድ ሁኔታ (ንኡስ ቊ ፪)፡፡                                                                                ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፳    የማይገባውን ጥቅም ስለ መቀበልና ያላገባብ
ስለ ማጥፋት፤
ተራ ክስ (ንኡስ ቊ ፩)፡፡                                                                                    አውራጃው ፍርድ ቤት፡፡
ከባድ ሁኔታ (ንኡስ  ቊጥር ፪)፡፡                                                                         ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፳፩  በአደጋ ጊዜ የማስጠንቀቅን ተግባር ስላለመፈጸም፡፡                                                  ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፳፪    አስፈላጊ የሆነውን የጸጥታ ጥንቃቄ ስላለማድረግ፡፡                                                  ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፴፪    የአገልግሎቱን ተግባር በማይገባ እንዲፈጽም ወይም                                                ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡
እንዲጥስ ስለ ማስገደድ፡፡

፫፻፴፫    በሥራ ላይ ከሚገኝ ወታደር ጋራ የጸብ
ግጭት ስለ ማድረግ፡፡                                                                                             ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፴፬    ከባድ ሁኔታ፡፡                                                                                               ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፴፭    የሕግ ወይም የውል ግዴታዎችን
ስለ መጣስ፡፡                                                                                          ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፴፮    ስለ ማሰናከል፡፡                                                                                        ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፴፯    በጦር ሠራዊት ዕቃ ስለ መነገድ፡፡                                                                      ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፴፰    የጦር ሠራዊትን መለዮ ልብስ ምልክትና ሽልማት
ሕገ ወጥ በሆነ አኳኋን በፋብሪካ ስለ
መሥራትና በንግድ ስለ ማዛወር፡፡                                                                             ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፴፱    የወታደር መለዮ ልብስ ወይም የወታደርን
ምልክትና ሽልማት      በማይገባ ስለ መልበስ                                                             ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፵    ወታደራዊ ጠባይ የያዙ የጥንቃቄ ተግባሮችን
ትእዛዝ ስላለመቀበል፡፡                                                                                          ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፵፩    የወታደር ትእዛዞች እንዳይፈጸሙ ወይም እንዲጣሱ                                                ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡
ለማድረግ ሌሎችን ሰዎች ስለ ማደፋፈር፡፡

፫፻፵፪    አንዳንድ የወታደር ስፍራዎችን ወይም ዕቃዎችን
ስለ መጠበቅ የተደረገውን ክልከላ ስላለመከተል፡፡

፫፻፵፫  ጠቅላላ ትእዛዞችና አመራሮችን
ወደ ሐሠት ስለ መለወጥ ወይም
ስለ ማጥፋት፡፡                                                                                                 አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፵፬    በጦር ሠራዊትና በወታደር ግዴታዎች ላይ
የሚሠሩትን ወንጀሎች ስላለመግለጽ፡፡                                                                      አውረጃ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፵፭    የወታደርነትን ምስጢር ስለ መግለጽ፡፡                                                          ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፵፮    የሐሰት ወይም የማደናገር ወሬ ስለ መስጠት፡፡                                                   አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፵፯    በአደጋ ወይም በጦር ጊዜ ቅጣትን ስለ ማክበድ፡፡                                             ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፵፰    እስከ ፫፻፶፫፡፡                                                                                               ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፶፬     በልዩ ደንብ ወንጀለኛ ስለ መባል፡፡                                                                 አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፶፭     የወንጀል ቅጣቶች፤ ዐይነታቸውና መጠናቸው፡፡                                                 አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡
፫፻፶፮    –                                –
፫፻፶፯    በወርቅ በጥሬ ገንዘብ በውጭ አገር ገንዘብ ሕገ
ወጥ በሆነ መንገድ ስለ መነገድ፡፡                                                                          አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፶፰    ባለዋጋ ማዕድኖችንና ዕንቆችን ሕገ ወጥ በሆነ
መንገድ በንግድ ስለ ማዛወር፡፡                                                                             አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፶፱    ታማኝነት ባለው በመንግሥት ገንዘብ ላይ
ስለሚደረግ የተንኰል አሠራር፡፡                                                                             አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፷    ሕገ ወጥ በሆነ መንገድ የመንግሥትን ቀረጥና
ግብር የመክፈልን እንቢተኛነት፡፡                                                                             አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፷፩    ግብር እንዳይከፈል ስለ ማነሣሣት፡፡                                                                  አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፷፪ በግብርና በሌሎቹ የመንግሥት ቀረጥ

ገቢ ምንጮች ላይ ጉዳት እንዲደርስ ሰለ ማድረግ፡፡                                                           አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፷፫    ኬላ ስለ መስበር (ኮንትራባንድ)፡፡                                                                    አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፷፬    በመንግሥት የገንዘብ ኢኮኖሚ ጉዳይና በሞኖፖል
ረገድ ስለሚሠሩ ወንጀሎች፡፡                                                                                 አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፷፭    ቅጣትን የሚያከብዱ ምክንያቶች፡፡                                                                  አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፷፮    ገንዘብ ሥለ መሥራት፡፡                                                                             ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፷፯    ወደ ሐሰተኛነት ስለ መለወጥ፡፡                                                                    ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፷፰    የገንዘቡን ዋጋ ስለ ማዋረድ፡፡                                                                        ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፷፱    ገንዘቡ እንዲዛወር ስለ ማድረግ፡፡                                                                   ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፸    የሐሰት ገንዘብን ባገር ስለ ማስገባት ስለ
መግዛት በአደራ አስቀማጭነት ስለ መያዝና
ለስጦታ ስለ ማቅረብ፡፡                                                                                        ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፸፩    የንጉሠ ነገሥቱን ወይም የመንግሥቱን
ማኀተሞች ወደ ሐሠተኛነት ስለ መለወጥ፡፡                                                                  ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፸፪    ሌሎችን የሕዝብ አገልግሎት ያላቸውን
ማኅተሞች ስለ መለወጥ፡፡                                                                                    ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፸፫    ግልጽ የሆኑ ምልክቶችን ወደ ሐሰት
ስለ መለወጥ፡፡                                                                                                   አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፸፬    ዋጋ ያላቸውን ግልጽ የሆኑ ቴምብሮችን ወደ
ሐሰተኛነት ስለ መለወጥ፡፡                                                                                    አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፸፭    መመዘኛዎችንና መለኪያዎችን ወደ
ሐሰት ስለ መለወጥ፡፡                                                                                           አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፸፮    ወደ አገር ውስጥ ስለ ማግባትና ስለ መግዛት
በአደራ ስለ ማስቀመጥና ስለ  ማቅረብ                                                                          አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፸፯    የማሳሳት እቅድ በሌለው አሳብ አስመስሎ
ስለ መሥራት፡፡                                                                                                  አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፸፰    ግልጽ በሆነ ገንዘብ በባለዋጋ ነገሮች ወይም ሰነዶች
ወይም ማኀተሞች ላይ አደጋ ስለ ማድረስ፡፡                                                                       ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፸፱    የሐሰት ነገር መሥሪያዎችና መሣሪያዎች፡፡                                                           ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡
፫፻፹    –                                –
፫፻፹፩    –                                –
፫፻፹፪    –                                –

፫፻፹፫    በግዙፍ ስለሚሠራ ሐሰት፡፡                                                                            አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፹፬    በርቀት ስለሚሠራ ሐሰት፡፡                                                                            አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፹፭    ስለ ልዩ ልዩ ሁኔታዎች፡፡                                                                              አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፹፮    በሐሠት ማስረጃ ስለ መገልገል፡፡                                                                     አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፹፯    የመንግሥትና የወታደራዊን ሰነዶች ወደ ሐሰት
በመለወጥ ስለሚሠራ ወንጀል፡፡                                                                           ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፹፰    ሰነዶችን ስለ ማጥፋት፡፡                                                                               አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፹፱    (፩) የመንግሥት ወይም የወታደር ሰነዶችን
ስለ ማጥፋት፡፡                                                                                                     ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

    (፪) የመንግሥት ወይም የወታደር ሰነዶችን ያጠፋው
የመንግሥት ሠራተኛ ሲሆን፡፡                                                                         ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፺    የንግድ ሰነዶችንና የባንክ ማስረጃዎችን ወደ ሐሰት
ስለ መለወጥና ስለ ማጥፋት፡፡                                                                              አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፺፩    –                                –

፫፻፺፪    የሕዝብ አገልግሎት መመላለሻ ወረቀቶችን ወደ ሐሰት
ስለ መለወጥና በነዚሁ ስለ መገልገል፡፡                                                                      ወረዳ  ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፺፫    ስለ ሐሰተኛ ምስክር ወረቀት፡፡                                                                        ወረዳ  ፍርድ ቤት፡፡
፫፻፺፬    ሐሰተኛ የሆኑትን ግልጽ ምስክሮችን

    በማጭበርበር ስለ ማግኘት፡፡                                                                                 ወረዳ  ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፺፭    ሐሰተኛ የሐኪም ምስክር ወረቀት፡፡                                                                 ወረዳ  ፍርድ ቤት፡፡
፫፻፺፮    –                                –
፫፻፺፯    ሥራ ሰጪዎችና የማደሪያ ቤት ሥራ አስኪያጆች
ስለሚያደርጉት ሐሰተኛ ቃል አሰጣጥና አመዘጋገብ፡፡                                                   ወረዳ  ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፺፰    ወደ ሐሰት ለመለወጫ የሚያገለግሉ መሣሪያዎችና
ጥበቦች፡፡                                                                                                          ወረዳ  ፍርድ ቤት፡፡

፫፻፺፱    የንግድ ዕቃዎችን ወደ ሐሰተኛነት ስለ መለወጥና
ዋጋቸውን ስለ ማርከስ፡፡                                                                                        ወረዳ  ፍርድ ቤት፡፡

፬፻    የንግድ ዕቃዎችን እንዲዘዋወሩ ስለ ማድረግ፡፡                                                         ወረዳ  ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፩    የንግድ ዕቃዎችን ስለ ማስመጣት ስለ መግዛትና በአደራ                                           ወረዳ  ፍርድ ቤት፡፡
አስቀማጭነት ስለ መቀበል፡፡

፬፻፪    የማክበድ ቅጣቶችና ተጨማሪ ቅጣቶች፡፡                                                              ወረዳ  ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፫    –                                                                                                                 ወረዳ  ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፬    የወታደርን ምስጢር ስለ መግለጽ፡፡                                                                ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፭    የሥራን ምስጢር ስለ መግለጽ፡፡                                                                     አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡
፬፻፮    –
፬፻፯    የግል ሞያን ሥራ ምስጢር ስለ መግለጽ፡፡                                                          አውራጃ   ፍርድ ቤት፡፡
፬፻፰    –
፬፻፱    የሣይንስ፤ የኢንዱስትሪን ወይም የንግዱን ምስጢር
ስለ መግለጽ፡፡                                                                                               ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፲    –                                –

፬፻፲፩    –                                –

፬፻፲፪    የሥራ ግዴታን ተግባር ስለ መጣስ፡፡                                                                   ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፲፫    የሥራ ማቆም አድማ በማድረግ የአገልግሎትን
ሥራ መከናወን ስለ ማወክ፡፡                                                                                     ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፲፬    በሥልጣን ያለ አገባብ ስለ መሥራት፡፡

፬፻፲፭    የሰውን ንብረት ለመፈተሸ ለመበርበር ወይም ዕቃውን
ለመያዝ የተሰጠውን ሥልጣን (መብት)
ከመጠኑ ስለ ማሳለፍ፡፡                                                                                           ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፲፮    ሕገ ወጥ በሆነ መንገድ ሰውን ስለ መያዝና ስለ ማሰር፡፡                                           ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፲፯    የማይገባ አሠራር ስለ መሥራት፡፡                                                                   አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፲፰    እስረኛን ሕገ ወጥ በሆነ መንገድ ስለ መፍታትና
እንዲያመልጥ ስለ መርዳት፡፡                                                                               አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፲፱    የጦር ምርኮኞችንና የወታደር ግዞተኞችን
ስለ መፍታትና  እንዲያመልጡ ስለ መርዳት፡፡                                                       ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፳ ለሕዝብ አገልግሎትና ጥቅም የሚከናወኑትን ሥራዎች
በተንኮል ዘዴ ስለ መምራት፡፡                                                                              አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፳፩    በአደራ በተሰጠው ዕቃ ያለ አገባብ ስለ ማዘዝ፡፡                                                  አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፳፪    በሥራ ተግባር ላይ ስለሚፈጸም የመውሰድና
የመስረቅ ወንጀል፡፡                                                                                                አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፳፫    የማይገባውን ጥቅም ስለ መቀበል፡፡                                                                  ወረዳ  ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፳፬    በግልጽ በተሰጠው ሥልጣን ስለ መነገድ፡፡                                                        አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፳፭    መደለያ ስለ መቀበል፡፡                                                                              አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፳፮    በመንግሥት ሥራ ላይ ሆኖ በማስገደድ
ስለ መጠቀም፡፡                                                                                                 ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፳፯    ግልጽ የሆኑ ማስታወቂያዎችንና ዐዋጆችን ስለ መናቅ፡፡                                          ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፳፰    የማስመዝገብን ትእዛዝ ግዴታ የሚመለከቱትን
ደንቦች ስለ መጣስ                                                                                               ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፳፱    ክርክሮች ወይም የመንግሥት ጉዳዮች እንዳይገለጽ
የሚከለክለውን ደንብ ስለ መጣስ፡፡                                                                          ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፴    በራሱ ሥልጣን ፍርድን የመፈጸም ተግባር፡፡                                                       ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፴፩    ሥልጣንን በማይገባ ስለ መያዝ፡፡                                                                   ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፴፪    እሽጎችን ስለ መቅደድና ስለ መስበር በጥበቃ ውስጥ
ያለውን ዕቃ ስለ መውሰድ፡፡                                                                                  ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፴፫    መቃወምና አለመታዘዝ፡፡                                                                             ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፴፬    የኃይልና የማስገደድ ሥራ፡፡                                                                          ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፴፭    –                                    –

፬፻፴፮    በግል ወዳጅነት ስለ መነገድ፡፡                                                                       ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፴፯    ጉቦ መስጠት፡፡                                                                                       አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፴፰    ለፍርድ ባለሥልጣን ስለ አለመግለጽ፡፡                                                         አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፴፱    አንድ ተከሳሽ ወደ ፍርድ እንዳይቀርብ ስለ መደበቅ፡፡                                      አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፵    የፍርድን ሥራ እንዲሳሳት ስለ ማድረግ፡፡                                                         አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፵፩    በሐሰት ስለ መወንጀል ወይም ስለ መክሰስ፡፡                                                  አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፵፪    ለፍርድ ርዳታ መስጠትን እንቢ ስለ ማለት፡፡                                                  አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፵፫    ፍርድ ቤትን ስለ መድፈር፡፡                                                                 በማናቸውም ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፵፬    የፍርድ ሥነ ሥርዐት ምስጢርን ስለ መግለጽ፡፡                                               አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፵፭    ትክክለኛ ያልሆኑትን ወይም የተከለከሉትን                                                    አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

    የሥራ ማስታወሻዎች በአደባባይ ስለ መግለጽ፡፡                                                      አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፵፮    አንዱ ወገን ስለሚሰጠው ሐሰተኛ ቃል፡፡                                                        አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፵፯    ሐሰተኛ ምስክርነት፡፡                                                                            ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፵፰    –                                    –

፬፻፵፱    ስለ ማነሣሣትና ስለ ማግባባት፡፡                                                              ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፶    በሙግት ጊዜ ስለ ማጭበርበር፡፡                                                               አውራጃው  ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፶፩    የፍርድን ውኔ ለማሳሳት በተንኰል ስለ ሚደረግ
የወሬ መግለጽ ሥራ፡፡                                                                                  ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፶    ባንዱ ወገን ተከራካሪ     ጥቅም ላይ የክሕደት
ሥራ ስለመፈጸም፡፡                                                                                        ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፻፶፫    ተጨማሪ ቅጣቶችንና ጠቅላላውንም የጸጥታ
ጥንቃቄ ስላለመጠበቅ፡፡                                                                                    ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፶፬    የተወሰነው ቅጣት እንዳይፈጸም
ስለ ማሰናከል፡፡                                                                                              ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፶፭    የእስረኛ ማምለጥ፡፡                                                                                   ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፶፮    እስረኛ እንዳያመልጥ ስለ ማደራጀትና
ርዳታ ስለ ማድረግ፡፡                                                                                      አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፶፯    –

፬፻፶፰    የእስረኞች ግርግር፡፡                                                                              አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፶፱    ከግዞት ቦታ ስለ ማምለጥ፡፡                                                                         ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፷    ለምርጫ ጉዳይ የሚረገውን ስብሰባና የሥራ
መከናወን ስለ ማወክና ስለ ማሰናከል፡፡                                                                 አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፷፩ የምርጫ ድምፅ የመሰጠትን ወይም የመምረጥን
መብት ስለ መንካት፡፡                                                                                     አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፷፪    በምርጫ ላይ ስለሚደረግ የመደለያ ስጦታ፡፡                                                   አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፷፫    የማይገባ አሠራር፡፡                                                                                  አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡
፬፻፷፬    በመዘጋገብ ጉዳይ ውስጥ ስለሚሠራ የማጭበርበር
ወንጀል፡፡                                                                                                     አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፷፭    በድምፅ መስጠት ጊዜ የሚደረግ የማጭበርበር ሥራ፡፡                                      አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፷፮

፬፻፷፯    የድምፅ     መሰጠትን ምስጢር ስለ መግለጽ፡፡                                              አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፷፰    የድምፅ     መስጫ ወረቀቶችንና የመሰብሰቢያቸውን ሣጥን
ስለ መውሰድ ወይም ስለ ማጥፋት፡፡                                                                    አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፷፱ –                                    –

፬፻፸    –                                    –

፬፻፸፩    አደገኛ የሆነ ሥራ ፈትነት፡፡                                                                       ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፸፪    የክፉ አድራጊዎች ማኅበረተኛነት፡፡                                                        ማናቸውም ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፸፫    –                                 –

፬፻፸፬    ለወንጀል ሥራ ወይም የወንጀልን ሥራ                                                          ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

    በጅቷል በማለት ስለሚደረግ መቀስቀስ፡፡

፬፻፸፭    በተከለከሉ መሣሪዎች መነገድ፡፡                                                                ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፸፮    የተከለከሉ ማኅበሮችና ስብሰባዎች፡፡                                                         አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፸፯    ድብቅ የሆኑ ማኅበሮች፤ መሣሪያ የያዙ ክፍሎች፡፡                                        አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፸፰    የተከለከሉ ስብሰባዎች፡፡                                                                         አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፸፱    በወሬ ሕዝብን ስለ ማሸበር፡፡                                                                      ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፹    የሐሰት ወሬዎችን ስለ ማውራትና ሕዝብን
ስለማነሣሣት፡፡                                                                                              ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፹፩    የማነሣሣት ጠባይ ያላቸው ሐሳብ                                                              አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡
መግለጫዎች (ማኒፌስታሲዮን)፡፡

፬፻፹፪    ሽብር፡፡                                                                                              አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፹፫    –                                –

፬፻፹፬    ስብሰባንና ጉባኤን ስለ መበጥበጥ፡፡                                                             አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፹፭    በጥፋተኝነት ከኃላፊነት ውጭ በመሆን
ስለሚሠሩ ተግባሮች፡፡                                                                                         ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፹፮    የሃይማኖትን ስሜትና ሰላም ስለ መንካት፡፡                                                      ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፹፯    የሙታንን ሰላምና ክብር መንካት፡፡                                                               ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፹፰    የእሳት ቃጠሎ፡፡                                                                                ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፹፱    ፍጥረታውያን መቅሠፍቶችን ስለ መቀስቀስ፡፡                                             ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፺    የሥራ ቦታዎችንና የመጣጠበቂያ
ሥራዎችን ስለ መጉዳት፡፡                                                                             ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፺፩    ስለ ማፈንዳት፡፡                                                                                  ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፺፪    በቸልተኝነት የሚደረግ ወንጀል፡፡                                                             ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፺፫    በሚፈነዱ ነገሮች ወይም የሚመርዙ
ጋዞች አደጋ ስለ ማድረስ፡፡                                                                            ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፺፬    በሕግ የተከለከሉ ዕቃዎችን መሥራት
መግዛት መሰወርና ማመላለስ፡፡                                                                       ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፺፭    የሕንጻ ሥራ ኪነ ጥበብ ደንቦችን ስለ መጣስ፡፡                                              ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፺፮ መጠባበቂያ የሚሆኑትን መሣሪዎች
ወይም የሚያገለግሉትን ዕቃዎች
ማጥፋት ወይም አለማደራጀት፡፡                                                                       አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፺፯    በሕዝብ ላይ ከባድ አደጋ ሲደርስ
ባለማስታወቅ የሚደረግ ጥፋት፡፡                                                                          ወረዳ  ፍርድ ቤት፡፡

፬፻፺፰    –                                    –

፬፻፺፱    ለሕዝብ ጥቅም በተቋቋሙ ሥራዎችና አገልግሎቶች
ላይ ጉዳት ስለ ማድረግ፡፡                                                                                አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፭፻    በመገናኛዎችና በሕዝብ መመላለሻ ላይ
ስለሚደርስ ከባድ ጉዳትና መበላሸት፡፡                                                                አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፩    ምልክቶችንና የርዳታ ጥሪዎችን
አላገባብ ስለ ማድረግ፡፡                                                                                   ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፪    ለሕዝብ ማመላለሻ ለሆኑት አደገኛ
የሆኑትን ነገሮች ከደንብ ውጭ ስለ መስጠት፡፡                                                          ወረዳ  ፍርድ ቤት፡፡

 ፭፻፫    የሰውን በሽታ ስለ ማባዛት፡፡                                                                      አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

 ፭፻፬     የከብት በሽታን ስለ ማባዛት፡፡                                                                   አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፭     የሰብልን ወይም የደንንን ትል ስለ መንዛት፡፡                                                  አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፮     ውሃን ስለ ማበላሸት፡፡                                                                            ከፍተኛው   ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፯     ግጦሽን ስለ ማበላሸት፡፡                                                                            አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፰ የጤና አጠባበቅ ድንጋጌዎችን ስለ መጣስ፡፡                                                          ወረዳ  ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፱ ችግር ወይም ረኃብ እንዲመጣ ስለ ማድረግ፡፡                                                   ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፲    መርዛም ወይም የሚያፈዙ ነገሮችን
ማውጣት ወይም መሥራት
እንዲዘዋወሩ ማድረግ፡፡                                                                                     አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፲፩     የሚጎዱ ወይም የተበላሹ ምግቦችንና
ዕቃዎችን መሥራትና መሸጥ፡፡                                                                          አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፲፪     ለከብት ጉዳት የሚያመጣ ድርቆሽና
ሌላም ምግብ ስለ መሥራት ስለ
ማበለሸትና ስለ መሸጥ                                                                                       አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፲፫     –
፭፻፲፬     አልኮል ወይም እስፔርቶ ያለባቸውን
መጠጦች በማይገባ ስለ መስጠት፡፡                                                                       አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፲፭     አእምሮን በሚነኩ ሥራዎች አደጋ ስለ ማድረግ፡፡                                             አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፲፭፻፮     ሥራይ በሚሆኑ ወይም ይህን
በመሳሰሉ ነገሮች በሰው
ላይ አደጋ ስለ ማድረግ፡፡                                                                                    አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፲፯    ከባዶች ሁኔታዎች፡፡                                                                                 አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፲፰ የሕክምንና የጤና አጠባበቅን
ሥራ ያለ አገባብ ስለ መሥራት፡፡                                                                         አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፲፱    መርዛም አደገኛ የሆኑትን
ነገሮች ያለ አገባብ ስለ መስጠት፡፡                                                                      አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፳  የሕክምና ርዳታን ያለምክንያት ስለ መከልከል፡፡                                                 አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፳፩     –                                –

፭፻፳፪     ከባድ (የግፍ) አገዳደል፡፡                                                                      ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፳፫    ተራ የሆነ አገዳደል (ግዳይ)፡፡                                                                  ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፳፬    የመግደልን ቅጣት ስለ ማቅለል፡፡                                                              ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፳፭    ራሱን እንዲገድል ስለ ማነሣሣትና ስለ ማገዝ፡፡                                             ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፳፮     በቸልተኝነት ስለ መግደል፡፡                                                                   ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፳፯     ሕፃንን ስለ መግደል፡፡                                                                            አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፳፰     –                                –

፭፻፳፱    እናት የፈጸመችው የማስወረድ ተግባር፡፡                                                     አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፴    ሦስተኛ ሰው የፈጸመው የማስወረድ ተግባር፡፡                                                 አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፴፩    እስከ ፭፻፴፯ –                                –

፭፻፴፰    ታስቦ ስለ ተደረገ ከባድ የአካል ጉዳት፡፡                                                      አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፴፱    አስቦ ስለ ተደረገ ቀላል የአካል ጉዳት፡፡                                                           ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፵    ከአድራጊው አሳብ በላይ ሆኖ
የሚገኝ የጥፋት ውጤት፡፡                                                                                    ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፵፩          –                                –

፭፻፵፪         –                                –

፭፻፵፫         –                                –

፭፻፵፬    የእጅ እልፊት፡፡                                                                                        ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፵፭ የሰውን ሕይወት ለአደጋ ማጋለጥ፡፡                                                                አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፵፮ሰውን በአደገኛ ሁኔታ ላይ ስለ ማጋለጥና ስለ መተው፡፡                                         አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፵፯አንድ ሰው በአደጋ ላይ በሚገኝበት ጊዜ ስላለመርዳት፡፡                                          ወረዳ   ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፵፰ ልጆችን ስለ መጉዳት፡፡                                                                                 ወረዳ   ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፵፱     ስለ አምባጓሮ፡፡                                                                                       ወረዳ   ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፶    የይዋጣልን ፉክክር፡፡                                                                                    ወረዳ   ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፶፩     የይዋጣልን ፉክክርን ስለ ማነሣሣት ስለ

    ማደፋፈር በክርክር ቦታ ስለ መገኘት፡፡                                                                   ወረዳ   ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፶፪     ስለ ዛቻ፡፡                                                                                                ወረዳ   ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፶፫     የመክሰስ ወይም የማዋረድ ሕገ ወጥ ዛቻ፡፡                                                        ወረዳ   ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፶፬    ስለ ማስገደድ፡፡                                                                                          ወረዳ   ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፶፭    የማሰብን ችሎታ ስለ ማሳጣት፡፡                                                                      ወረዳ   ፍርድ ቤት፡፡

፶፭፶፮    –                                –

፭፻፶፯    ሰውን በግድ ይዞ ስለ ማስቀመጥ፡፡                                                                   አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፶፰     ስለ መጥለፍ፡፡                                                                                         አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፶፱     ክፉና በጎ ለይታ ለማወቅ የማትችልና
የመከላከል ዐቅም የሌላትን ሴት   ስለ መጥለፍ፡፡                                                          አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፷    ሕፃንን ስለ መዝረፍ (ስለ መንጠቅ)                                                                  አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፷፩    ቅጣቱን የሚያብዱ ሁኔታዎች፤                                                                      አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

                                   ፭፻፶፪ እስከ ፭፻፶፬                                                                  ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

                                   ፭፻፶፭ እስከ ፭፻፶፯                                                              አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

                                  ፭፻፶፰ እስከ ፭፻፷                                                             ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፷፪    ሕፃኑን ስላለማቅረብ፡፡                                                                                   ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፷፫    ስለ ወላጆች የሚደረግ ልዩ አስተያየት፡፡                                                              ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፷፬     በፖለቲካ ምክንያት ሰውን ስለ መስረቅ፡፡                                                      ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፷፭ ሰውን በማይገባ አገልጋይ ስለ ማድረግ፡፡                                                         ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፷፮    የጥበቃ ወይም የመቆጣጠር ጉድለት፡፡                                                               ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፷፯    በሰዎች ለመነገድ የተቋቋመው
ክፍሎች ወይም ማኅበሮች፡፡                                                                                ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፷፰ የብሔራዊ መብቶችን ነጻ ተግባር ስለ መድፈር፡፡                                                     ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፷፱    የነጻ መዘዋወርን መብት ስለ መድፈር፡፡                                                              ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፸     የሥራ ነጻነትን ሕግ ስለ መድፈር፡፡                                                                     ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፸፩    መኖሪያ ቤትን ስለ መድፈር፡፡                                                                          ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፸፪    ቅጣትን የሚያከብዱ ሁኔታዎች፡፡                                                                      ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፸፫    ደብዳቤዎችንና የሚላኩ ዕቃዎችን ስለ
ማቋረጥና ወደ ሌላ ቦታ ስለ ማዛወር፡፡                                                                         ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፸፬    እስከ ፭፻፸፱    –                    –

፭፻፹    ስምን ስለ ማጥፋትና በሐሰት ስለ መወንጀል፡፡                                                       ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፹፩    –                            –

፭፻፹፪    –                            –

፭፻፹፫    ስድብና ማዋረድ፡፡                                                                                         ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፹፬    –                                –

፭፻፹፭    –                                –

፭፻፹፮    ቅጣትን የሚያከብዱና ልዩ ሁኔታዎች፡፡                                                               ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፹፯    –                                –

፭፻፹፰    –                                –

፭፻፹፱    የመድፈር ሥራ፡፡                                                                                    ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፺  በንጽሕና ክብር ላይ ስለሚደረግ የኃይል ተግባር፡፡                                                  ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፺፩    ለመቃወም በማይችሉ አእምሮዋቸው
በተበላሸ ወይም የአእምሮ ደካማ
በሆኑ ሰዎች ክብረ ንጽሕና ላይ
ስለሚደረግ የድፍረት በደል፡፡                                                                               ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፺፪    በሆስፒታል ውስጥ በተገኙ ሰዎች
በታገዙ ወይም በታሠሩ ሰዎች
ክብረ ንጽሕና ላይ ስለሚደረግ በደል፡፡                                                                    ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፺፫    ከፍ ያለውን የሴት ችግር ወይም ተገዥነትዋን
ምክንያት በማድረግ ስለሚደረገው
የማታለል ሥራ፡፡                                                                                                አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፺፬ በሕጻኖች ክብረ ንጽሕና ላይ ስለሚደረገው በደል፡፡                                                 ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፺፭    ከአሥራ አምስት እስከ አሥራ ስምንት ዓመት
ዕድሜ ባላቸው አካለመጠን
ባላደረሱ ልጆች ክብረ
ንጽህና ላይ ስለሚደረገው በደል፡፡                                                                            አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፺፮    ማሳት፡፡                                                                                                     ወረዳ   ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፺፯    –                                –

፭፻፺፰    ከባዶች ሁኔታዎች፡፡                                                                                  ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፭፻፺፱    –                                –

፮፻  ለተፈጥሮ ግብር ተቃራኒ የሆነ የአመንዝራነት ሥራ፡፡                                                     ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፩ ቅጣቱን የሚያከብዱ ሁኔታዎች፡፡                                                                       ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፪ ለተፈጥሮ ተግባር ተቃራኒ የሆኑ ሌሎች ሥራዎች፡፡                                                      ወረዳ  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፫        –                                –

፮፻፬    የሌላውን ሰው የአመንዝራነት ሥራ
የዘወትር መጠቀሚያ ስለ ማድረግ፡፡                                                                             ወረዳ  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፭    ሴቶችንና አካለ መጠን ያልደረሱትን በማቃጠር
በማከራየት ስለ መነገድ፡፡                                                                                    ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፮    ስለ ከባድ ሁኔታዎች፡፡                                                                                    ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፯    ሴቶችን ወይም አካለ መጠን ያላደረሱትን
ለዝሙት ለማቅረብ ስሚደረጉት ዝግጅቶች፡፡                                                                አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፰    ክብረ ንጽሕናንና መልካም ጠባይን
ተቃራኒ የሆነ የሚያሳፍር
ሥራን በአደባባይ ስለ መግለጽ፡፡                                                                                 ወረዳ   ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፱    ኀፍረተ ነገርን የሚያሳዩ ወይም ለመልካም
ጠባይ ተቃራኒ የሆኑን ነገሮች
አሳትሞ ስለ ማውጣት፡፡                                                                                         ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፲    አሳፋሪ ወይም ለመልካም
ጠባይ ተቃራኒ የሆኑትን
ስለ ማሳየት፡፡                                                                                                  ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፲፩    –                                –

፮፻፲፪    መልካም ጠባይን የሚነኩ ነገሮችን
ለሕዝብ ስለ መግለጽ ወይም ስለ ማስታወቅ፡፡                                                                      ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፲፫    አካለመጠን ያላደረሱትን ልጆች
በሕሊና አደጋ ላይ ከሚጥሉ ዕቃዎች
ሥዕሎች ጽሑፎች ስለ መጠበቅ፡፡                                                                                    ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፲፬    ጋብቻን በተንኮል በማታለል ስለ መፈጸም፡፡                                                                ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፲፭ በሕግ የተከለከለ የጋብቻን ሥርዐት ስለ መፈጸም፡፡                                                          ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፲፮    በጋብቻ ላይ ጋብቻ ስለ ማድረግ፡፡                                                                        አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፲፯    –                                –

፮፻፲፰    ስለ ሴሰኝነት፡፡                                                                                                    ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፲፱    –                                –

፮፻፳    –                                –

፮፻፳፩    በዘመድ መካከል ስሚፈጸመው
የዝሙት ተግባር፡፡                                                                                                    ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፳፪    በሥጋ ዘመዶች መካከል ክብረ
ንጽሕናን በሚያበላሽ ተግባር ስለ መደፋፈር፡፡                                                                  ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፳፫    የሕፃኑን መወለድ ስለ አለማስታወቅ፡፡                                                                          ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፳፬    የሕዝብን የክብር መዝገብ በሐሰት ስለ
መለወጥ ሕፃኑን አስመስሎ ስለ
ማቅረብና ከተባለው መዝገብ ስለ መሰረዝ፡፡                                                                        አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፳፭    ቀለብ የመስጠት ተግባርን ስላለመፈጸም፡፡                                                                 አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፳፮    ልጅን የማሳደግ ተግባርን ስለ መጣስ፡፡                                                                       አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፳፯    እስከ ፮፻፳፱    –                    –

፮፻፴    ስለ ስርቆት፡፡                                                                                                         አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፴፩    የሥራ ኃይልን ስለ መስረቅ፡፡                                                                                    አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፴፪    የጋራ የሆኑትን ዕቃዎች ስለ መስረቅ፡፡                                                                         አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፴፫    በሙታን ላይ ስለሚሠራ የስርቆት ወንጀል፡፡                                                                  አውራጃ  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፴፬    ቀላል የሆነ ስርቆት፡፡                                                                                                  ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፴፭    ከባድ ስርቆት፡፡                                                                                                   ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፴፮    ስለ ወንበዴነት፡፡                                                                                                 ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፴፯    ከባድ የሆነ የወንበዴነት ሥራ፡፡                                                                              ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፴፰    ስለ ዘረፋ፡፡                                                                                                        ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፴፱    የባሕር ወንበዴነት፡፡                                                                                            ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፵    የተጠበቁ ሁኔታዎች፡፡                                                                                             ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፵፩    እምነትን ስለ ማጉደል፡፡                                                                                        ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፵፪    ከባድ የሆነ የእምነት ማጉደል፡፡                                                                                ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፵፫    አግኝቶ ስለ መደበቅ፡፡                                                                                                ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፵፬    የሌላ ሰው በሆነ ሀብት ያለ አግባብ
ስለ መገልገል፡፡                                                                                                               ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፵፭    ወድቆ የተገኘውን ዕቃ ለራስ ስለ ማድረግ፡፡                                                                     ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፵፮    ባለቤት የሌለውን ዕቃ ወይም የተፈጥሮ
ሀብቶችን ስለ መውሰድ፡፡                                                                                              አውራጃው ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፵፯    የመሸሸግ ወንጀል፡፡                                                                                             አውራጃው ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፵፰    ከባድ የሆነ የመሸሸግ ወንጀል፡፡                                                                                 አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፵፱    በሰው ርስት ላይ የከብት መንጋ ሰዶ
ስለ ማበላሸት፡፡                                                                                                                 ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፶    በሰው ሀብት ላይ ሁከት ስለ ማድረግ፡                                                                              ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፶፩    በሰው ርስት ላይ ጉዳት ስለማድረስ፡፡                                                                            ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፶፪    የወሰን ምልክቶችን ከስፍራቸው
ስለ ማዘዋወርና ስለ ማጥፋት፡፡                                                                                            ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፶፫    መደበኛ ሁኔታ፡፡                                                                                                       ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፶፬    ከባድ ሁኔታ፡፡                                                                                                        አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፶፭    –                            –

፮፻፶፮    ስለ አታላይነት፡፡                                                                                                  ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፶፯ ልዩ ሁናቴ፤ ስንቅ ሳይኖር ቼክ ስለመስጠት፡፡                                                                  ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፶፰    ስለ ከባድ አታላይነት፡፡                                                                                         ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፶፱    የኢንሹራንሱን ኩባንያ ስለ ማታለል፡፡                                                                        ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፷    –                            –

፮፻፷፩    በሕዝብ እምነት ስለ መጠቀም፡፡                                                                                 ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፷፪    አነስተኛ የሆኑ የማታለል ሥራዎች፡፡                                                                             ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፷፫    በግል ሰው ጥቅም ላይ የተደረገ
የተንኮል ሥራ አመራር፡፡                                                                                             ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፷፬  ከባድ የሆነ ተንኮል ያለበት የሥራ አመራር፡፡                                                              ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፷፭    ጥቅም ታገኛለህ በማለት ሌላውን ሰው
በመደለል ስለ ማነሣሣት፡፡                                                                                               ወረዳ  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፷፮    አካለ መጠን ያላደረሱትን ወይም ችሎታ
የሌላቸውን ሰዎች  ንብረታቸውን
የሚጎዳ ሥራ እንዲሠሩ ስለ ማነሣሣት፡፡                                                                               ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፷፯    አራጣ፡፡                                                                                                         ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፷፰    ስለ መንጠቅ፡፡                                                                                                 ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፷፱    ስለ ማስፈራራት፡፡                                                                                            ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፸    ከባድ ሁኔታ፡፡                                                                                                    ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፸፩ በሌላ ሰው ታማኝነት ላይ ጉዳት ስለ ማድረግ፡፡                                                             ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፸፪ ጉዳትን የሚያደርሱ ሐሰተኛ መገለጫዎች፡፡                                                                 ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፸፫  የማይገባ ውድድር፡፡                                                                                              ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፸፬    የፋብሪካ ምልክቶችን (ማርኮችን) የመጡበትን
ስፍራ ማመልከቻ ጽሑፎችን ሥዕሎችንና
ዐይነቶችን ወደ ሐሰት ስለ መለወጥ፡፡                                                                               ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፸፭    የድርሰት መጻሕፍትን ወይም
የጥበብ ሥራዎችን ወደ
ሐሰት ስለ መለወጥ                                                                                                       ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፸፮    የተከለከሉትን ድርሰቶች ስለ ማሳየት
ወይም ማሠራት፡፡                                                                                                       ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፸፯    እስከ ፮፻፸፱        –                –

፮፻፹ በአጭበርባሪነት ዕዳ ለመክፈል ስላለመቻል፡፡                                                                   ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፹፩  ስለ መክሠር፡፡                                                                                                      ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፹፪ በአጭበርባሪነት ኪሣራ እንዲደርስ ስለ ማድረግ፡፡                                                            ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፹፫    በተያዘ ሀብት ላይ የአጭብርባሪነት
ወንጀል ስለ መሥራት፡፡                                                                                                ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፹፬    በመያዣ ስም የተቀመጡትን ወይም በሕግ
አግባብ የተያዙትን ዕቃዎች ለሌላ
ስለ ማዋል ወይም ስለ ማጥፋት፡፡                                                                                   ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፹፭    በፍርድ የተያዘውን ዕቃ ለሌላ ሥራ
ስለማዋል ወይም ስለ ማጥፋት፡፡                                                                                     ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፹፮    የማይገባ ጥቅም ስለ ማጥፋት፡፡                                                                              ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፹፯    የድምፅ ብልጫን ለማግኘት መደለያ
ስለ መስጠት፡፡                                                                                                          ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፹፰    የስምምነት ድምፅ አጭበርብሮ
ስለ ማግኘት፡፡                                                                                                           ከፍተኛው  ፍርድ ቤት፡፡

፮፻፹፱    –                            –

፮፻፴፫    እስከ ፰፻፳፤ ከቍ ፯፻፵፰ በቀር
በወንጀለኛ መቅጫ ስምንተኛ መጽሐፍ፤
ልዩ ክፍል፤ በሕዝባዊና በማኅበራዊ
ጥቅሞች ላይ ስለሚፈጸም የደንብ መተላለፍ፡፡                                                                             ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

በሌላ ሕጎች ስለ ተወሰኑ ቅጣቶች፡፡

ቅጣቱ ከሦስት ዓመት የማይበልጥ እስራት
መቀጫ ሳይኖረውም ወይም ከነመቀጫው
ሲሆን፡፡ ………………………………………………………………………………………………………………….ወረዳ ፍርድ ቤት፡፡

ቅጣቱ ከአምስት ዓመት የማይበልጥ
እስራት መቀጫ ሳይኖረው ወይም ከነመቀጫው
ሲሆን፡፡……………………………………………………. ……………………………………………………   አውራጃ ፍርድ ቤት፡፡

ቅጣቱ ከዚህ በላይ ከተሰጠው የሚበልጥ
ከሆነ፡፡…………………………………….. …………………………………………………………………….ከፍተኛው ፍርድ ቤት፡፡

ሁለተኛ ሠንጠረዥ
(በቍጥር ፻፲፩ መሠረት)፡፡
የክሶች ዐይነት፡፡
ከባድ (የግፍ) አገዳደል፡፡

የክሱ ማመልከቻ፡፡

በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ በቍ ፭፻፳፪ የተመለከተውን በመተላለፍ ከባድ የግፍ አገዳደል በመፈጸም፡፡

የወንጀሉ ዝርዝር፡፡

እገሌና እገሌ (የተከሳሽን ስም ሙላ) በ………………….. ቀን……………….

በ……………………. አስቦ እገሌና እገሌን (የሟቹን ስም ጥቀስ) ገድሎአል፡፡

* (ሀ) በወንጀለኛ መቅጫው ሕግ በቍጥር ፹፪ ወይም ፹፫ በተመለከቱት ቅጣትን በሚያከብዱ ሁኔታዎች መሠረት፤
* (ለ) ነፍስ ለመግደል ወይም በጦር መሣሪያ ለመዝረፍ ዶልቶ የወንበዴ ማኅበረተኛ በመሆን ወይም የሴራ አባል ጋር በማበር፤
* (ሐ) በወንጀል ላይ ወንጀል በመጨመር ወይም ሌላውን ወንጀል በመሸፈን ተከሷል፡፡

ተገቢ ያልነውን ለይቶ መሰረዝና ዝርዝር መስጠት፡፡

ነፍስ ለመግደል በመሞከር፡፡

የክሱ ማመልከቻ፡፡

በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ በቍጥር  ፳፯ እና ፭፻፳፪ የተመለከተውን በመተላለፍ ነፍስ ለመግደል በመሞከር፡፡
የወንጀሉ ዝርዝር፡፡
እገሌና እገሌ (የተከሳሽን ስም ሙላ) በ……………….. ቀን…………………….በ………… እገሌና እገሌ (ጉዳት ደረሰበትን ሰው ስም ሙላ) የተባለውን ለመግደል በመሞከር፤
* (ሀ) በወንጀለኛው መቅጫው ሕግ በቍጥር ፹፩ እና ፹፫ በተመለከቱት ቅጣትን በሚያከብዱ ሁኔታዎች መሠረት፤
* (ለ) ነፍስ ለመግደል ወይም በጦር መሣሪያ ለመዝረፍ ዶልቶ የወንበዴ ማኅበረተኛ በመሆን የሴራአባል ጋራ በማበር፤
* (ሐ) በወንጀል ላይ ወንጀል በመጨመር ወይም ሌላን ወንጀል በመሸፈን፤
*ተገቢ ያልሆነውን ለይቶ መሰረዝና ዝርዝር መስጠት ተከሷል፡፡

በቸልተኝነት ነፍስ ስለ መግደል፡፡

የክሱ ማመልከቻ፡፡

    በወንጀለኛ መቅጫው ሕግ በቍጥር ፭፻፳፮  የተመለከተውን በመተላለፍ በቸልተኝነት ነፍስ በመግደል፡፡

የወንጀሉ ዝርዝር፡፡

እገሌና እገሌ (የተከሳሽን ስም ሙላ) በ……………. ቀን………………በ……………….. እገሌና እገሌ (የሟቹን ስም ሙላ) የተባለውን በቸልተኝነት በመግደል፡፡
* በወንጀለኛ ሕግ በቍጥር ፶፱ እንደ ተደነገገው የቸልተንነትን ሁኔታ በዝርዝር መግለጽ፡፡

በጽሑፍ ላይ የሐሰት ሥራ ስለ መሥራት፡፡

የክከሱ ማመልከቻ፡፡

በወንጀለኛ መቅጫው ሕግ በቍጥር ፫፻፹፫ የተመለከተውን በመተላለፍ በጽሑፍ ላይ የሐሰት ሥራ በመሥራት፡፡

የወንጀሉ ዝርዝር፡፡

እገሌና እገሌ (የተከሳሹን ስም ሙላ) በ……………. ቀን …………….. በ……………… የእገሌና የእገሌ፤ ………………… ነው የተባለውን ኑዛዜ የሐሰት ሥራ ስለ ሠራበት ተከሷል፡፡

በሐሰት ሥራ በተሠራበት ሰነድ ስለ መጠቀም፡፡

የክሱ ማመልከቻ፡፡

በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ በቍ ፫፻፺ የተመለከተውን በመተላለፍ የሐሰት ሥራ በተሠራበት ሰነድ ስለ መጠቀም፡፡

የወንጀሉ ዝርዝር፡፡

እገሌና እገሌ (የተከሳሽን ስም ሙላ) በ…………… ቀን…………. በ…………… እገሌና እገሌ (የሐሰት ሥራ የሠራውን ስም ሙላ) የተባለው የሐሰት ሥራ የተሠራበትን ቼክ የሐሰት ሥራ የተሠራበት መሆኑን እያወቀ እንዲጠቀምበት በማድረጉ ተከሷል፡፡

የሐሰተኛ ምስክርነት፡፡

የክሱ ማመልከቻ፡፡

በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ በቍጥር ፬፻፵፯ የተመለከተውን በመተላለፍ በሐሰት በመመስከር፡

የወንጀሉ ዝርዝር፡፡

እገሌና እገሌ (የተከሳሽን ስም ሙላ) በ…………. ቀን…………….. በ…………… ፍርድ ቤት በነበረው ክርክር ዘንድ በምስክርነት ቀርቦ በነገሩ እገሌና እገሌ ከሳሽ እገሌና እገሌ ተከሳሽ በነበሩበት ጉዳይ ዐውቆ በመዋሸት ምሎ በመመስከሩ…………… (የሐሰት ምስክርነቱን ቃል ግለጽ) እንዲህ ያለው በምስክርነት የተሰጠው ማስረጃ በተባለው ክርክር ውስጥ ቀዋሚ ማስረጃ በመሆኑ ተከሷል፡፡

የእስረኛ ማምለጥ፡፡

የክሱ ማመልከቻ፡፡

በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ በቍጥር ፬፻፶፭ የተመለከተውን ተላልፎ ከእስር ቤት በማምለጥ፡፡

የወንጀሉ ዝርዝር፡፡

እገሌና እገሌ (የተከሳሹን ስም ሙላ) በ……………. ቀን …………..በ………….. ከ…………. እገሌ (ሕጋዊ በሆነ ስፍራ የታሰረበትን ግለጽ) አምልጦ በሰዎች ወይም በንብረቶች ላይ (ዝርዝሩን አብራርተህ ግለጽ) የማስፈራራት ወይም የአጥቂነት ተግባር በመፈጸም ተከሷል፡፡

የእሳት ቃጠሎ፡፡

የክሱ ማመልከቻ፡፡

በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ በቍጥር ፬፻፹፰ የተመለከተውን ተላልፎ ቤት በማቃጠል፡፡

የወንጀሉ ዝርዝር፡፡

እገሌና እገሌ (የተከሳሽን ስም ጥቀስ) በ………. ቀን………. በ……….. ተንኮል (አደጋ ለመጣል አስቦ በመነሣት) (በራሱ ቤት ላይ እሳት በመለኮሱ (በእገሌና በእገሌ ንብረት ላይ እሳት በመለኮሱ) የተቃጠለውን ንብረት ግለጽ) ተከሷል፡፡
* ተገቢ ያልሆነው ይሰረዝ፡፡

አስቦ ስለ ተደረገ ከባድ የአካል ጉዳት፡፡

የክሱ ማመልከቻ፡፡

በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ በቍጥር ፭፻፴፰ የተመለከተውን ተላልፎ አስቦ ስለ ተደረገ ከባድ የአካል ጉዳት፡፡

የወንጀሉ ዝርዝር፡፡

እገሌና እገሌ (የተከሳሽ ስም ሙላ) በ………………. ቀን………… በ…………….
* (ሀ) እገሌና እገሌን (የተጎጂውን ስም ሙላ) አስቦ ለተጎጂው ሕይወት በሚያሰጋ ሁኔታ በሰውነትም ሆነ በአእምሮው ላይ ለዘወትር ጠንቅ በሚያተርፍ ዐይነት ያቆሰለ፡፡
* (ለ) አስቦ የእገሌንና የእገሌን አካል ያጎደለ (የእገሌንና የእገሌን ቀዋሚ ከሆኑት ክፍለ አካላቱ ወይም አስፈላጊ ከሆኑት ብልቶቹ አንዱን ያጎደለ) በእገሌና በእገሌ አካል ላይ በጠነከረና በሚሰቅቅ ዐይነት መልክ ያበላሸ፡፡
* (ሐ) አስቦ በእገሌና በእገሌ ላይ የጠነከረ መቍሰል ወይም ሕመም እንዲደርስበት በማድረጉ ተከሷል፡፡
* ተገቢነት የሌላቸውን ለይቶ መሰረዝና ዝርዝር መስጠት፡፡

የመድፈር ሥራ

የክሱ ማመልከቻ፡፡

በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ በቍጥር ፭፻፹፱ የተመለከተውን ተላልፎ የመድፈር ሥራ በመሥራቱ፡፡

የወንጀሉ ዝርዝር፡፡

እገሌና እገሌ (የተከሳሽን ስም ሙላ) በ……………. ቀን………….በ እገሌና እገሌን (የተጎጂን ስም ጥቀስ፤
(ሀ) በኃይል፤
(ለ) በብርቱ ዛቻ፤
(ሐ) አእምሮዋ እንዳያውቅ በማድረግ፤
(መ) ለመቃወም እንዳትችል በማድረግ፤ አስገድዶ የግብረ ሥጋ ተግባርን በመፈጸሙ ተከሷል፡፡
* ተገቢ ያልሆነውን ለይቶ መሰረዝና ዝርዝር መስጠት፡፡

ስርቆት፡፡

የክሱ ማመልከቻ፡፡

በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ በቍ ፮፻፴ የተመለከተውን ተላልፎ በመስረቅ፡፡

የወንጀሉ ዝርዝር፡፡

እገሌና እገሌ (የተከሳሽን ስም ሙላ) የተባለው በ………….. ቀን………….. በ………… የእገሌንና የእገሌን (የባለንብረቱን ስም ግለጽ) ሀብት የሆነውን ዕቃ (የተሰረቀውን ዕቃ ዝርዝር) የማይገባውን ብልጽግና ለማግኘት ሲል ስለ ወሰደ ተከሷል፡፡

ወንበዴነት፡፡

የክሱ ማመልከቻ፡፡

በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ በቍጥር ፮፻፴፮ የተመለከተውን ተላልፎ የወንበዴነት ሥራ በመሥራቱ፡፡

የወንጀሉ ዝርዝር፡፡

እገሌና እገሌ (የተከሳሽን ስም ሙላ) የተባለው በ…………….ቀን  በ…………… የሥርቆት ወንጀል ለመሥራት አስቦ ፤ የስርቆት ወንጀል ሲሠራ ተይዞ፤
* (ሀ) በእገሌና በእገሌ (የተጎጁን ስም ጥቀስ) ላይ የኃይል ሥራ በመፈጸሙ፤
* (ለ) በእገሌና በእገሌ ላይ ከባድ የሆነ የማንገላታት (የማስፈራራት) ተግባር በመፈጸሙ፡፡
* (ሐ) እገሌና እገሌ ለመከላከል እንዳይችሉ በማድረጉ፤ ተከሷል፡፡
* ተገቢ ያልሆነውን ለይቶ መሰረዝና ዝርዝር መስጠት፡፡

መሸሸግ፡፡

ክሱ ማመልከቻ፡፡

በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ በቍጥር  ፮፻፵፯  የተመለከተውን ተላልፎ በመሸሸግ፡፡፡

የወንጀሉ ዝርዝር፡፡፡

እገሌ እገሌ (የተከሳሹን ስም ሙላ) በ……………… ቀን…………በ………. ዕቃው (የተቀበለውን ዕቃና ዝርዝሩን ግለጽ) የተገኘው ባንድ ንብረት ላይ በተፈጸመ ወንጀል ምክንያት መሆኑን እያወቀ ወይም ለማወቅ የሚገባው ሆኖ የሸሸገ የተቀበለ) ስለሆነ ተከሷል፡፡

የሚያዝዝበት ገንዘብ ሳይኖር ቼክ መስጠት፡፡

የክሱ ማመልከቻ፡፡

በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ በቍጥር ፮፻፶፯ የተመለከተውን ተላልፎ የሚያዝዝበት ገንዘብ ሳይኖር ቼክ በመስጠት፡፡

የወንጀሉ ዝርዝር፡፡

እገሌና እገሌ (የተከሳሹን ስም ሙላ) በ…………. ቀን…………… የሚያዝዝበት ገንዘብ አለመኖሩን እያወቀ ወይም ቼኩ በሚቀርብበት ጊዜ የሚያዝዝበት የሚበቃ ገንዘብ አለመኖሩን እያወቀ የኢት/…. ብር በተጻፈበት ቼክ ፈርሞ በመስጠቱ ተከሷል፡፡

በተጨማሪ የሚተኩ ክሶች፡፡

እምነት ስለ ማጉደል፡፡

የክሱ ማመልከቻ፡፡

በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ በቍጥር ፮፻፵፩ የተመለከተውን ተላልፎ እምነትን በማጉደል፡፡
የወንጀሉ ዝርዝር፡፡
እገሌና እገሌ (የተከሳሹን ስም ሙላ) በ…………. ቀን……… በ……………….. ተገቢ ያልሆነ ብልጽግና ለራሱ ለማግኘት ዐቅዶ እገሌንና እገሌን (የባለቤቱን ስም ጥቀስ) ለ…………. አገልግሎት በአደራ እንዲቀመጥለት የሰጠውን የኢት……… ብር ለራሱ ጥቅም በማዋሉ ተከሷል፡፡

በተጨማሪ የሚተካ
ስርቆት፡፡

የክሱ ማመልከቻ፡፡

በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ በቍ ፮፻፴ የተመለከተውን ተላልፎ በመስረቅ፡፡

የወንጀሉ ዝርዝር፡፡

እገሌና እገሌ (የተከሳሹን ስም ሙላ) በ…………….. ቀን…………… በ……. የእገሌና የእገሌን (የባለቤቱን ስም ጥቀስ) የሆነውን ገንዘብ የኢት……… ብር የማይገባውን ብልጽግና ለማግኘት ሲል ዐቅዶ በመውሰዱ ተከሷል፡፡

ተጨማሪ ክሶች፡፡
ስርቆት፡፡
አንደኛ ክስ፡፡

የክሱ ማመልከቻ፡፡

በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ በቍጥር ፮፻፴ የተመለከተውን ተላልፎ በመስረቅ፡፡

የወንጀሉ ዝርዝር፡፡

የእገሌና እገሌ (የተከሳሹን ስም ሙላ) በ…………….. ቀን………. በ……… የእገሌንና የእገሌን (የባለቤቱን ስም ጥቀስ) የሆነውን መኪና ሰሌዳ ቍጥር አ.አ ፩ሺ፩፻፲፩ የማይገባውን ብልጽግና ለማግኘት ሲል ዐቅዶ በመውሰዱ ተከሷል፡፡

ሁለተኛ ክስ፡፡
በቸልተኝነት ነፍስ በመግደል፡፡

የክሱ ማመልከቻ፡፡

በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ በቍጥር ፭፻፳፮ የተመለከተውን ተላልፎ በቸልተኝነት ነፍስ በመግደል፡፡

የወንጀሉ ዝርዝር፡

እገሌና እገሌ (የተከሳሹን ስም ሙላ) በ…………..ቀን ………………….. በ……….. የሰሌዳ ቍጥር አ.አ ፩ሺ፩፻፲፩ የሆነውን መኪና ሲነዳ እገሌ (የሟቹን ስም ጥቀስ) የተባለውን ሰው እመንገዱ ላይ አይቶት የመኪናዋን ፍጥነት ባለመቀነሱ የተነሣ በቸልተኝነት ድጦ ስለ ገደለው ተከሷል፡፡

ሦስተኛ ሠንረዥ፡፡

ፎርሞች፡፡ ፩ኛ ፎርም የዋስትና ወረቀት፡፡

(በቍጥር ፳፰ መሠረት)፡፡

እኔ ……………………………… የ………………….. በ……………… ፖሊስ ጣቢያ በእስር ቀርቤ ስለ ቀረበብን የ…………………. ክስ ቃሌን ለመስጠት ቀርቤ በ………………….. ፖሊስ ጣቢያ በ…………….. ፍርድ ቤት በ………………. ሰዓት…………ቀን ………….. ለመገኘት ግዴታ ገብቻለሁ፡፡ ፖሊሱ /ፍርድ ቤቱ እስኪያሰናብተኝ ድረስ በየጊዜው ሳላቋርጥ እንድቀርብ ግዴታ የገባሁ በመሆኔና ይህንኑ ግዴታ ሳልፈጽም ብገኝ ለኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት የኢት/………………. ብር ገቢ ላደርግ ግዴታ ገብቻለሁ፡፡
ዛሬ…………………… ቀን……………….. ፲፱……….. ዓ.ም.

ፊርማ

* ተገቢ ያልሆነው ይሰረዝ፡፡

ፖሊሱ በተጨማሪ ዋስ መጥራት አስፈላጊ ሆኖ ባገኘው ጊዜ የሚሞላ፡፡ እኔ /ወይም እኛ/ ከዚህ በላይ በስም ለተጠቀሰው፤……………… የ…………………….በ………………. ፖሊስ ጣቢያ በ……….. እንዲቀርብ/ ……………. ፍርድ ቤት በ…………………. ሰዓት………. ቀን………….. በተያዘበት የወንጀል ክስ ቃሉን ለመስጠት እንዲቀርብ ዋስ /ዌም ዋሶች/ መሆኔን/ መሆናችን ሳረጋግጥ/ ስናረጋግጥ፤ ፖሊሱ/ ፍርድ ቤቱ እስኪያሰናብተው ድረስ በየጊዜው ሳያቋርጥ እንዲቀርብ ለማስረግ ግዴታ የገባሁ/ የገባን በመሆኔ/ በመሆናችን ይህን ሳያደርግ ቢቀር ግን እኔ/ ወይም እኛ ለማድረግ በአንድነት /ሳይከፋፈል ግዴታ መግባቴን (ወይም መግባታችንን) አረጋግጣለሁ/ እናረጋግጣለን፡፡
ዛሬ ……………… ቀን………………………….. ፲፱ ……………. ዓ.ም.

* ተገቢ ያልሆነው ይሰረዝ፡፡

፩ኛ ፎም የብርበራ ትእዛዝ
(በቍጥር ፴፪ መሠረት)፡፡

ለ…………….. ጠቅላይ ግዛት ፖሊስ አዛዥና

ለሌሎችም ፖሊሶች (ስም በመጥቀስ)

    የግል ከሳሹ እኔ ፊት ቀርበው ስለ ተሠራው ወይም (ተሠርቷል ስለ ተባለው)……….. ወንጀል ያመለከቱኝ በመሆናቸውና ከዚህ ዝቅ ብሎ በተገለጠው ሠንጠረዥ ውስጥ የተጠቀሱት ዕቃዎች በምርመራ ላይ ያለውን ነገር፤ (ወይም ለሚጀምረው ምርመራ) አስፈላጊ በመሆናቸው የተባለው ወንጀል ወይም ተሠራ የተባለው ወንጀል እንዲጣራ ለማድረግ፤

    ከዚህ በታች በተገለጸው ሠጠረዥ  ውስጥ በዝርዝር የተመለከቱትን ዕቃዎች በ………………………….. ቀኖች ውስጥ እንዲፈተሹና………. (በቤቱ ወይም በስፍራው ወይም በዚሁ ቤት ወይም ቦታ በከፊል ብርበራው የሚደረግበትን መግለጽ) ያገኙዋቸውን ለፍርድ ቤት ወዲያውኑ እንዲያቀርቡ፤ በዚሁ ማዘዣ መሠረት የፈጸሙትን ተግባር የብርበራው ሥራው እንዳለቀለት በማዘዣው ጀርባ ላይ ገልጸው እንዲጽፉልን ታዝዘዋል፡፡
እኔው ፈርሜበት የፍርድ ቤቱ ማኅተም ዐውቆት፤
ዛሬ ………………. ቀን…………..፲፱…………… ዓ.ም. ተጻፈ፡፡

ዳኛ፡፡
ሠንጠረዥ፡፡

(የሚያዙት ዕቃዎች ዐይነት ትክክለኛ መግለጫ)፡፡

ኛ ፎርም የፖሊስ ምርመራ ራፖር፡፡

(በቍጥር ፴፯ መሠረት)፡፡

ለዐቃቤ ሕጉ፡፡

፩ በ……….. ሰዓት…………. ቀን ፲፱………. ዓ.ም ከ…………… የተላለፈው በ……………. አማካኝነት የደረሰኝ መግለጫ የ………………………..ወንጀል በ…………….ፈጽመዋል ተብለው…………….. ሰዎች የተጠረጠሩ ወይም ወንጀሉ የሚመለከታቸው ሲሆኑ፤ በራፖሩም ውስጥ ተወስደዋል ተብሎ የተገለጸው ንብረት ግምት የኢት/ ………. ብር ይሆናል፡፡
፪ በዚሁ መሠረት በዕለት ምርመራው መዝገብ ላይ በዝርዝር እንደ ተገለጸው የሚገባውን ተግባር ፈጽሜያለሁ፡፡
፫ የሚከተሉትን ፍሬ ነገሮች አረጋግጫለሁ፡፡

……………………………………………………………………………………………..
፬ ከዚህ የሚከተሉትን ምስክሮች ከመረመርኩ በኋላ የሰጡት ቃል ከዚሁ ራፖር ጋራ ተያይዟል፡፡

……………………………………………………………………………………
፭ ምስክሮች ከሰጡት ቃል በላይ በተጨማሪ ከዚህ የሚከተሉት ሰነዶች ከዚሁ ራፖርት ጋራ አባሪ ሆነዋል፡፡
የዕለት የምርመራ መዝገብ ቍጥር……………………………..፡፡

………………………………………………………………………………………
፮ በእኔ አስተያየት ስለ …………………………. የተፈጸመው ወንጀል የተገለጸ መሆኑንና የሚከተሉት ሰዎች ወንጀሉ የሚመለከታቸው መሆናቸው ተገልጿል፡፡
፯ ተከሳሾች ሆነው ካልተያዙት ሰዎች በስተቀር ከዚህ በታች በስም የተገለጹት ሰዎች በነገሩ አግባብ ያላቸውና አስረጅነታቸው ነገሩን ለማብራራት የሚችሉ (የሚጠቅሙ) መሆናቸውን በበኩሌ በሚገባ የተረዳሁ ቢሆንም ከዚህ በሚከተለው ምክንያት የተነሣ ልምረምራቸው አልቻልኩም፡፡
፰ ከዚህ በታች የተጻፉት ዕቃዎች በጥንቃቄ የተቀመጡ ወይም የተገኙ ስለ ሆነ መረጃዎች (ኤግዚቢቶች) ሆነው የሚቀርቡ ናቸው፡፡
……………………………………………………………………………………………

ፊርማ
፬ኛ ፎርም የፖሊስ የምርመራ
መዝገብ እንዲዘጋ ስለ ማድረግ፡፡
(በቍጥር ፴፱ መሠረት)፡፡

ለ…………………………… ፖሊስ ጣቢያ የምርመራ ክፍል ሹም፡፡
የተከሳሹ ስም…………………………………….
የፖሊስ የዕለት ምርመራ መዝገብ ቍጥር …………………….
ከዚህ በሚከተሉት ምክንያቶች ይህ የፖሊስ ምርመራ መዝገብ እንዲዘጋ የታዘዙ መሆንዎን አስታውቃለሁ፡፡
* (ሀ) ተከሳሹ ስለ ሞተ፡፡
* (ለ) የተከሳሹ ዕድሜ ከ፱ ዓመት በታች በመሆኑ፡፡
* (ሐ) በኢንተርናሲዮናል ሕግ መሠረት ተከሳሹ በፍርድ ቤት ክስ ሊቀርብበት ስለማይችል፡፡

ፊርማ
ዐቃቤ ሕጉ፡፡

* ተገቢ ያሆነው ይሰረዝ፡፡
ግልባጭ     ፩/ ለጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ፡፡
፪ኛ/ ለግል ከሳሹ፡፡

፭ኛ ፎርም፡፡ ክስ አይቀርብም
የማለት ውሳኔ የሚጻፍበት ፎርም፡፡

(በቍጥር ፵፪ መሠረት)፡፡

    እኔ እገሌ፤ (የዐቃቤ ሕጉን ስም ጥቀስ) በ………….. (ዐቃቤ ሕጉ ሕግ እንዲያስከብር ሥልጣን የተሰጠውን ስፍራ ሙላ) በእገሌ (የከሳሹን ስም ጥቀስ) ላይ ከዚህ በሚከተሉት ምክንያቶች የተነሣ ክስ ለማቅረብ አልችልም፡፡
* (ሀ) ተከሳሹን ለማስቀጣት በቂ የሆነ ማስረጃ የሌለ መሆኑን ተረድቻለሁ፡፡ (አጥጋቢ ማስረጃ ያልቀረበበትን ምክንያት አብራርቶ በግልጽ ማስረዳት ነው)፡፡
* (ለ) ተከሳሹን ለማግኘት የማይቻልና ተከሳሹም በሌለበት ክሱ ሊሰማ የማይችል በመሆኑ (ተከሳሹን ለማግኘት የማይቻልበትን ምክንያት መግለጽና እርሱ በሌለበት ነገሩ እንዳይሰማ የሚከለክለውን የወንጀል ሥነ ሥርዐት ሕግ ቍጥር ጥቀስ)፡፡
* (ሐ) ክሱን ለማቅረብ በይርጋ የታገደ ወይም ለተፈጸመው ወንጀል ምሕረት ወይም የዐዋጅ ምሕረት (ይቅርታ) በመደረጉ፡፡ (ወንጀሉ የተፈጸመበት ቀንና ዓመተ ምሕረት ወንጀሉ በይርጋ የታገደ ለመሆኑ የወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ቍጥር መጥቀስ ወይም ተከሳሹን በምሕረት ወይም በዐዋጅ ምሕረት የሚድነውን መጥቀስ)፡፡
(መ) ሚኒስትሩ በፈረሙበት ማዘዣ ለሕዝብ ጥቅም ሲሉ ክስ እንዳላቀርብ በወንጀል ሥነ ሥርዐት ሕግ በቍጥር ፵፪ መሠረት ያዘዙኝ በመሆኑ (የፍርድ ሚኒስትሩ በፊርማቸው ያዘዙበትን ደብዳቤ ቍጥርና ቀን መጥቀስ)፡፡

ፊርማ
ዐቃቤ ሕጉ፡፡

* ተገቢ ያሆነው ይሰረዝ፡፡
ግልባጭ ፩ኛ/ ለጠቅላይ ዐቃቤ ህግግ፡
፪ኛ/ ለፖሊስ ምርመራ ክፍል ሹም፡፡
፫ኛ/ በወንጀል ሥነ ሥርዐት ሕግ ቍጥር ፵፯ በሚያዘው መሠረት በግል ከሳሽነት ለቀረበው ሰው፡፡
፮ኛ ፎርም የመያዝ ትእዛዝ፡፡

በቍጥር ፷፭ መሠረት)፡፡

ለ………………….. ጠቅላይ ግዛት ፖሊስ አዛዥ
እና ለሌሎቹም ፖሊሶች ሁሉ፡፡
ስሙ…………………………. የተባለውና መኖሪያው……………………….
የሆነው ሰው በ…………………………. ወንጀል ስለ ተከሰሰ ይህንኑ ሰው ይዘው……………………… በዚሁ ፍርድ ቤት በእስር እንዲያቀርቡ ታዝዘዋል፡፡
ዛሬ …………………………. ቀን………………..፲፱…………….. ዓ.ም.

ዳኛው፡፡

ፍርድ ቤቱ መስሎ ከታየው ይህ የመያዝ ትእዛዝ በሚከተለው ዐይነት ለመጻፍ ይችላል፡፡
ስሙ ……………………….. የተባለው ተከሳሽ ለኢት/……………… ብር የዋስትና ወረቀት የሚፈርም ከሆነና ለኢት/………….. ብር አንድ ዋስ በማቅረብ በ………………ቀን ………. እፍርድ ቤቱ ድረስ የሚቀርብ መሆኑንና ፍርድ ቤቱ እስታሰናበተው ድረስ በየጊዜው ሳያቋርጥ የሚቀርብ መሆኑን ካረጋገጠ ሊለቀቅ ይችላል፡፡
ዛሬ …………………………. ቀን………………..፲፱…………….. ዓ.ም.

ዳኛው፡፡
፯ኛ ፎርም፡፡ የዋስትና ወረቀት፡፡
(በቍ ፸፩ መሠረት)፡፡

እኔ ……………………….የ…………………………በ ………………. ፍርድ ቤት በ……………………. በተከሰስኩበት ነገር ቃሌን እንድሰጥ በእስራት ቀርቤ በነበረው መሠረት አሁንም በ………………… ፍርድ ቤት በ………………….. ቀን ………….. በየጊዜው ሳላቋርጥ እየቀረብኩ ለዚሁ ለቀረበብኝ ክስ የሚገባውን መልስ ለመስጠትና ፍርድ ቤቱ እስኪያሰናብተኝ ድረስ ለመገኘት ግዴታ የገባሁ ስሆን፤ ይህንኑ ግዴታ ተላልፌ ብገኝ ግን የኢት/…………….. ብር የሆነውን ለኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት ገቢ ለማድረግ ግዴታ ገብቻለሁ፡፡
ዛሬ ………………………. ቀን………………..፲፱…………….. ዓ.ም.

ፊርማ

ፍርድ ቤቱ ዋስ መጥራት አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኝ የሚሞላ፡፡
እኔ* (ወይም እኛ*) ከላይ ስሙ ለተጠቀሰው …………… የተባለው ሰው
የ………………… ነዋሪ……………… ፍርድ ቤት በ……………..
ቀን ………………………………. ተገኝቶ ለታሰረበት የወንጀል ክስ መልስ እንዲሰጥ፤ እንዲሁም በየጊዜው ሳያቋርጥ እንዲቀርብና ፍርድ ቤቱ እስኪያሰናብተው ድረስ እንዲገኝ፤ እንዲሁም ይህንኑ ግዴታ ተላልፎ ሳይቀርብ ቢቀር እኔ* /ወይም እኛ* ሳይከፋፈልና* በአንድነት* ኃላፊ*/ ኃላፊዎች* በመሆን ለኢትዮጵያ ንጉሠ  ነገሥት መንግሥት የኢት/…………. ብር ገቢ ለማድረግ እኔ*/ወይም እኛ*/ ራሴን*/ ራሳችንን*/ ዋስ*/ ዋሶች* አድርጌያለሁ/ አድርገናል፡፡
ዛሬ ……………………ቀን ………………..፲፱…………….. ዓ.ም.

ፊርማ (ፊርማዎች)

* ተገቢ ያልሆነው ይሰረዝ፡፡

፰ኛ ፎርም የምስክር የዋስትና ወረቀት፡፡

(በቍጥር  ፺ መሠረት)፡፡

እኔ ………………….. የ…………………… በ………………. ፍርድ ቤት ተገኝቼ በ……………………. ዕለት በመጥሪያው መሠረት ቀርቤ በእገሌና በእገሌ ላይ ስለቀረበው የ………………………… ክስ በምስክርነት ቃሌን ለመስጠት ግዴታ ገብቻለሁ፡፡
ይህንኑ ግዴታ ሳልፈጸም ብቀር ግን የኢት/………………… ብር ለኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት ገቢ እንዲሆን ግዴታ ገብቻለሁ፡፡
ዛሬ……………………ቀን ………………..፲፱…………….. ዓ.ም.

ፊርማ

፱ኛ ፎርም፡፡ ችሎት እንዲቀርብ
የሚሰጥ መጥሪያ፡፡
(በቍጥር ፩፻፳፫ መሠረት)፡፡

ለ ………………… ዐቃቤ ሕግ
ለተከሳሹ ………………………….. የ………………………..
(ስሙን ጥቀስ)            (አድራሻውን ጥቀስ)
ተከሳሹ…………………. (የተከሳሹን ስም ጥቀስ)፡፡ በ……………………………….. በተከሰሰበት ወንጀል ነገሩ እንዲሰማ የተወሰነው በ…………………. ቀን …………………. በ………………… ፍርድ ቤት ስለሆነ እዚሁ ፍርድ ቤት በ………………. ሰዓት እላይ በተጠቀሰው ቀን እንዲቀርቡ ታዝዘዋል፡፡
(ተከሳሹ በማረፊያ ቤት ያለ ሲሆን የሚከተለውን ጥቀስ) እንዲሁም የ……………… (የወህኒ ቤቱን ስም ጥቀስ) የወህኒ ቤት አዛዥ የሆኑት ከላይ በስም የተጠቀሰውን ተከሳሽ ከላይ በተጠቀሰው ስፍራ ቀንና ሰዓት እንዲያቀርቡ ታዝዘዋል፡፡
የፍርድ ቤቱ መዝገብ ሹም (ሬጂስትራር)፡፡
* ተከሳሹ በማረፊያ ቤት የተያዘ ካልሆነ ይሰረዝ፡፡

፲ኛ ፎርም የምስክር መጥሪያ፡፡
(በቍጥር ፩፻፳፬ መሠረት)፡፡
የወንጀል ነገር ቍጥር………………

    በዐቃቤ ሕግ ፡- በተከሳሽ……………………………………………….
(የተከሳሹን ስም ጥቀስ)
ለ………………………………………………………………………..
ከዚህ በላይ በተመለከተው ነገር ………………….. ቀን ፲፱………………… ዓ.ም.
በ……………………. ሰዓት ወደዚሁ ፍርድ ቤት ቀርበው ስለ ………………….ከሳሹ* /ተከሳሹ* እንዲመሰክሩ ታዝዘዋል፡፡
ሳይመጡ የቀሩ እንደ ሆነ የእስራት ቅጣት ያገኝዎታል፡፡
ዛሬ …………………………. ቀን………………..፲፱…………….. ዓ.ም.
የፍርድ ቤቱ መዝገብ ሹም (ሬጂስትራር)፡፡
* ተገቢ ያልሆነው ይሰረዝ፡፡

፩ኛ ፎርም ፍርድ ቤቱ ራሱ
የሚሰጠው የመያዝ ትእዛዝ፡፡
(በቍ ፩፻፳፭ መሠረት)፡፡

* ከዚህ እንደሚከተለው …………………….. የተባለው ተከሳሽ መጥሪያ ደርሶትና ተቀብሎ * በተሰጠው ትእዛዝ መሠረት ባለመቅረቡ፤
ከዚህ እንደሚከተለው ……………………………………..
የተባለው ምስክር መጥሪያ ደርሶትና ተቀብሎ በተሰጠው ትእዛዝ መሠረት ባለመቅረቡ፤ …………………………
(የፖሊስ መኰንኑ ስም ጥቀስ)
የተባሉት በስም የተጠቀሰውን ይዘው ያለመዘግየት እዚህ ፍርድ ቤት ድረስ እንዲያቀርቡ ታዝዘዋል፡፡

ዳኛ፡፡

* ተገቢ ያልሆነው ይሰረዝ፡፡

፲፪ኛ ፎርም ይግባኙ የሚሰማበትን ቀን
ማስታወቂያ፡፡
(ቍጥር ፩፻፺፪ መሠረት)፡፡

የወንጀል ነገር ቁጥር፡፡……………………….
………………………………………………… ይግባኝ ባይ፡፡
(ስም ጥቀስ)
………………………………………….. መልስ ሰጭ፡፡
(ስም ጥቀስ)
ከላይ የተጠቀሰው የይግባኝ ነገር በ………………… ፍርድ ቤት
በ……………………… ቀን……………………… ፲፱……………….. ዓ.ም.
በ………………… ሰዓት ሊሰማ ስለ ተቀጠረ …………………. (ስም ጥቀስ) ይግባኝ ባይ/ መልስ ሰጭ እንዲቀርቡ ታዝዘዋል፡፡
ይግባኝ ባዩ ወይም ጠበቃው ያልቀረበ እንደ ሆነ ይግባኙ ይሰረዛል፡፡
መልስ ሰጪው ወይም ጠበቃው ያልቀረቡ እንደ ሆነ የይግባኙ መሰማት ወዲያውኑ ለመቀጠል ይቻላል፡፡
የይግባኙ ፍርድ ቤት የመዝገብ ሹም (ሬጂስትራር)፡፡
* ተገቢ ያልሆነው ይሰረዝ፡፡

፲፫ኛ ፎርም፡፡ የሞት ፍርድ ስለተፈረደበት
ሰው የሚሰጥ ትእዛዝ፡፡
(በአንቀጽ ፪፻፬ መሠረት)፡፡

ለ……………………………..የ…………………….. ወህኒ ቤት ሹም፡፡
……………………………………………………………………………..

                                                                         (የተከሳሹን ስም ጥቀስ)ለለ

የተባለው ተከሳሽ በተከሰሰበት የ……………………………….. ወንጀል ጥፋተኛ ሆኖ የተፈረደበትን ወንጀል ግለጽ) የሞት ፍርድ ስለ ተፈረደበት፤ ይህንኑ ……………………………… የተፈረደበትን ሰው ስም ጥቀስ)
በወህኒ ቤት ተቀብለው የግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ትእዛዝ እስኪደርስዎ ድረስ ታስሮ እንዲቆይ እንዲያደርጉ ታዝዘዋል፡፡ዛሬ……………………………….. ቀን…………………….. ፲፱………………… ዓ.ም.

ሰብሳቢው ዳኛ፡፡

፲፬ኛ ፎርም፡፡ በፖሊ ተይዞ እንዲቆይ* /በአነስተኛ እስራት*/ በከባድ እስራት*/ በአንድ ቦታ እንዲወሰን /ስለሚሰጥ ትእዛዝ፡፡
(በቍጥር ፪፻፭ መሠረት)፡፡
የወንጀል ነገር ቍጥር ………………………………………………….
የእስረኛው ስም……………………………………….
ለ………………………. ለወህኒ ቤቶች ሹም/ለ…………………………. ፖሊስ አዛዥ፡፡
………………………………………………………………………………………….
ከዚህ በላይ ስሙ የተጻፈው እስረኛ በዚህ ………………………. ፍርድ ቤት ጥፋተኛ ነው ተብሎ …………………………………. ተፈርዶበታል፡፡
የተፈረደበትን በፖሊስ ተይዞ የመቆየት /አነስተኛ የእስራት/ ከባድ የእስራት/ በአንድ ቦታ የመወሰን /ፍርድ፤ እንደ ሕጉ እንዲፈጸም እንዲያደርጉ ታዝዘዋል፡፡
ዛሬ……………………………….. ቀን………………….. ፲፱……………….. ዓ.ም.

ሰብሳቢው ዳኛ፡፡

* ተገቢ ያልሆነው ይሰረዝ፡፡

፲፭ኛው ፎርም ስለ ግርፋት አፈጻጸም የሚሰጥ ትእዛዝ፤
በቍጥር ፪፻፯ መሠረት

የወንጀል ነገር ቍጥር ……………………………… የእስረኛው ስም…………………………………. ለ ……………………. ለወህኒ ቤቶች ሹም ለ……………. ፖሊስ አዛዥ ከዚህ በላይ ስሙ የተጻፈው እሥረኛ …………….. ፍርድ ቤት ጥፋተኛ ነው ተብሎ …………………… ስለ ተፈረደበት ………………… የግርፋቱ ልክ ይጻፋል……………… የመገረፊያው ዓይነት ይጻፋል፤ ግርፋቱን የሚፈጽመው ሰው ይጻፋል፤…………………….. ግርፋቱ መቼ እንደሚፈጸም ይጻፋል……………………… እንደ ሕጉ እንዲፈጸም እንዲያደርጉ ታዘዋል፡፡
ዛሬ ………………………………. ቀን ፲፱…………….. ዓ.ም

ሰብሳቢው ዳኛ፤

፲፮ኛ ፎርም፡፡ ለወንጀሉ አላፊ ስላልሆኑ ሰዎች የሚሰጥ ትእዛዝ፡፡

(በቍ ፪፻፰ መሠረት)፡፡

…………………………………………………………………….
(እንዲታሰር የተደረገውን ሰው ስም ጥቀስ)
በፈጸማቸው ተግባሮች ሁሉ ሙሉ ኃላፊነት ሊጣልበት ባለመቻሉ
እርስዎ የ………………………………………………

(ተወስኖ የሚጠበቅበትን ድርጅት ስም ጥቅስ)
ሹም ይህንኑ የተፈረደበትን ሰው በጥበቃው ቦታ ተቀብለው የሚስፈልገውን ………………………. ሕክምና እንዲያገኝ እንዲያደርጉ ታዝዘዋል፡፡
(የሕክምናውን ዐይነት ግለጽ)

ሰብሳቢው ዳኛ፡፡